Μισθολογικές διευκρινήσεις από τον ειδικό συνεργάτη της ΔΟΕ

Με αφορμή απορίες και ερωτήματα συναδέλφων, που προέκυψαν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που έλαβαν,  σχετικά με τη διαμόρφωση των βασικών μισθών του νέου μισθολογίου και τις ασφαλιστικές εισφορές- κρατήσεις που καταβάλλονται,  διευκρινίζουμε τα εξής:

Η μισθολογική  κατάταξη των υπαλλήλων έγινε σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011 με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

  Ειδικότερα, υπάλληλος Π.Ε κατηγορίας, ο οποίος κατέχει τον ελάχιστο χρόνο ετών που απαιτούνται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό, κατατάσσεται μισθολογικά στο βασικό μισθό του βαθμού αυτού. Όταν έχει  χρόνο μεγαλύτερο από τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού ανά διετία για τους βαθμούς Ε-Δ-Γ  και ανά τριετία για τους βαθμούς Β και  Α.

Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός με 19,5 έτη υπηρεσίας κατατάσσεται στο Γ Βαθμό. Στο Γ Βαθμό κατατάσσονται όσοι έχουν από 15 έτη υπηρεσίας και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Δεδομένου ότι έχει 4,5 έτη επιπλέον χρόνο από τον ελάχιστο που απαιτείται, θα καταταγεί  στο Μ.Κ. 2 του βαθμού αυτού.

Μετά την ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη  τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η ανωτέρω εγκύκλιος δεν διευκρινίζει ούτε πότε θα γίνουν αυτές οι βαθμολογικές προαγωγές μετά την κατάταξη  ούτε πώς θα γίνουν ούτε πώς θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ποσοστώσεις με το ισχύον μέχρι τώρα σύστημα βαθμολογικών προαγωγών που συνέδεε το βαθμό με τα έτη υπηρεσίας.

Για όλα  αυτά τα ερωτήματα για την προαγωγή των υπαλλήλων μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς η εγκύκλιος παραπέμπει σε αναλυτικές οδηγίες που θα δοθούν εγκαίρως με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας .

Ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, μετά την ένταξη στο  Μ.Κ του βαθμού στο οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας , ο νόμος 4024/2011, άρθρο 1 εδάφιο 2, προέβλεπε ότι τυχόν πλεονάζων χρόνος στο ΜΚ  δεν λαμβάνονταν υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο Μ.Κ .

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο άρθρο 34 παρ. 3 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” η διάταξη αυτή καταργείται και επομένως ο πλεονάζων χρόνος στο Μ.Κ. θα προσμετράται.

Πολλοί συνάδελφοι παίρνοντας στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά σημειώματα δεν είδαν το βασικό μισθό του βαθμού στον οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Αυτό συνέβη διότι η παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 ρυθμίζει τη διαφορά των αποδοχών που προκαλούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του νέου μισθολογίου.

Ειδικότερα:

Α.  Εφόσον με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου προκληθεί αύξηση στις αποδοχές του (κάτι που θα συμβεί σε ελάχιστες περιπτώσεις) σε σχέση με τις αποδοχές που έπαιρνε στις 31-10-2011, η αύξηση αυτή χορηγείται ως εξής:

α) Εάν η αύξηση είναι μέχρι 50 € ,  καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου από 1-11-2011. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα ο νέος βασικός μισθός του βαθμού στον οποίο κατατάχτηκε.

 π.χ  εκπαιδευτικός με 28 έτη υπηρεσίας την 1-11-2011 κατατάσσεται στο Β΄ Βαθμό και στο Μ.Κ 2  του βαθμού αυτού με βασικό μισθό 1983 €

Ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε στις 31-10-2011  με το παλιό μισθολόγιο  το Μ.Κ 4 με τις παρακάτω αποδοχές:

1546 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ= =1969,15 €

(Το ΤΕΑΔΥ εργοδότη δεν αλλοιώνει τη διαφορά γιατί προστίθεται το ίδιο ποσό και με το παλιό και  με το νέο μισθολόγιο και γι αυτό δεν αναφέρεται)

Διαφορά 1983 -1969,15=14,85 €

Επειδή η αύξηση αυτή είναι κάτω από 50 € θα τη λάβει άμεσα και στο εκκαθαριστικό σημείωμα θα εμφανιστεί Β.Μ. 1983 €

β) Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από 50 € και μέχρι τα 100 €  καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών.

Π.χ. : εκπαιδευτικός με 21,5 χρόνια υπηρεσίας κατατάσσεται την 1-11-2011 στο Β΄ Βαθμό με Β.Μ 1906 €

Στις 31-10-2011 ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε το Μ.Κ 7   και είχε τις παρακάτω αποδοχές:

1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ =1848,15 €

Αύξηση 1906-1848,15 =57,85 €

Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 50 €, θα δοθεί ισόποσα σε 2 έτη. Το ήμισυ της αύξησης (57,85 :2)=28,93 θα δοθεί από 1-11-2011, και το άλλο ήμισυ από 1-11-2012.

Συνεπώς από 1-11-2011 έως 31-10-2012 ο Β.Μ θα διαμορφωθεί:

1906 – 28,93 =1877,07 € και από 1-11-2012  και εφεξής  1877,07+28,93 =1906 €

γ) ) Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη των  100 €  καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών.

Π.χ. :  Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός της περίπτωσης β΄ με 21,5 έτη υπηρεσίας την 1-11-2011 ελάμβανε και το επίδομα του διευθυντή,  οι αποδοχές του θα ήταν

Β.Μ 1906 + 300 Επίδομα Διευθυντή =2206 €

Οι αποδοχές του στις 31-10-2011 ήταν

1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ +235,59 Επίδομα Διευθυντή =2083,74 €

Αύξηση  2206 – 2083,74 =122,26 €

Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 100 €, θα δοθεί ισόποσα σε 3 έτη ως εξής:

122,26 :3 =40,75 € η κάθε δόση και επομένως ο Β.Μ θα διαμορφωθεί ως εξής

1906 –  81,50 =1824,50 €  από 1-11-2011

1824,75 + 40,75= 1865,25 € από 1-11-2012

1865,25 +40,75 =1906 €  από 1-11-2013. Δηλ. νέος του Β.Μ θα εμφανιστεί την τρίτη χρονιά.

Β.  Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου (κάτι που συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών), η μείωση αυτή γίνεται ως εξής:

Εάν η μείωση είναι μέχρι  25% των αποδοχών που ελάμβανε ο εκπαιδευτικός στις 31-10-2011, η μείωση αυτή γίνεται άμεσα από 1-11-2011.

Π.χ. : εκπαιδευτικός με 8 έτη υπηρεσίας,  την 1-11-2011 κατατάσσεται στον Ε΄ Βαθμό και στο Μ.Κ 2 του βαθμού με Β.Μ 1250 €

 Στις 31-10-2011 είχε το Μ.Κ 14 και οι αποδοχές του ήταν με το παλιό μισθολόγιο

1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ =1567,15 €

Μείωση με το νέο μισθολόγιο

1250 -1567,15 = -317,15 €

Επειδή η μείωση αυτή είναι κάτω από το 25% των αποδοχών που είχε στις 31-10-2011  (1567,15 χ 25% =391,88),  θα γίνει άμεσα από 1-11-2011

Εάν η μείωση είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που ελάμβανε στις 31-10-2011, αυτή κατανέμεται ως εξής:

α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβανε  στις 31-10-2011 από 1-11-2011

β) Η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από 1-11-2012 και εφεξής.

Π.χ.:  Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός με τα 8 έτη υπηρεσίας έπαιρνε και το Επίδομα Ειδικής  Αγωγής (157,85€), το οποίο δεν παίρνει με το νέο μισθολόγιο, οι αποδοχές του στις 31-10-2011 ήταν:

1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ +157,85 Επίδομα Ειδικής Αγωγής =1725€

Μείωση  1250 – 1725 = -475 €

Επειδή η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που είχε στις 31-10-2011  (1725 χ 25% =431,25), η υπερβάλλουσα μείωση θα κατανεμηθεί ισόποσα σε 2 έτη δηλ 475-431,25= 43,75 και 43,75 : 2 =21,88 €

Επομένως ο Β.Μ θα διαμορφωθεί ως εξής:

1725 – 431,25=1293,75 € από 1-11-2011

1293,75 – 21,88 = 1271,87 € από 1-11-2012

1271,87 – 21,87 = 1250 € από 1-11-2013

Ασφαλιστικές εισφορές- κρατήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι την 31-12-2015 με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011

Όταν λέμε συντάξιμες αποδοχές εννοούμε τις μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων γίνονται κρατήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια. Κατά συνέπεια και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011.

 Ο νόμος προβλέπει ότι και η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να υπολογίζεται με τις αποδοχές του παλιού μισθολογίου αλλά η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών τις υπολογίζει με βάση τις αποδοχές του νέου μισθολογίου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται διαφορετικά για τους παλιούς ασφαλισμένους και διαφορετικά για τους νέους ασφαλισμένους.

Α. ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (όσοι έχουν ασφαλιστεί πριν την 1-1-1993)

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤ.   6,67% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης  του παλιού μισθολογίου (π.μ.)

Μ.Τ.Π.Υ.         4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης του π.μ.

1% επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ.

Τ.Ε.Α.Δ.Υ         3% επί του Β.Μ του π.μ. για τον ασφαλισμένο και 3% από τον εργοδότη

2% επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου  Απόδοσης

Τ.Π.Δ.Υ            4% επί του Β.Μ του  π.μ..

1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου

ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ .άρθρο 38 ν.3986/2011  2% επί όλων των αποδοχών του ν.μ.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρο 29 ν.3986/2011 (από 1-1-2012)

1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 και

2% για εισόδημα από 20001-50000

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ.   2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου

( Στα εκκαθαριστικά σημειώματα εμφανίζεται στις αποδοχές ως έσοδο από τον εργοδότη για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 5,10% επί όλων των αποδοχών του ν.μ. και ως κράτηση για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 7,65% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. Στην πραγματικότητα ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με ποσό που είναι 2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου.)

ΦΟΡΟΣ.        Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (όσοι έχουν ασφαλιστεί μετά την 1-1-1993)

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 6,67% επί όλων των αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου

Απόδοσης + 140,80 €

Μ.Τ.Π.Υ.              4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης  π.μ.

1% επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ.

  Τ.Ε.Α.Δ.Υ             3% επί όλων των αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης    και

3% επί του Β.Μ του π.μ. από τον εργοδότη

Τ.Π.Δ.Υ                4% επί  όλων των αποδοχών του  π.μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης

1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του νέου  μισθολογίου

ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρ.38 ν.3986/2011

2% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρ 29 ν.3986/2011 (από 1-1-2012)

1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 και

2% για εισόδημα από 20001-50000

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ.   2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου.

ΦΟΡΟΣ.               Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα

Αθήνα 1 του Φλεβάρη 2012

Μπαλάγκας Γιάννης

Ειδικός συνεργάτης Δ.Ο.Ε.

 

Διαβάστε επίσης...

Το Belem μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα και περνάει από την Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου (video)

TweetΜε το εντυπωσιακό τρικάταρτο ιστιοφόρο Belem, ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα το ταξίδι της, με προορισμό …

e-Καταναλωτής: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

TweetΗ αναβαθμισμένη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι από σήμερα διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του …

Τι είναι η “θεωρία των 9 λεπτών” που βοηθάει τις μητέρες να μην έχουν τύψεις στην καθημερινότητά τους

TweetΗ ποιότητα υπερτερεί της ποσότητας και στο μεγάλωμα των παιδιών, σύμφωνα με τη θεωρία των …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *