Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Διευθυντές Σχολείων για τους απολογισμούς των (Καλλικρατικών) Σχολικών Επιτροπών (Σ.Ε.)

 

Του Κωνσταντίνου Μανιταρά

 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Διευθυντές Σχολείων για τους απολογισμούς των 
(Καλλικρατικών) Σχολικών Επιτροπών (Σ.Ε.)

1. Υ.Α. 8440 /24-2-2011 (Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών)

Με βάση την ανωτέρω Υ.Α. και τα στοιχεία του   Άρθρου 3 παρ. 11 (α) ” Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία: “.  
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που προβλέπονται, θα πρέπει να οργανωθεί και ο οικονομικός απολογισμός των Νέων Σχολικών Επιτροπών. Την αποκλειστική εύθηνη έχει η Σ.Ε. αλλά συνυπεύθυνος είναι και ο δ/ντής  του σχολείου, γιατί πρέπει και αυτός να κοινοποιήσει στη Σ.Ε. μερικά στοιχεία και μάλιστα εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Ι) Στο Βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» (τηρείται στη Σ.Ε.),
α) Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρίζονται τα έσοδα όπως αυτά προκύπτουν ημερολογιακά ένα έτος και διανέμονται στις Σχολικές Μονάδες.   (Άρθρο 2 και Άρθρο 3 παρ 8.). 
β) Στη δεξιά σελίδα συγκεντρωτικά ανά Σχολική Μονάδα (Σ.Μ.) μηνιαίως τα έξοδα & πληρωμές  που πραγματοποιεί η Σ.Μ. και προκύπτουν από τις Μηνιαίες Καταστάσεις εισπράξεων – πληρωμών της.   Άρα η Σ.Ε. δεν έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί απευθείας  πληρωμές ή δαπάνες και να καταχωρεί τα παραστατικά, αλλά απλώς να καταχωρεί το μηνιαίο άθροισμα δαπανών του κάθε σχολείου. Η Σ.Μ. και ο  δ/ντής οφείλει να έχει κοινοποιήσει έγκαιρα αντίγραφο, μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα

ΙΙ) Κατάσταση εισπράξεων – πληρωμών  που τηρείται  σε κάθε Σ.Μ.   Είναι αναλυτική για κάθε παραστατικό δαπάνης και τηρείται από τους έχοντες το δικαίωμα των δαπανών, δηλαδή τους διευθυντές των  Σ.Μ.
α) Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα  οι διευθυντές την αποστέλλουν (φωτοτυπία) στην Σ.Ε. με τις  κινήσεις του προηγούμενου μήνα,  μόνο και μόνο για να αποδώσει συγκεντρωτικά η Σ.Ε. τις προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και Φόρου Εισοδήματος.  (δηλαδή, προτελευταία στήλη της κατάστασης)
β) Το πρώτο 15/νθημέρο του Ιανουαρίου, οι διευθυντές στέλνουν στην Σ.Ε. τα πρωτότυπα των καταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά αριθμημένα κατά σειρά καταχώρισης.

ΙΙΙ) Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. υποβάλλει: 
α) μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου στο διοικητικό συμβούλιο της Σ.Ε. αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», 
β) συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού , μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. 
γ) Τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσης, 
δ) Τα έξοδα, κατά κατηγορίες  (αξιοποιώντας τις αντίστοιχες στήλες),
ε) Ο Πίνακας Απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων, και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.  (Όλα αυτά τα στοιχεία θα συναθροισθούν από τις καταστάσεις  εισπράξεων – πληρωμών  των Σ.Μ.,   που είναι Λογιστικά Φύλλα)
στ) Το διοικητικό συμβούλιο της Σ.Ε προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει – συντάσσει πρωτόκολλο. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε. υπόκειται στην έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

IV) Τέλος ο Πρόεδρος,  αντίγραφο του απολογισμού το αποστέλλει στον κατά Νομό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τελικό έλεγχο, ενώ το συνολικό πακέτο του απολογισμού  το αρχειοθετεί  κατά το πρότυπο των παλαιών.

2. Το αρχείο του απολογισμού πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: (θεωρημένα πάντα από τον Πρόεδρο της Σ.Ε.)
1.   Κατάσταση των μελών της Σχολικής Επιτροπής.
2.  Τον Συνοπτικό Ετήσιο Πίνακα απολογισμού. 
3.  Φωτοαντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων της Σ.Ε. .
4.  Βεβαιώσεις των Διευθυντών  με το ταμειακό υπόλοιπο των Σχολικών Μονάδων τόσο σε κατάθεση όσο και σε μετρητά. (Έσοδα =  Έξοδα + τράπεζα + μετρητά) 
5.  Μπλόκ με τα στελέχη των γραμματίων είσπραξης και πληρωμής της Σ.Ε.
6.  Αντίγραφα των αποφάσεων  κατανομής των χρηματικών ποσών στις Σχ. Μονάδες.
7.  Τις καταστάσεις με τα  στοιχεία εσόδων και δαπανών ανά Σχ. Μονάδα με συνημμένα τα  παραστατικά εσόδων – εξόδων.
8.  Κατάσταση δικαιολογητικών απόδοσης των κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ και τα δικαιολογητικά, αποδείξεις Δ.Ο.Υ.  κλπ
9.  Κατάσταση δικαιολογητικών απόδοσης του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε    (Ν.2198 παρ 5)  με τα δικαιολογητικά, αποδείξεις Δ.Ο.Υ. κλπ  
10.  Βεβαίωση με τα υπόλοιπα που εισέπραξε η Σ.Ε. από τις καταργηθείσες σχολικές επιτροπές (προηγούμενη χρήση – από το  πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης μεταξύ παλιών και νέων Σ.Ε.)
11.  Φωτοαντίγραφο της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του       Απολογισμού  καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο που το υπογράφουν όλα τα μέλη.
12.  Απόφαση έγκρισης του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρατηρήσεις:
1. Σε περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος δεν παρέδωσε στο νέο πρόεδρο εκκαθαριστικό απολογισμό της καταργηθείσας Σ.Ε.,  με βάση το N.3852 (Καλλικράτης) άρθρο 103 παρ. 5  “Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία …….” , την ευθύνη της σύνταξης έχει η νέα Σ.Ε.

2. Βασική ευθύνη για τον  έλεγχο της   εφαρμογής και  υλοποίησης  της Υ.Α. 8440 /24-2-2011  από τις Σχολικές Επιτροπές (σε όλα τα σημεία της),  έχουν οι κατά τόπους Επίτροποι του Εκλεκτικού Συνεδρίου καθότι, διαπράττονται τόσο από τον πρόεδρο όσο και τα μέλη που θα υπερψηφίσουν  προβληματικό   απολογισμό,  τα παρακάτω:
• Παρεμπόδιση ομαλής λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. δηλαδή την  Σχολική  Μονάδα)
• Διασπάθιση δημοσίου χρήματος και ανάλωση του για  μη προβλεπόμενο σκοπό.
• Προσκόμιση ιδίου οφέλους για του αιρετούς (εξυπηρέτηση κομματικής πελατείας και ψηφοφόρων) , για Δημοσίους Υπαλλήλους που είναι μέλη της Σ.Ε. (κλήση σε απολογία -πειθαρχική δίωξη) από την υπηρεσία τους για μη εφαρμογή του Νόμου.

ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Με βάση την Υ.Α. 8440 /24-2-2011 (Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών)

 

1. Αποστολή στη Σχ. Επιτροπή το πρώτο 15/νθημέρο του Ιανουαρίου, τα πρωτότυπα των καταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών
2. Τα αντίστοιχα παραστατικά  αριθμημένα (1, 2, …..) με βάση την αρίθμηση της κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ή αντίγραφο κινήσεων) που υπάρχει στο όνομα της Σ.Ε. και της αντίστοιχης σχολικής μονάδας.
4. Βεβαίωση του Διευθυντή :
•  Για τα λιγότερα των 500,00€ που βρίσκονται μετρητά στα χέρια του.
• Το ισοσκελισμένο ποσό  εισπράξεων – πληρωμών της τελικής κατάστασης του σχολείου (δηλαδή, Ποσό εσόδων =  έξοδα + υπόλοιπο λογαριασμού +μετρητά στο χέρι).
5. Διαβιβαστικό  με τα συνημμένα,  ονομαστικά γραμμένα.

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=54611

Διαβάστε επίσης...

Το Belem μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα και περνάει από την Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου (video)

TweetΜε το εντυπωσιακό τρικάταρτο ιστιοφόρο Belem, ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα το ταξίδι της, με προορισμό …

e-Καταναλωτής: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

TweetΗ αναβαθμισμένη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι από σήμερα διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του …

Τι είναι η “θεωρία των 9 λεπτών” που βοηθάει τις μητέρες να μην έχουν τύψεις στην καθημερινότητά τους

TweetΗ ποιότητα υπερτερεί της ποσότητας και στο μεγάλωμα των παιδιών, σύμφωνα με τη θεωρία των …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *