ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012/13


Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται στην Δημόσια και Ιδιωτική σχολική εκπαίδευση αρκετές χιλιάδες μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Πάνω από 100.000 αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι δεκάδων Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καταθέτουν κάθε χρόνο αιτήσεις για να διεκδικήσουν μια θέση στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, στις σχολές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ), στα εκατοντάδες ΙΕΚ (δημόσια και ιδιωτικά) του ΟΕΕΚ και του ΟΑΕΔ κλπ. Επειδή υπάρχει ένας λαβύρινθος σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού και πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τους διορισμούς και τις προσλήψεις την επόμενη χρονιά (2012/13).

Το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγιναν σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν. 3848/2010 ο παραπάνω τρόπος διορισμού μπορεί να παραταθεί έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Εφόσον δεν γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ το Α΄ εξάμηνο του 2012 (και βεβαίως θεωρείται απίθανο πλέον να γίνει καθώς το Υπουργείο Παιδείας έχει «παγώσει» κάθε διαδικασία) οι όποιοι διορισμοί μονίμων και οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων θα ακολουθήσουν την πεπατημένη της προηγούμενης χρονιάς.

Ας δούμε, λοιπόν, τους όρους πρόσληψης εκπαιδευτικών τη χρονιά που έρχεται (2012/13) λαμβάνοντας υπόψη και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία εμπλέκονται με τις προσλήψεις:

Οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν και οι οποίοι έχουν παύσει να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 (Η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 θα ληφθεί υπόψη μόνο όταν γίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ και μόνο για όσους περάσουν τη βάση του). Με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και οι προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, καθώς και στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια.

Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ  Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (2001 – 2011) 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2001

3.100

3.885

2002

3.080

4.341

2003

4.361

2.698

2004

5.294

2.939

2005

5.286

2.954

2006

5.062

2.933

2007

3.931

3.665

2008

4.321

3.515

2009

2.786

2.770

2010

1.425

1.400

2011

133

413

Πηγή: Χρήστος Κάτσικας Ιανουάριος 2012

Ειδικές κατηγορίες διορισμού

Μέχρι και το σχολικό έτος 2014−2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.

Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν ορισμένα κριτήρια.

Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και κοινωνικά κριτήρια

Οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών μετά τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, από το χρόνο που θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός του ΑΣΕΠ οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό αυτό (τον 7ο  κατά σειρά) όπως και στον επόμενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ούτε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ούτε και για το μόνιμο διορισμό.

Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ (όταν και εφόσον πραγματοποιηθεί) εντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, και: α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες και β) οι μέχρι την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενήντα (50) μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός.

alfavita.gr

Διαβάστε επίσης...

Παιδί βρήκε άψογα διατηρημένο δαχτυλίδι 1.800 ετών με χαραγμένη την μορφή της θεάς Αθηνάς

TweetΤο 13χρονο αγόρι έκανε βόλτα, όχι μακριά από το σπίτι του, όταν το βλέμμα του …

Γιατί τα παιδιά σταμάτησαν να μαθαίνουν στο σχολείο;

TweetΟι «μοντερνιές», τα culture wars και άλλες ατζέντες μπήκαν στη μέση και περιόρισαν τη μάθηση, …

Όταν οι Έλληνες μαθητές παρουσιάζουν έργα και λαμβάνουν διακρίσεις

TweetΜαθητές του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς κατέγραψαν τις ζημιές που προκάλεσε στην περιοχή τους …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *