ΔΑΚΕ ΔΕ : Ποιοι θα μας αξιολογήσουν; Να επαναξιολογηθούν Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές σχολείων

Νέο Δ.Σ. για τη ΔΑΚΕ ΔΕ ΚαρδίτσαςΑνακοίνωση της ∆ΑΚΕ Καθηγητών ∆.Ε  

για το σχέδιο Π.∆ για την Αξιολόγηση

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση  το σχέδιο Προεδρικού 

∆ιατάγµατος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία προσεκτική ανάλυση του 

προτεινόµενου σχεδίου υποχρεώνει τον πιο καλόπιστο να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι 

πρόκειται για ένα κείµενο, που σε καµία περίπτωση δε µπορεί να αποτελέσει βάση 

συζήτησης.  

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

•  Συνδέεται άµεσα η αξιολόγηση µε τη µισθολογική προαγωγή στον επόµενο βαθµό 

•  Υπάρχουν προκαθορισµένες ποσοστώσεις για τη µετάβαση από τον ένα βαθµό 

στον άλλο, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατόν να απορριφθούν συνάδελφοι, παρά τη 

θετική τους παρουσία στο χώρο του σχολείου. Ειδικά η µετάβαση από το βαθµό Γ 

στο βαθµό Β είναι Γολγοθάς, αφού το 40% δε θα προαχθεί , ανεξάρτητα από την 

επίδοση τους 

•  Ο βαθµός Α είναι στην πραγµατικότητα άβατο για τους εκπαιδευτικούς, αφού µόνο 

το 15% θα φτάσει σε αυτόν. Αν εξαιρέσουµε τα στελέχη της εκπαίδευσης που τον 

κατέχουν  ήδη λόγω  θέσεως (Περιφερειακοί ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης) 

και αυτοί που πιθανόν θα τον λάβουν ύστερα από την  αξιολογική διαδικασία 

(∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων), ελάχιστοι µαχόµενοι 

εκπαιδευτικοί  θα έχουν αυτή τη δυνατότητα 

Η ∆.Α.Κ.Ε ∆.Ε εδώ και πολλά χρόνια έχει ταχθεί υπέρ της θεσµοθέτησης µιας 

αξιολόγησης µε καθαρά παιδαγωγικά κριτήρια που θα αφορά το σύνολο των 

εκπαιδευτικών δοµών αλλά και του εκπαιδευτικού έργου. Στόχος αυτής της 

αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η καταγραφή των ελλείψεων και η επισήµανση 

προβληµάτων και η χάραξη µιας διορθωτικής πολιτικής που θα βελτιώσει το 

εκπαιδευτικό µας σύστηµα. 

 Σχετικά µε το ρόλο των εκπαιδευτικών στο σχολείο η ∆.Α.Κ.Ε ∆.Ε είναι απολύτως 

σαφής. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι η ψυχή του σχολείου και να εµπνέει και να 

καθοδηγεί το µαθητή. Είµαστε αντίθετοι µε τους συναδέλφους που ακολουθούν 

αντιεκπαιδευτικές µεθόδους και έχουν συγκρουσιακή λογική στις σχέσεις τους µε τους 

µαθητές. Κατηγορηµατικά δηλώνουµε ότι ο καθηγητής που δε συνεργάζεται µε τους 

συναδέλφους, είναι φυγόπονος και δεν αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει  τα καθήκοντα 

του επιβαρύνοντας  τους συναδέλφους του, έχει αυθάδη και αντισυναδελφική 

συµπεριφορά και προκαλεί µε τη στάση του τους µαθητές, δεν έχει καµία θέση στο 

δηµόσιο σχολείο. ∆ε µπορεί όµως το Υπουργείο Παιδείας να επικαλείται µεµονωµένα 

περιστατικά , που αφορούν µικρή µειοψηφία εκπαιδευτικών, για να επιβάλει ένα σχέδιο 

αξιολόγησης που πρωτίστως στοχεύει στη µισθολογική  καθήλωση µεγάλου  µέρους 

των εκπαιδευτικών. 

 Είναι γεγονός ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι συνεπείς στα υπαλληλικά τους 

καθήκοντα, έχουν εποικοδοµητικές σχέσεις µε τους µαθητές τους, αλλά έχουν κάποια 

προβλήµατα στη διδακτική µεθοδολογία που ακολουθούν ή παρουσιάζουν κάποια 

κενά στο γνωστικό αντικείµενο. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας δε γίνονται 

καλύτεροι µε τη µισθολογική τους καθήλωση. Η ∆.Α.Κ.Ε ∆.Ε έχει προτείνει Σχολή Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών που θα αναλαµβάνει τη συστηµατική επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να παραµένουν επιστηµονικά επαρκείς, παρακολουθώντας 

και τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί που επιµορφώνονται θα 

πρέπει να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα, λαµβάνοντας πλήρεις 

αποδοχές. Η επιµόρφωση πρέπει να είναι συστηµατική και να αφορά µεγάλο αριθµό 

εκπαιδευτικών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθήσουν µια ετήσια 

επιµόρφωση τουλάχιστον µία φορά στη διάρκεια του υπηρεσιακού τους βίου. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να προβλέπονται ταχύρρυθµες επιµορφώσεις, έτσι ώστε η 

επιµόρφωση να είναι συνεχής.  

 Αντίθετα το Υπουργείο Παιδείας δε φαίνεται να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Στο προτεινόµενο Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος αναφέρεται ρητά ότι από το παρόν 

σχέδιο δεν προκύπτει δαπάνη για το ∆ηµόσιο. Απαντάµε στο Υπουργείο Παιδείας: 

ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ.  

 Τίθεται επίσης το ερώτηµα: Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση; Οι ∆ιευθυντές 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι περισσότεροι Σχολικοί Σύµβουλοι και ∆ιευθυντές 

Σχολικών Μονάδων δεν επελέγησαν στις θέσεις τους λόγω της τυφλής υποταγής τους 

στα κελεύσµατα της κυρίας ∆ιαµαντοπούλου και τη συνεπή προσήλωση τους στο 

ΠΑΣΟΚ; Οι κρίσεις που έγιναν το 2010 ήταν σκληρά κοµµατικές κρίσεις και στόχο 

είχαν την κατάληψη των θέσεων ευθύνης από τους ηµετέρους. Θεωρούµε αδιανόητο 

τα συγκεκριµένα Στελέχη της Εκπαίδευσης να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς. Η 

∆.Α.Κ.Ε ∆.Ε απαιτεί τη λήξη της θητείας των Σχολικών Συµβούλων, των ∆ιευθυντών 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και την έναρξη νέας 

διαδικασίας για αξιοκρατικές επιλογές Στελεχών. 

 Οι δυνάµεις της Αριστεράς λένε όχι σε κάθε µορφή αξιολόγησης. Η Συνεργασία 

ξεχνάει ότι µε τις ψήφους των συνέδρων της έχουν βγει τα συµπεράσµατα του 8

ου

Συνεδρίου της ΟΛΜΕ που αναφέρουν καθαρά ότι η ΟΛΜΕ αποδέχεται την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου. Η Ε.Σ.Α.Κ ∆.Ε.Ε κηρύσσει την επανάσταση αρνούµενη κάθε 

µορφή αξιολόγησης. ∆ε µας λέει όµως ότι στα Σοσιαλιστικά Κράτη της Ανατολικής 

Ευρώπης υπήρξε το πιο σκληρό αξιολογικό σύστηµα. Αποσιωπά το γεγονός ότι στη 

Σοβιετική Ένωση υπήρξε διπλή αξιολόγηση, τόσο σε επίπεδο Σοβιετικής ∆ηµοκρατίας, 

όσο και σε κεντρικό επίπεδο µε την ύπαρξη αξιολογητών που στέλνονταν από τη 

Μόσχα και αξιολογούσαν τόσο τους εκπαιδευτικούς  όσο και τις δοµές και τα Στελέχη 

Εκπαίδευσης κάθε δηµοκρατίας. Οι Παρεµβάσεις πιστεύουν ότι µε όχηµα τις 

δικαιολογηµένες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών θα πραγµατοποιήσουν τα θολά 

επαναστατικά τους οράµατα. 

 Συνάδελφοι, η χώρα µας βιώνει µια πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση. 1.200.000 

εργαζόµενοι έχασαν τη δουλειά τους χωρίς να τους δοθεί η ευκαιρία να αξιολογηθεί η 

εργασία τους. 500.000 εργαζόµενοι βρίσκονται υπό καθεστώς εργασιακής 

ανασφάλειας, έχουν υποστεί σηµαντικές µειώσεις των αποδοχών τους και επικρέµεται 

πάνω από τα κεφάλια τους ο κίνδυνος της απόλυσης. Οι αριστερές παρατάξεις 

προτείνουν να απευθυνθούµε στην κοινωνία και να ζητήσουµε τη στήριξη της στον 

αγώνα για να µην εφαρµοστεί καµία µορφή αξιολόγησης. Εµείς που αξιολογούµε 

καθηµερινά τα παιδιά τους, ζητάµε τη συµπαράσταση των γονέων για να µην 

αξιολογηθούµε οι ίδιοι. Πιστεύει αλήθεια κανένας ελεύθερα στοχαζόµενος συνάδελφος 

ότι µε µία τέτοια θέση θα τους έχουµε µαζί µας; 

 Η στάση της απόλυτης άρνησης κάθε µορφής αξιολόγησης είναι ο καλύτερος 

σύµµαχος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για να περάσει µε τη στήριξη 

της κοινωνίας το απαράδεκτο σχέδιο µισθολογικής καθήλωσης. Είναι πολύ εύκολο για 

Υπουργείο Παιδείας να παρουσιάσει τους καθηγητές ως µία ακόµα συντεχνία που απολαµβάνει µία σχετική εργασιακή ασφάλεια, που επιθυµεί να λειτουργεί αυθαίρετα 

και κατά το δοκούν στον εργασιακό της  χώρο και πειραµατίζεται πάνω στα παιδιά. Η 

λογική της καθολικής άρνησης και της αποφυγής του διαλόγου δε γίνεται αποδεκτή 

από την κοινωνία. 

Η ∆.Α.Κ.Ε ∆.Ε έχει ξεκάθαρες θέσεις και τις καταθέτει στον κλάδο: 

•  Λέµε ΝΑΙ  σε µία αξιολόγηση µε καθαρά παιδαγωγικά κριτήρια και τελικό στόχο 

τη βελτίωση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου 

       ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ 

•  Τη σύνδεση της αξιολόγησης µε τη µισθολογική προαγωγή και τις απολύσεις.

•  Τον καθορισµό συγκεκριµένων ποσοστώσεων στις προαγωγές που στόχο 

έχουν τη µη εξέλιξη µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από την 

απόδοση τους

•  Την παραµονή επί διετία στον ίδιο βαθµό όσων εκπαιδευτικών κριθούν 

ανεπαρκείς

•  Τους κοµµατικούς αξιολογητές (∆ιευθυντές ∆ευτεροβάθµιας, Σχολικούς 

Συµβούλους, ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων)

    Για όλους αυτούς τους λόγους ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ που επιχειρούν να υλοποιήσουν.  Καλούµε τους συναδέλφους µας που 

αποτελούν τη σιωπηλή πλειοψηφία να στηρίξουν τις θέσεις µας. Να µην αφήσουν µία 

φωνασκούσα µειοψηφία να επιβάλλει τις θέσεις της στον κλάδο. Η επικράτηση ακραίων 

θέσεων µόνο κακό θα κάνει στον κλάδο µας. Η ∆.Α.Κ.Ε ∆.Ε µε αίσθηµα ευθύνης καλεί 

τους συναδέλφους να στηρίξουν τις θέσεις της και να βρίσκονται σε αγωνιστική 

ετοιµότητα. 

Ε.Ε. της ∆ΑΚΕ Καθηγητών ∆.Ε 

 

http://www.dakeme.gr/Anakoinoseis/Antonakos_18022013.pdf

Διαβάστε επίσης...

Καταργείται η Αργία των Τριών Ιεραρχών και για τα Φροντιστήρια με ΥΑ

TweetΥπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024  απόφαση …

1ο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο της ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας

Tweet Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας διοργανώνει, σε συνεργασία με την Περιφερειακή …

Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «THE CROCUS PROJECT»

TweetΈγκριση αιτήματος για υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «THE CROCUS PROJECT» Σχετ.: 1. οι υπό στοιχεία …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *