Ο “επιστημονικός Σύμβουλος” του υπουργού χρωστάει 13 εκ ευρώ

  Ο επιστημονικός Σύμβουλος του υπουργού χρωστάει 13 εκ ευρώ-Δεν πληρώνει ΔΕΗ –Κινδυνεύει να χάσει    250  εκ από ΕΣΠΑ

 

Ο Επιστημονικός Σύμβουλος του υπουργού Παιδείας , το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)είναι στην τρίτη θέση πανελλαδικά σε σπουδαιότητα για την απορρό¬φηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, έχει δυστυχώς απορροφήσει μόνο το 7% των εγκεκριμένων προϋπολογισμών, που ανέρχονται σε ύψος 267 εκατομμυρίων ευρώ. Χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο στο ΙΕΠ, ο

κίνδυνος απώλειας αυτών των κονδυλίων είναι υπαρκτός και ως καταστροφική συνέπεια θα έχει την απώλεια σημαντικών εσόδων για το ελληνικό Δη¬μό-σιο. Επιπλέον, το σύνολο των μη καταβεβλημένων οφει¬λών σε εκπαιδευτικούς, επιμορ-φωτές, ειδικούς επιστήμονες, προμηθευτές και λοιπά φυ¬σι¬κά και νομικά πρόσωπα, που φτά¬νουν τους 6.000, ανέρχεται στο ύψος των 13 εκατομ¬μυ¬ρίων ευρώ.
Τα παραπάνω αποκαλυπτικά καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι Αορίστου Χρόνου και συμβασιούχων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής , οι οποίοι παράλληλα υπογραμμίζουν:
ΔΕΗ:«Ακάλυπτα μένουν δε και τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα του φορέα λόγω ανεξόφλητων οφει¬λών προς τις ΔΕΚΟ, με σοβαρό κίνδυνο να διακοπεί ανά πάσα στιγμή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου στα γραφεία του φορέα».
ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ:Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και οι συμβασιούχοι του φορέα (46 άτο¬μα), βρίσκονται εδώ και τέσσερις μήνες στη δυσχερέστατη κατάσταση να μην πλη¬ρώ¬νο¬νται για τις δεδουλευμένες υπηρεσίες τους. Έχουν επανειλημμένα επικοινωνήσει με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ, εκθέτοντας αναλυτικά το θέμα. Το Υπουργείο έστειλε μετά από δυο μήνες μια ολιγόλογη και γενικόλογη απάντηση χωρίς ωστόσο να δίνει λύση επί της ουσίας στο ζήτημα.
ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Από τον Αύγουστο του 2012 το ΙΕΠ λειτουργεί χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω θανάτου του Προέδρου του Αλέξη Δημαρά και της παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστιες δυσχέρειες στη λειτουργία του φορέα.
Ακάλυπτα μένουν δε και τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα του φορέα λόγω ανεξόφλητων οφει¬λών προς τις ΔΕΚΟ, με σοβαρό κίνδυνο να διακοπεί ανά πάσα στιγμή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου στα γραφεία του φορέα.
ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ:Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και οι συμβασιούχοι του φορέα (46 άτο¬μα), βρίσκονται εδώ και τέσσερις μήνες στη δυσχερέστατη κατάσταση να μην πλη¬ρώ¬νο¬νται για τις δεδουλευμένες υπηρεσίες τους. Έχουν επανειλημμένα επικοινωνήσει με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ, εκθέτοντας αναλυτικά το θέμα. Το Υπουργείο έστειλε μετά από δυο μήνες μια ολιγόλογη και γενικόλογη απάντηση χωρίς ωστόσο να δίνει λύση επί της ουσίας στο ζήτημα.
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ζήτησαν την παρέμβαση της Βουλής των Ελλήνων με e-mail τους στους βουλευτές, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής οι κ.κ. Αυγενάκης, ο οποίος έκανε και επερώτηση στη Βουλή, Στρατούλης, Παπαδημούλης και Αναγνωστάκης. Αναφορά στον Υπουργό καθώς και ερώτηση στη Βουλή κατατέθηκε από τους βουλευτές κα Ρεπούση και κ. Ψύρρα, καθώς και από τον βουλευτή κ. Νικολόπουλο. Επίσης αναφορά κατέθεσαν και οι κ. Ταλιαδούρος και κα Κόλλια-Τσαρουχά.
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου 2012, αντιπροσωπεία υπαλλήλων και συμβασιούχων ζήτησε να γίνει δε¬κτή από τον Υπουργό, με αίτημα την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και την επίλυση των συνολικών προβλημάτων του φορέα και κατέθεσε σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 10721/3-12-2012. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Σ. Γκλαβά, Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΠΑ. Σύμφωνα με τον κ. Γκλαβά, η καθυστέρηση στον ορισμό Διοι¬κητικού Συμβουλίου στο ΙΕΠ οφείλεται σε διαφωνίες που έχουν προκύψει μεταξύ της τρι¬μερούς κομματικής επιτροπής.
ΑΙΤΗΜΑ:Οι εργαζόμενοι στο ΙΕΠ αιτούνται, για άλλη μια φορά, τον άμεσο ορισμό Διοικητικού Συμ¬βουλίου στο ΙΕΠ.

 

Σκοπός και αρμοδιότητες του ΙΕΠ

1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή αυτεπαγγέλτως, αντίστοιχα, για:
αα) θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων,
ββ) θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα,
γγ) την εναρμόνιση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της επιλογής των εκπαιδευτικών μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών αδειών των εκπαιδευτικών με τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής,
δδ) θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των διοικητικών και των εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών,
εε) θέματα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και
στστ) θέματα της παιδείας των ομογενών και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
β) Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων αυτών και βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων στα θέματα αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.
γ) Μελετά συστηματικά:
αα) τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους βελτίωσής της,
ββ) τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών στόχων και αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους ικανοποίησης και αντιμετώπισής τους και
γγ) τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της εκπαίδευσης, το οργανωτικό – διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τις βέλτιστες
αναγκαίες παρεμβάσεις.
δ) Υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων αυτών στο Ι.Ε.Π. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
4. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ιδίως τα παιδαγωγικά τμήματά τους, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και λοιπούς φορείς με συναφή αποστολή.

 

esos.gr

Διαβάστε επίσης...

Καταργείται η Αργία των Τριών Ιεραρχών και για τα Φροντιστήρια με ΥΑ

TweetΥπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024  απόφαση …

1ο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο της ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας

Tweet Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας διοργανώνει, σε συνεργασία με την Περιφερειακή …

Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «THE CROCUS PROJECT»

TweetΈγκριση αιτήματος για υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «THE CROCUS PROJECT» Σχετ.: 1. οι υπό στοιχεία …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *