Σχέδιο Αθηνά | Τo Yπουργείο απαντά σε ερωτήματα

ypdvmth thumb other250 0Το Υπουργείο Παιδείας στην επίσημη ιστοσελίδα του απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα για το σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”

 

 

1.Τι είναι το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»;

 

Το Σχέδιο Αθηνά είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις, παθογένειες και στρεβλώσεις των τελευταίων 20 ετών. 

Η ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρωτίστως στα ΤΕΙ, διαμέσου του κατακερματισμού γνωστικών αντικειμένων ή ελλιπών προγραμμάτων σπουδών οδηγούν σε πτυχία χωρίς αντίκρισμα. Η Νέα Γενιά «οδηγείται» από το Λύκειο διαμέσου μιας τέτοιας μορφής  Ανώτατης Εκπαίδευσης κατευθείαν στην ανεργία.  

Η αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας είναι ένα εγχείρημα υψηλής σπουδαιότητας, εθνικής  σπουδαιότητας γιατί η παράταση της σημερινής απαράδεκτης, χωρίς ορθολογισμό  πραγματικότητας αδικεί τη Νέα Γενιά, την ελληνική οικογένεια, την γνωστική διαδικασία, την Εκπαιδευτική διαδικασία που οφείλει η Πολιτεία στους πολίτες της.  αλλά και την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, που απαιτεί πρωτίστως ένα ικανό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η αντιμετώπιση του φοιτητή ως απλού «καταναλωτή» ενδέχεται να είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν μπορεί να υπερκεράσει ούτε τον εθνικό σχεδιασμό, ούτε τις θυσίες ούτε τις προσδοκίες των οικογενειών τους,  πολύ δε περισσότερο  την απαίτηση για μια Δωρεάν Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που οδηγεί στη Γνώση, στην επαγγελματική αποκατάσταση και στην κοινωνική καταξίωση.

 

 

2.Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της παθογένειας των τελευταίων ετών;

Η ποσοτική ανεπάρκεια & η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,  έχει ως αποτέλεσμα να μην εκπληρώνεται ο θεμελιώδης ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και οφείλεται:

 • Στον κατακερματισμό των  γνωστικών αντικειμένων & στα ελλιπή Προγράμματα Σπουδών
 • Στην αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με το υπάρχον Ειδικό Διδακτικό & Εργαστηριακό προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης
 • Στην χωρική διασπορά Τμημάτων αλλά & στον κατακερματισμό συγγενών Τμημάτων εντός Ιδρυμάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων
 • Στην ανυπαρξία ή στην ανακολουθία των γνωστικών αντικειμένων Τμημάτων με τα Περιφερειακά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα & τους Εθνικούς Στόχους
 • Στην ανορθολογική ανάπτυξη κτιριολογικών & υλικοτεχνικών υποδομών, εντός και εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων

 

3.Ποιοι είναι οι στόχοι του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»;

Οι στόχοι του Σχεδίου είναι:

 • Η εκπλήρωση του Θεμελιώδους Ρόλου της Δημόσιας & Δωρεάν Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
 • Η προώθηση της Επιστημονικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Η προώθηση της Έρευνας & της Καινοτομίας & η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα & την οικονομική γεωγραφία της χώρας
 • Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού που να μπορεί να σταθεί επάξια στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο

 

4.Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»;

Για τους διδάσκοντες, παροχή  βέλτιστων  συνθηκών διδασκαλίας, έρευνας & η προοπτική Ακαδημαϊκής ανέλιξης & καταξίωσης.

Για τη Νέα Γενιά, Γνώση, διευρυμένο επαγγελματικό ορίζοντα & κινητικότητα, κοινωνική ένταξη & καταξίωση.

Για την Ελλάδα, ειδικότερα, δημιουργία θυλάκων Επιστημονικής  Αριστείας,  ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική.

Οι προσδοκίες όλων – του Υπουργείου Παιδείας, των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών της χώρας –  είναι μέσα, από το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ,  ;  η ενίσχυση της Δημόσιας, δωρεάν Παιδείας, η απονομή  τίτλων σπουδών με αντίκρισμα, – δηλαδή, με απόκτηση γνώσεων αλλά και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης – η αναβάθμιση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, μέσα από τον εξορθολογισμό των γνωστικών  αντικειμένων των Τμημάτων, μέσα από την ενίσχυση Τμημάτων και Ιδρυμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να δημιουργηθούν Κόμβοι Αριστείας καθώς και να επέλθει σύνδεση του Ακαδημαϊκού Χάρτη με τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας..

 

 

5.Ποια είναι τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του γνωστικού κατακερματισμού;

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, μοναδικά στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι η ύπαρξη  Τμημάτων -, υπό την έννοια της τετραετούς φοίτησης σε Ανώτατη Εκπαίδευση, και μάλιστα στον τεχνολογικό πυλώνα της εκπαίδευσης, όπως   τα Τμήματα :

 • ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΜΜΕ,
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.   

 

6.Πως θα επιτευχθούν οι στόχοι, καταρχήν, του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»;

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι,  εντάσσονται  στην πρόταση   οι  παρακάτω επιμέρους ενέργειες:

 • Ενοποιούνται  τα κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα σε νέα ισχυρά Τμήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στα ΤΕΙ
 • Εντάσσονται  όλα ανεξαιρέτως τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σε Σχολές ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσης με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
 • Αναδιατάσσουμε χωρικά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέσα στις Διοικητικές Περιφέρειες που βρίσκονται , στην προσπάθεια,   τα Τμήματα, τα οποία ανήκουν σε μία Σχολή, να στεγάζονται σε μία πόλη, ώστε να δημιουργηθεί μία κρίσιμη Ακαδημαϊκή μάζα καθώς και ένα σύνολο συνεργειών  ανάμεσα σε συγγενή Τμήματα.
 • Συγχωνεύουμε τα Ιδρύματα, που διοικούνται από Διοικούσες Επιτροπές – και έχουν λιγότερα από τέσσερα Τμήματα – με  Ιδρύματα που λειτουργούν εντός της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να υπάρχει και να λειτουργεί ένα ισχυρό Ίδρυμα ανά Περιφέρεια ή ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 • Εισάγουμε το θεσμό του Ομοσπονδιακού Πανεπιστήμιου  στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, προκειμένου να δημιουργήσουμε κόμβους αριστείας.
 • Επιδίωξη του Σχεδίου είναι , στο πλαίσιο του εθνικού χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δημιουργείται να αποφευχθεί η ύπαρξη ομοειδών Τμημάτων σε γειτονικές πόλεις, η εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας.

 

7.Ποια είναι τα βασικά  παραδείγματα συγχωνεύσεων γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει το  Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» , για την Ανασυγκρότηση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας;

 • Ενοποιούνται  τα κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.  Συγκεκριμένα οι 10  διαφορετικοί τίτλοι και τα 36 τμήματα των ΤΕΙ εντάσσονται πλέον σε ένα ενιαίο Τμήμα με τίτλο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, με κατευθύνσεις τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –όπως, π.χ. το ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, τις ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ενώ δημιουργούνται  συνολικά 9  Τμήματα σε όλη τη χώρα.
 • Ενοποιούνται  τα κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ. Συγκεκριμένα οι  4  διαφορετικοί τίτλοι και τα 13 τμήματα των ΤΕΙ εντάσσονται πλέον σε ένα ενιαίο τμήμα με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕ, με κατευθύνσεις τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα όπως το ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ,  το ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, το ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & το ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Δημιουργούνται  συνολικά 5  Τμήματα σε όλη τη χώρα.
 • Ενοποιούνται   τα κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ. Συγκεκριμένα, οι 11 διαφορετικοί τίτλοι και τα 22 τμήματα των ΤΕΙ εντάσσονται πλέον σε ένα ενιαίο Τμήμα με τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚOI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ και με κατευθύνσεις τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- όπως  των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Δημιουργούνται  συνολικά 9  Τμήματα σε όλη τη χώρα.

 

 

8.Πότε ξεκινάει η εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά;

Με την αρχή της νέας Ακαδημαϊκής περιόδου, τότε, τα νέα Τμήματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Σχεδίου  θα πρέπει να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους φοιτητές τους.

Με τη λήξη της διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, θα προωθηθεί το Προεδρικό Διάταγμα και θα ανακοινωθεί το Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2012 – 2013, στο οποίο θα περιέχονται  τα Τμήματα του Νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη.

 

9.Γιατί  μία τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση έπρεπε να υλοποιηθεί τόσο άμεσα;

Η Κυβέρνηση είχε δεσμευθεί, ήδη από τις Προγραμματικές δηλώσεις της, για την αναδιάρθρωση του Εκπαιδευτικού-Ακαδημαικού Χάρτη της χώρας, με χρόνο εφαρμογής την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Παιδείας στις Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης,  η ανάκαμψη της χώρας δεν είναι δυνατή χωρίς την ανάταξη και την αναγέννηση του Εκπαιδευτικού  συστήματος. Οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις είναι γνωστές και υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Συνεπώς,  δεν πρέπει να χάνεται χρόνος ούτε για τους εν ενεργεία φοιτητές, ώστε να  έχουν πρόσβαση σε καλύτερες σπουδές και ισχυρότερα πτυχία από τον Σεπτέμβρη, ούτε για τους υποψηφίους για των Πανελληνίων Εξετάσεων αυτής της χρονιάς, οι οποίοι  θα πρέπει περίπου στα τέλη Μαρτίου να έχουν στη διάθεσή τους το Νέο Μηχανογραφικό. 

 

10.Ποιους αφορά πρωτίστως το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»;

 • Τους φοιτητές , που φοιτούν σήμερα στα Ιδρύματα και οι οποίοι θα αποκτήσουν ισχυρότερα πτυχία μέσα από τη δημιουργία ισχυρότερων Ιδρυμάτων και Τμημάτων
 • Τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και θα κληθούν να επιλέξουν -μέσα από το Μηχανογραφικό δελτίο των επόμενων ετών-  Τμήματα και Σχολές διαμορφωμένα με τρόπο που να  καλύπτουν τις αναζητήσεις τους και θα τους δίνουν ουσιαστικές έχουν επαγγελματικές προοπτικές
 • Την ελληνική οικογένεια, που θα δει τις οικονομικές της θυσίες για τις σπουδές των παιδιών να πιάνουν τόπο.
 • Τους Πανεπιστημιακούς, που θα εργάζονται σε βιωσιμότερα και διεθνώς ανταγωνιστικά Τμήματα και Ιδρύματα
 • Τους διοικητικούς υπαλλήλους, που θα βρουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες σε πληρέστερα και σύγχρονα ιδρύματα
 • Τις τοπικές κοινωνίες, που ωφελούνται από την ύπαρξη Τμημάτων  ισχυρών – με ποιοτικά  και όχι μόνο ποσοτικά κριτηρίων . Δηλαδή, Τμήματα στα οποία οι επιτυχόντες  θα παρακολουθούν τα μαθήματα και θα αποφοιτούν από αυτά. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να καταλάβουν ότι η ανάπτυξη και η διασφάλιση της πορείας του έθνους δεν γίνεται μέσα από μία κοινωνία ραντιέρηδων, αλλά από την Κοινωνία της Γνώσης.
 • Τους παραγωγικούς φορείς που θα δημιουργήσουν συνέργειες με τους Θύλακες Αριστείας της χώρας
 • Την ελληνική κοινωνία, γιατί παρέχει στη Νέα Γενιά Γνώση, διευρύνει τους ορίζοντες  επαγγελματικής αποκατάστασης της και συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

 

 

11.Υπάρχει χρόνος για την απαιτούμενη διαβούλευση; 

Η πρώτη φάση του διαλόγου διεξήχθη τους δύο προηγούμενους μήνες  με τις Αρχές των Ιδρυμάτων, τα συλλογικά όργανα της Ακαδημαϊκής κοινότητας και τα Πολιτικά Κόμματα.

Η δεύτερη και τελική φάση του διαλόγου έχει ήδη ξεκινήσει, μετά την παρουσίαση της πρότασης του Υπουργείου, θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες και σε αυτή θα λάβουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και φυσικά με την  εκ νέου συμμετοχή των εκλεγμένων Αρχών των Ιδρυμάτων, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και των Πολιτικών Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο.

 

12.Το Σχέδιο Αθηνά είναι Μνημονιακή Υποχρέωση;

Το Σχέδιο Αθηνά δεν επιβάλλεται από κανένα Μνημόνιο. Αποτελεί απαραίτητη διόρθωση των  στρεβλώσεων  και παθογενειών δεκαετιών. Αποτελεί  αναγκαιότητα για να νοικοκυρευτεί ο διάσπαρτος Ακαδημαϊκός χάρτης, για να έχουν τα πτυχία ουσιαστικό αντίκρισμα, για να έχει η Νέα Γενιά της Ελλάδας μέλλον.   

 

13.Ήταν δυνατό να γίνουν οι συγχωνεύσεις εντός του κάθε Ιδρύματος, ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, φοιτητών καθηγητών και  οικογενειών; Η συγχώνευση είναι τελικά γεωγραφική υπόθεση ή ζήτημα γενικότερο;

Ο Ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας εμφάνιζε 40 Ιδρύματα Ανώτατα Εκπαίδευσης, με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη 534 Τμημάτων διάσπαρτα  σε 63 πόλεις. Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του Χάρτη ήταν η τεράστια χωροταξική διασπορά των Τμημάτων, ο κατακερματισμός ομοειδών Τμημάτων αλλά και γνωστικών αντικειμένων καθώς  και  η ανορθολογική ανάπτυξη των κτιριολογικών υποδομών τους.

Όλα αυτά οδηγούν σε ποσοτική και – πολλές φορές – ποιοτική ανεπάρκεια που έχει ως αποτέλεσμα  χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού χάρτη, μέσα και από τις συγχωνεύσεις, προκαλεί αναβάθμιση – ποιοτικά και ποσοτικά – της παρεχόμενης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Οι απλές αριθμητικές συγχωνεύσεις ή οι καταργήσεις τμημάτων που δεν λειτουργούν με Ακαδημαϊκά κριτήρια και χωρίς αναβαθμίσεις των γνωστικών αντικειμένων, δεν αποδίδουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οφέλη. Προκαλούν, όμως τα ίδια προβλήματα στη ζωή των φοιτητών και των οικογενειών τους. 

Η έκταση των παθογενειών είναι τέτοια, ώστε αν περιοριζόταν εντός των Ιδρυμάτων η διαδικασία των συγχωνεύσεων, δεν θα απέδιδε αποτελέσματα. Πιθανότατα, όμως,, θα οδηγούσε σε εσφαλμένες και μη ακαδημαϊκά ορθές επιλογές.

Γεωγραφικά, ο μόνος περιορισμός, που τέθηκε ήταν αυτός της υλοποίησης των συγχωνεύσεων εντός των ιδίων Περιφερειών, ώστε η μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν ομαλή για όλους τους εμπλεκομένους.

 

14. Ποιος εκτιμάται ότι θα είναι ο αριθμός των φοιτητών που θα  αλλάξουν τόπο σπουδών με την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ;

Συνολικά 31.528 ενεργοί φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ τα οποία «μετακινούνται» από τη σημερινή τους έδρα. Όμως το 15% από το σύνολο αυτό των φοιτητών υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμβολή των Εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου, για τους  επί πτυχίο φοιτητές.  Σε κάθε περίπτωση, στο σύνολο των 250.000 ενεργών φοιτητών θα απαιτηθεί η μετακίνηση περίπου 18.000 φοιτητών – και αυτή εντός των Περιφερειών που σήμερα φοιτούν.  Δηλαδή από τα Γρεβενά στην Καστοριά και από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες ή από την Αμαλιάδα στη Πάτρα.

Είναι αναπόφευκτο το ότι η θεραπεία μιας τέτοιας έκτασης και έντασης παθογένειας συνδέεται με κάποιο κόστος, για το οποίο όμως καταβάλλεται προσπάθεια να είναι το λιγότερο δυνατό. Παράλληλα όμως πρέπει να συνεκτιμηθεί  ότι στη λογική των συγχωνεύσεων εντάσσεται η απόκτηση ισχυρότερων πτυχίων από τα νέα Τμήματα, με μεγαλύτερο αντίκρισμα, τα οποία θα δώσουν καλύτερη, περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση στην αγορά εργασίας, ώστε οι απόφοιτοι να μην πηγαίνουν κατευθείαν στην ανεργία. Παράλληλα, θα ληφθούν μέτρα αντιστάθμισης όπως η κάλυψη μέρους  του κόστους μεταφοράς. 

 

15.Δηλαδή θα υπάρχουν επιδοτήσεις για τις μετακινήσεις αυτές. Με τι ποσό και με τι κριτήρια;

Θα επιδοτηθούν οι μετακινήσεις με εισοδηματικά και άλλα κριτήρια, που θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

 

16.Πόσο μειώνονται τελικά οι εισακτέοι , συνολικά και σε ΑΕΙ-ΤΕΙ;  

Η αύξηση στα ΑΕΙ θα είναι 30% στα ΑΕΙ και η μείωση στα ΤΕΙ 15%. Συνολικά η μείωση που θα προκύψει εκτιμάται ότι δε θα ξεπεράσει το 4%.

 

17.Σε ποια πεδία αυξάνονται και σε ποια πεδία μειώνονται οι εισακτέοι;

 1. Στα Πανεπιστήμια αυξάνονται οι εισακτέοι στα
  •    2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Επιστημών),  
  •    4ο  (Τεχνολογικών Επιστημών) και
  •    5ο (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης). 
 2. Μένει σταθερός ο αριθμό τους στο
  •    3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας)
 3. και  μειώνεται στο    
  •    1ο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών)

 4. Στα ΤΕΙ , μένει σταθερός ο αριθμός των εισακτέων στα

   •    2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Επιστημών) και 
   •    3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας),                                                                                                           
 5. Μειώνεται ο αριθμός τους στα
  •    1ο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών),  
  •    4ο  (Τεχνολογικών Επιστημών) και
  •    5ο (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης).

 

18.Το νέο Τμήμα που δημιουργείται θα έχει ως εισακτέους το σύνολο των εισακτέων που είχαν τα συγχωνευόμενα  Τμήματα;

Όχι. Όπως κάθε χρονιά, ο αριθμός των εισακτέων κάθε τμήματος, θα οριστεί μαζί με την ανακοίνωση του Μηχανογραφικού δελτίου. Για αυτό θα ληφθούν υπόψη – όπως κάθε χρονιά – οι εισηγήσεις των Ιδρυμάτων.

 

 

19.Οι φοιτητές – αν το τμήμα τους απορροφάται από άλλο –  από πού θα πάρουν πτυχία; Τα πτυχία τους τι τίτλο θα έχουν, του τμήματος που εισήχθησαν ή αυτού που θα αποφοιτήσουν;

Οι απόφοιτοι, οι σημερινοί φοιτητές και οι αυριανοί εισακτέοι θα έχουν τα ίδια πτυχία, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, εφόσον το Τμήμα που απορροφάται θα αποτελεί κατεύθυνση στο νέο Τμήμα που δημιουργείται. Η ύπαρξη αυτής της προϋπόθεσης διασφαλίζει και τη κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και από το νέο Τμήμα.    

 

20.Τι γίνεται με Φοιτητές / Φοιτήτριες σε ΑΕΙ / Τ.Ε.Ι και το τμήμα τους συγχωνεύεται, ενώ χρωστούν μόνο πτυχιακή ή κάνουν την πρακτική τους, Από πού θα πάρουν το πτυχίο τους;

Φοιτητής/Φοιτήτρια, που χρωστάει μόνο την Πτυχιακή του ή κάνει την πρακτική του, θα λάβουν το πτυχίο τους με τον τίτλο του (αρχικού) Τμήματος  προέλευσης τους – παρά την συγχώνευση του Τμήματος.

Εκτιμάται ότι στο Τμήμα προέλευσης έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα της Ακαδημαϊκής διδασκαλίας που απαιτείται.

 

 

21.Τι συμβαίνει με τα μαθήματα που έχουν ήδη περάσει  στο  Τμήμα τους  πριν συγχωνευθεί;

Αναγνωρίζονται, με βάση την αντιστοιχία που υπάρχει στο Πρόγραμμα Σπουδών, σε κάθε Τμήμα.

Τα Προγράμματα σπουδών των νέων Τμημάτων  θα έχουν τροποποιηθεί -έως τον Σεπτέμβριο- ανάλογα με τις νέες κατευθύνσεις και τις όποιες απορροφήσεις που θα περιλαμβάνει η ΑΘΗΝΑ. 

 

22.Ποιοι καθηγητές θα διδάσκουν στα νέα τμήματα  -και ενδεχομένως – τα νέα μαθήματα;

Τα μέλη ΔΕΠ των Σχολών που συγχωνεύονται, με βάση των νέο Πρόγραμμα Σπουδών που θα συντάξει το νέο Τμήμα.

 

23.Τι γίνεται με τους Μεταπτυχιακούς και τους υποψήφιους Διδάκτορες;

Συνεχίζουν με την ίδια Επιτροπή, και μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο διατηρεί την έδρα του ο επιβλέπων καθηγητής. Αλλά και οι φοιτητές των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Τμημάτων που απορροφούνται, θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς καμία αλλαγή ή μετατροπή στη φύση της φοίτησης τους.

 

24.Τι γίνεται με τους φοιτητές που μεταγράφονται σε τμήματα τα οποία απορροφούνται;

Θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταγραφής, όπως προβλέπει ο Νόμος που ψηφίστηκε,  και μετά θα μετακινηθούν προς το Τμήμα, με το οποίο συγχωνεύονται.  

Γι αυτό είναι σημαντικό προ των αιτήσεων τους για μεταγραφή να παρακολουθήσουν την εξέλιξη και οριστικοποίηση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

 

25.Φοιτητές / φοιτήτριες των πέντε Πανεπιστημίων που θα συναποτελέσουν το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» τι πτυχίο θα λάβουν;

Ότι και οι νυν απόφοιτοι των πέντε Πανεπιστημίων, τα οποία παραμένουν αυτόνομα, αυτοτελή και ανεξάρτητα.

Τμήματα, Προγράμματα σπουδών, Πτυχία και επαγγελματικά δικαιώματα δεν αλλάζουν σε κανένα από τα πέντε Πανεπιστήμια που συνθέτουν το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο.

 

 

26.Ποια είναι η νέα δομή που δημιουργείται από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο;

Το Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο «Αδαμάντιος Κοραής» -όπως και το Αττικό ΤΕΙ – δε θα αποτελέσουν ένα ενιαίο Ίδρυμα.

Σκοπός της Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» είναι να λειτουργήσουν ως Θύλακες Αριστείας, συνέργειας και συν αντίληψης, ώστε τα Πανεπιστήμια  – που διατηρούν την αυτοτέλειά τους – να ενισχύσουν διεθνώς την ανταγωνιστικότητα τους, καθώς και τη δυναμική συμμετοχή τους στην Έρευνα.

 

27.Ποιος θα έχει την ευθύνη για την κατανομή των κονδυλίων στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο και στο Ομοσπονδιακό ΤΕΙ.  

Τα ίδια τα Ιδρύματα, όπως και σήμερα, καθώς διατηρούν την αυτοτέλειά τους,.

 

 

28.Η ομοσπονδοποίηση επηρεάζει την εξέλιξη των Καθηγητών ή τα όργανα Διοίκησης ή το Διοικητικό προσωπικό τους; 

Καθόλου. Τα Πανεπιστήμια παραμένουν αυτοτελή Νομικά Πρόσωπα. Η ομοσπονδοποίηση δεν έρχεται να αφαιρέσει από τα υφιστάμενα Πανεπιστήμια, αλλά να προσθέσει υπεραξία – με τις δράσεις συνέργειας που θα αναπτύξουν.

 

29.Πως θα εκλεγεί η Διοίκηση του Ομόσπονδου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ :

Από τα εκλεγμένα Συμβούλια Διοίκησης των Πανεπιστημίων που το συνθέτουν. Με έμμεση εκλογή

 

30.Προβλέπεται άραγε μείωση προσωπικού η μείωση ερευνητικού φάσματος , που να προκαλεί μείωση κόστους;

Τίποτα από τα δύο. Ο αριθμός των μελών του Προσωπικού, (Διοικητικού και Εκπαιδευτικού) δεν επηρεάζεται από την συγχώνευση των Ιδρυμάτων.

Αντίθετα, ενισχύονται οι ερευνητικές δυνατότητες των Ιδρυμάτων.

Το Σχέδιο Αθηνά έχει ως στόχο του την Ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων σε αυτή.

 

31.Τι γίνεται με τα ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις Τμημάτων ή Ιδρυμάτων που συγχωνεύονται ή μετακινούνται; Ποιος τα αναλαμβάνει;

Θα ρυθμιστεί με το Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί – και θα αφορά – κάθε Ίδρυμα ή Τμήμα ξεχωριστά.

Η γενική φιλοσοφία όμως είναι ότι αυτά μεταβιβάζονται στο διάδοχο σχήμα.

 

32.Τι συμβαίνει για όσους μένουν σε εστίες; Μεταφέρονται στις αντίστοιχες εστίες του νέου τμήματος;

Θα υπάρξει κοινωνική μέριμνα, με εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να συνεχιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η κάλυψη τους από τις δομές Φοιτητικής Μέριμνας και υπό το νέο Ίδρυμα ή Τμήμα.

 

33.Τι ισχύει με τις υποτροφίες ή τα δάνεια ενίσχυσης;

Οι υποτροφίες όπως και τα δάνεια προς τους φοιτητές θα συνεχίσουν να χορηγούνται με το ίδιο ακριβώς καθεστώς όπως συνέβαινε μέχρι και τώρα, με βάση τα ίδια ακριβώς κριτήρια και με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες.

 

34.Υπάρχουν θέματα για τα μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που διαχειρίζονται τα Ιδρύματα;

Όχι. Όπως ο Ν.4076/12 ορίζει, τα νέα Ιδρύματα, παραμένουν διάδοχα σχήματα των προγενέστερων δομών, από τις οποίες προήλθαν. Κατά συνέπεια, και η ακίνητη ή άλλη περιουσία των Ιδρυμάτων θα περιέλθει στην κατοχή των νέων Ιδρυμάτων, χωρίς να ανακύπτει κανένα  ζήτημα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. 

 

 

35.Τι θα γίνει με τα κτίρια-υποδομές-περιουσία των Τμημάτων που συγχωνεύονται ή καταργούνται

Όλα τα ζητήματα των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων τμημάτων, θα ρυθμιστούν για κάθε ένα ξεχωριστά από το Προεδρικό Διάταγμα που θα υπάρξει για κάθε ένα – βασισμένο στη γενική  φιλοσοφία ό,τι αυτά θα παραχωρηθούν στα διάδοχα σχήματά τους.

 http://www.minedu.gov.gr/index.php/component/content/article.html?id=9326

Διαβάστε επίσης...

Ενωτικό το νέο ΔΣ της ΔΟΕ – Νέος Πρόεδρος ο Σπύρος Μαρίνης

TweetΠραγματοποιήθηκαν στις 29/6/2024 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, …

Ονομαστικές καταστάσεις όσων δεν συνέπραξαν με την Αξιολόγηση ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ

Tweet Μετά από εντολή του Υπουργού Παιδείας το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τα Στελέχη Εκπαίδευσης …

Το Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού στο πρόγραμμα Erasmus+ «Climate is the future»

Tweet Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *