Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την κατάργηση των γραφείων εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την κατάργηση των γραφείων  εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης-ΤΙ ΠΡΟΒΛΠΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr 

Ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια της  Βουλής η συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, στο οποίο είναι ενταγμένη και διάταξη για την κατάργηση των γραφείων εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τη διάταξη οι παρακάτω αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται:

α) Τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται στα άρθρα 2, 5 και 8 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

β) Τα γραφεία φυσικής αγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 1304/1982, όπως  ροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, και στην  παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).

γ) Τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως μετονομάστηκαν με την περίπτωση α΄ της  παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), τα γραφεία τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79).

2. Οι αρμοδιότητες, οι οργανικές θέσεις του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 1566/1985 και έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128), στις υπηρεσιακές μονάδες που καταργούνται με την παράγραφο 1, οι υφιστάμενες προσωρινές θέσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του π.δ. 468/1989 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου μόνου του π.δ. 159/1990 (Α΄ 58) των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές, μεταφέρονται, ως εξής:

α) των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και

β) των γραφείων φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

3. Η μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με απόφαση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η περαιτέρω κατανομή των θέσεων που μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και η τοποθέτηση του προσωπικού ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1, ανατίθενται ως εξής:

α) των προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και β) των προϊσταμένων των γραφείων φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στους διευθυντές δευ-τεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

6. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1, λύονται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να παραταθεί υφιστάμενη μίσθωση έως και ένα έτος, εφόσον

συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λύση των μισθώσεων.

7. Οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1, ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στους χώρους στέγασης των καταργούμενων υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δη-

μόσια περιουσία. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκδίδουν πράξεις και αναθέτουν την πραγματοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των καταργούμενων μονάδων.

8. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:

α) το γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοούνται η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982, όπως είχαν

τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, αντίστοιχα,

β) ο προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοούνται ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στην παράγραφο 2 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982, όπως οι τελευταίες είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, αντίστοιχα, γ) το γραφείο φυσικής αγωγής και το γραφείο επαγγελματικής εκπαίδευσης νοείται η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στην παράγραφο

1 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982, όπως είχε τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/ 1985,

δ) ο προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής και ο προϊστάμενος του γραφείου επαγγελματικής εκπαίδευσης νοείται ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982, όπως η τελευταία είχε τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985.__

http://esos.gr/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=14742:%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7&Itemid=6

Διαβάστε επίσης...

Κρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων αποκαλύφθηκε στην Χαλκιδική από τον θάνατο ενός Τσέχου

TweetΚρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων στην Χαλκιδική, αποκάλυψε ο θάνατος ενός Τσέχου, υπηκόου ρωσικής καταγωγής, πριν από …

Το Belem μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα και περνάει από την Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου (video)

TweetΜε το εντυπωσιακό τρικάταρτο ιστιοφόρο Belem, ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα το ταξίδι της, με προορισμό …

e-Καταναλωτής: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

TweetΗ αναβαθμισμένη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι από σήμερα διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *