Το προεδρικό διάταγμα για την Αξιολόγηση!

Tο esos.gr δημοσίευσε το Προεδρικό Διάταγμα  για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποτελείται  από 27 άρθρα  και ετοιμάστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 Ειδικότερα , τα σημαντικότερα σημεία του Προεδρικού Διατάγματος είναι τα εξής:

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού αξιολογούνται από τον  Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Β. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής-παιδαγωγικήςκαθοδήγησης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές και  Υποδιευθυντές  των ΠΕΚ, οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ, οι υπεύθυνοι και αναπληρωτές υπεύθυνοι των ΚΠΕ και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Νομικής υποστήριξης αξιολογούνται από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές  Εκπαίδευσης.

Γ. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι , οι υπεύθυνοι ΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ , οι υπεύθυνοι στους ΣΣΝ, οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, καθώς και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων αξιολογούνται από τους προϊστάμενους των οικείων τμημάτων επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης

Δ. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων και Διευθύνσεων εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ αξιολογούνται από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Ε. Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων υπόκεινται σε διοικητική αξιολόγηση από τους οικείους διευθυντές Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση από τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους.

Ζ. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων , οι υπεύθυνοι εργαστηρίων και οι λοιποί εκπαιδευτικού των σχολικών μονάδων υπόκεινται σε διοικητική αξιολόγηση από τους Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση από τους οικείους  Σχολικούς Συμβούλους.

Η. Οι αποσπασμένοι σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας αξιολογούνται από τους προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων.

Θ. Η διοικητική αξιολόγηση των Διευθυντών  ιδιωτικών σχολείων διενεργείται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του  οικείου ιδιοκτήτη.

Ι. Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περισσότερες από μια  σχολικές μονάδες διενεργείται από τους διευθυντές  όλων των σχολικών μονάδων.

Κ. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών διενεργείται από τους Σχολικούς Συμβούλους στην υπηρεσιακή Περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι αξιολογούμενοι. Αν οι αξιολογούμενοι υπηρετούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε υπηρεσιακές περιφέρειες περισσότερων σχολικών Συμβούλων, αξιολογούνται από όλους τους κατά τόπον αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους.

 

 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Το άρθρο 4 του ΠΔ ορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα , ανά κατηγορία, κριτήρια:

Κατηγορία-Εκπαιδευτικό Περιβάλλον περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

α/διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες

β/παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη

γ/οργάνωση της σχολικής μονάδας

Κατηγορία ΙΙ-Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

α/βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών

β/Στόχοι και περιεχόμενο

γ/ διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα

Κατηγορία-Διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

α/προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία

β/διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα

γ/Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV –Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

α/τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις

β/συμμετοχή  στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτό-αξιολόγηση της.

γ/επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς

Κατηγορία V-Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη  του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

α/τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη

β/ επαγγελματική ανάπτυξη

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας :

Κριτήρια: 

α/Υπηρεσιακή  συνέπεια και επάρκεια

β/συμμετοχή στη  λειτουργία της οργανικής μονάδας και υπηρεσίας καθώς και στην  αυτοαξιολόγησή της

γ/τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη

δ. επαγγελματική ανάπτυξη.

 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χρησιμοποιείται η ακόλουθη τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία κατώτατος βαθμός είναι 0 και ανώτατος 100:

α/ελλιπής: 0 έως 30 βαθμοί

β/επαρκής: 31 έως 60 βαθμοί

γ/πολύ καλός: 61 έως 80 βαθμοί, και

δ/ εξαιρετικός: 81 έως 100 βαθμοί

 

 

 

ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΕΛΙΠΕΙΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ   

Άσκηση διοικητικού Έργου: Εφόσν δεν φροντίζουν επαρκώς για την οργάνωση , ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, δεν μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και ασκούν πλημμελώς την εκπαιδευτική πολιτική.

Ασκηση έργου Αξιολόγησης:  Εφόσον δεν εποπτεύουν επαρκώς , δεν ελέγχουν και δεν αξιολογούν σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους καθώς και ατ στελέχη εκπαίδευσης

Οργάνωση και Διαδικασία αυτο-αξιολόγησης: Εφόσον δεν μεριμνούν επαρκώς και εμπρόθεσμα για την αυτό-αξιολόγηση των υπηρεσιών που προΐσταται

 

ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΕΛΙΠΕΙΣ  ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εκπαιδευτικός  Σχεδιασμός και Προγραμματισμός: Εφόσον  δεν φροντίζει επαρκώς για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό    του εκπαιδευτικού ‘έργου και δεν μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαι9δευτικέ προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στις σχολικέ  μονάδες ευθύνης του.

Μελέτη θεμάτων διαπαιδαγώγησης των μαθητών:  Εφόσον δεν μεριμνά ή ασχολείται πλημμελώς με θέματα διαπαιδαγώγησης , συμπεριφοράς  και σχολικής ζωής των μαθητών.

Άσκηση έργου της  αξιολόγησης  και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: Εφόσον δεν προβαίνει σε διαδικασίες ανίχνευσης και ανάλυσης αναγκών των σχολικών μονάδων της περιφέρειάς του και αξιολογεί πλημμελώς τους εκπαιδευτικούς.

Διαδικασία υποστήριξης  και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Εφόσον αμελεί τις ανάγκες  των εκπαιδευτικών των σχολείων της περιφέρειάς του  και αδιαφορεί για την υποστήριξη και την επιμόρφωσή τους.

 

ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΕΛΙΠΕΙΣ  ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άσκηση διοικητικού έργου: Εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς  για την οργάνωση , ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υποκείμενων αποκεντρωμένων υπηρεσιών

Άσκηση έργου Αξιολόγησης:  Εφόσον δεν εποπτεύουν επαρκώς , δεν ελέγχουν και δεν αξιολογούν σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους

Οργάνωση και Διαδικασία αυτο-αξιολόγησης: Εφόσον δεν μεριμνούν επαρκώς και εμπρόθεσμα για την αυτό-αξιολόγηση των υπηρεσιών που προΐσταται

 

ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΕΛΙΠΕΙΣ  ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 α/ Εφόσον αρκείται στην τήρηση του ισχύοντος  νομοθετικού  και ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου  λειτουργίας των σχο9λικών μονάδων χωρίς να αξιοποιεί ούτε κατ ελάχιστον τις δυνατότητες αποδοτικής οργάνωσης και διοίκησης.

β/Εφόσον διαχειρίζεται πλημμελώς ή με ακατάλληλο τρόπο τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της σχολικής μονάδας.

γ/Εφόσον  δεν τεκμηριώνει και δεν θεμελιώνει την αξιολογική του κρίση  με επίσημα στοιχεία, όπως είναι τα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων  και με συμπληρωματικά  στοιχεία, όπως ο ατομικός φάκελος των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα στις διαδικασίες αξιολόγησης και στα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιεί απουσιάζουν οι αρχές της αμεροληψίας , της αντικειμενικότητας και της δικαιοσύνης

δ/Εφόσον δεν μεριμνά με συστηματικό και έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και των διαδικασιών  αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η τελική βαθμολογία και ο συνολικός ποιοτικός χαρακτηρισμός κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευτικού , προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου δια του αριθμού των κριτηρίων.

  Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτηρίου ανά κατηγορία χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς.

 Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπονται στην παρ 4 του άρθρου 8 του νόμου 4024/11.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η διαδικασία της  διοικητικής αξιολόγησης διενεργείται ως εξής:

Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει και υποβάλλει έκθεση αυτοαξιολόγησης του το αργότερο εντός 5 ημερών πριν από την έναρξη της αξιολογικής περιόδου.

 

Οι αξιολογητές πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προσκαλούν εγγράφως  τους αξιολογούμενους  σε  συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε συνάντηση συζήτησης αναφορικά μ ετην ν επικείμενη αξιολόγηση.

 

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α/Προγραμματισμού και προετοιμασίας της  παρακολούθησης διδασκαλιών.

β/Παρακολούθηση δύο τουλάχιστον , διδασκαλιών.

γ/Μετα-αξιολογικής συζήτησης και αναστοχασμού. Πραγματοποιείται προφορική συζήτηση  μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου στην οποία  παρέχεται και ανατροφοδότηση από τον αξιολογητή σχετικά με την παρακολούθηση των διδασκαλιών .

γ/Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη  της οικείας έκθεσης η οποία γνωστοποιείται εντός της αξιολογικής περιόδου ή το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της.

δ/ Οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης συνοδεύονται προαιρετικά , από ατομικό φάκελο στον οποίο κάθε αξιολογούμενος μπορεί ν α περιλαμβάνει τα κάθε είδους δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αυτοαξιολόγησή του.

 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α.Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα διενεργείται μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Μαρτίου

Β. Η διοικητική  αξιολόγηση είναι ετήσια .

Γ. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο  μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Οι αξιολογούμενοι δικαιούνται ενστάσεις ενώπιον δευτεροβάθμιων οργάνων αξιολογικής κρίσης, εφόσον:

-Η συνολική τους βαθμολογία είναι μικρότερη από 45 μονάδες ή,

– Η διαφορά στη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων της ίδιας κατηγορίας  είναι μεγαλύτερη από 456 μονάδες.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς συντάσσονται κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας δύο εκθέσεις διοικητικούς και δύο εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Κατά τα άλλα για τους δοκίμους εφαρμόζεται ότι και για τους άλλους εκπαιδευτικούς

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ

Κάθε αξιολογούμενος εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του. Η αξιολόγηση είναι έγγραφη, επώνυμη και προαιρετική και υποβάλλεται στον άμεσο προϊστάμενο του αξιο0λογητή που υπόκειται στην αξιολόγηση των υφισταμένων του. Ο αποδέκτης της αξιολόγησης των υφισταμένων εκτιμά και χρησιμοποιεί κατά την ν κρίση του τις αξιολογήσεις.

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:

Ελλιπής εφόσον μεταξύ αυτού και των μαθητών διαπιστώνεται απουσία σχέσεων  ή σχέσεις αδιάφορες. Δεν υπάρχει πνεύμα και συμπεριφορά συνεκτικής τάξης, ελάχιστοι μαθητές συμμετέχουν στις εργασίες της τάξης , δεν διατυπώνονται , ούτε έμμεσα, προσδοκίες για τη μάθηση και τη συμπεριφορά  των μαθητών και ο αξιολογούμενος χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο επίτευξης  της σχολικής πειθαρχίας την επιβολή κυρώσεων .

ΕΠΑΡΚΗΣ εφόσον αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού μεταξύ αυτού και των μαθητών , αμοιβαίας αποδοχής και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών, και διασφαλίζει συνθήκες συναίνεσης και αποδοχής των απόψεων και θέσεων κατά τη διδακτική διαδικασία.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: Εφόσον:

α/δημιουργεί, με λόγια και πράξεις, συνθήκες αποδοχής, στήριξης και ενθάρρινσης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές ιδίως για τους προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους έχοντες μειωμένη αυτοεκτίμηση.

β/εκφράζει με λόγια και με πράξεις υψηλές , αλλά ρεαλιστικές προσδοκίες για τη μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών και

γ/αποφεύγει τον διδακτισμό σε θέματα αξιακά, ενώ παράλληλα υιοθετεί δημοκρ5ατικό τρόπο επικοινωνίας , με στόχο να ενθαρρύνει τις συλλογικές αποφάσεις και την ελεύθερη έκφραση και τεκμηρίωση προσωπικών θέσεων με βάση λιγιθκα, αξιακά επ[ισχειρήματα και παράθεση δεδομένων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: Εφόσον πλέον προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης εμπεδώνει δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θεμάτων ενθαρρύνοντας  πέρα  από την αιτιολόγηση απόψεων , τη διαδικασία της  τεκμηριωμένης διαλεκτικής αντιπαράθεσης επί θέσεων, κρίσεων και προτάσεων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

ΕΛΛΙΠΗΣ Εφόσον μεταξύ αυτού και των μαθητών, υπάρχει ουδέτερο έως και ψυχρό κλίμα  με στοιχεία τριβών και αντεγκλήσεων, εμ αποτέλεσμα οι μαθητές να παραμένουν αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι.

ΕΠΑΡΚΗΣ: Εφόσον

α/καλλιεργεί συνθήκες παιδαγωγικής λειτουργίας και μαθησιακής ετοιμότητας

β/δημιουργεί στη τάξη , με ρητές δηλώσεις και συμβολικά μέσα, κλίμα ενδιαφέροντος για τη μάθηση

γ/φροντίζει να ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε θέματα αποφυγής διακρίσεων

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: Εφόσον δημιουργεί στη τάξη με ρητές δηλώσεις και συμβολικά μέσα κλίμα αναζήτησης και δημιουργικότητας.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: Εφόσον ενθαρρύνει την ύπαρξη και ενίσχυση κλίματος συλλογικότητας και πρωτοβουλίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΛΛΙΠΗΣ: Εφόσον παραμελεί το χώρο και την παιδαγωγική λειτουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει για τη θέσπιση κανόνων, δεν μερινά για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφορά και κυρίως δεν αντιμετωπίζει ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών με παιδαγωγικό τρόπο.

ΕΠΑΡΚΗΣ:Εφόσον διαμορφώνει κατάλληλα τον χώρο, ώστε να είναι ασφαλής και παιδαγωγικά λειτουργικός, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: εφόσον

α/εμπλέκει την πλειονότητα των μαθητών σ μαθησιακή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου

β/δημιουργεί όρους θέσπισης και τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς

γ/εμπλέκει ενεργά την τάξη στην παρακολούθηση των συστηματικών παραβάσεων των κανόνων αλλά και στη θ΄σπιση συνεπειών , αναλόγων με την ηλικία και τη φύση του παραπτώματος.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: Εφόσον φροντίζει για την ομαλή ένταξη στις μαθητικές  ομάδες καις τη σχολική ζωή, μελετά βαθύτερα τα αίτια και τις συνθήκες δύσκολων περιπτώσεων μαθητικής συμπεριφοράς , εμπλέκει στη διαμόρφωση του πλάνου και άλλους συναδέλφους για κοινή στάση.

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΙΠ[ΗΣ: Εφόσον η προετοιμασία δεν λαμβάνει υπόψη ή λαμβάνει πλημμελώς και επιφανειακά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών.

ΕΠΑΡΞΗΣ: Εφόσον λαμβάνει υπόψη, κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και του γενικότερου εκπαιδευτικούς έργου, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλι8κίας των μαθητών που διδάσκει.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: Εφόσον λαμβάνει υπόψη , κατά τον προγραμματισμό την κοινωνικο-πολιοτισμική σύνθεση και τις διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες  των μαθητών.

ΕΞΑΙΡΤΕΤΙΚΟΣ: Εφόσν λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές νόρμες της ηλικίας των μαθητών, τα γνωστικά κενά στην ύλη μαθημάτων προηγουμένων ετών, τις εννοιολογικές προϋποθέσεις κάθε θέματος και τις δυσκολίες της ηλικίας για την ακατανόητη των θεμάτων της ύλης .

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΛΙΠΗΣ: Εφόσν παραλείπει την  ενημέρωση και π[προετοιμασία των μαθητών ή αυτή είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές και δεν φροντίζει για τη δημιουργία θετικού εκπαιδευτικού κλίματος.

ΕΠΑΡΚΗΣ: Εφόσον

α/με άμεσο ή έμεσο τρόπο, προσανατολίζει τους μαθητές στο θέμα, στους στόχους και στη διαδικασία κάθε μαθήματος

β/ενεργοποιεί προηγούμενη γνώση μέσω σύνδεσης με προηγούμενα μαθήματα, με εμπειρίες μαθητών και με αναγκαίες επαναλήψεις και

γ/ επιχειρεί να κινητοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό το μαθητικό ενδιαφέρον με την ανάδειξη αποριών και επισήμανση παρανοήσεων για θέματα του περιεχομένου του μαθήματος με τη διατύπωση «προκλητικής» ερώτηση για ασυνήθιστα θέματα.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: Εφόσον:

α/πριν την έναρξη του κυρίως μέρους του μαθήματος , προετοιμάζει  ψυχολογικά και μαθησιακά τους μαθητές με ανάπτυξη σχετικού προβληματισμού για τον τρόπο μαθησιακής προσέγγισης.

β/αξιοποιεί επιπλέον τη σύνδεση του διδακτέο θέματος με την επικαιρότητα, εμ τις εμπειρίες των μαθητών και τις αναπαραστάσεις τους

γ/ δρομολογεί υψηλό επίπεδο μαθήματος

ε/κρατά μαθησιακά ενεργούς τους μαθητές στο σύνολό τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: Εφόσον αναφέρεται στις επιστημονικές  και επιστημολογικές αντιπαραθέσεις επί του διδακτέου θέματος

 

ΠΗΓΗ: esos.gr

Διαβάστε επίσης...

Ενωτικό το νέο ΔΣ της ΔΟΕ – Νέος Πρόεδρος ο Σπύρος Μαρίνης

TweetΠραγματοποιήθηκαν στις 29/6/2024 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, …

Ονομαστικές καταστάσεις όσων δεν συνέπραξαν με την Αξιολόγηση ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ

Tweet Μετά από εντολή του Υπουργού Παιδείας το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τα Στελέχη Εκπαίδευσης …

Το Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού στο πρόγραμμα Erasmus+ «Climate is the future»

Tweet Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *