Ο ΟΕΔΒ δεν παρήγγειλε ακόμη χαρτί για να τυπώσει τα σχολικά βιβλία!!

Πέρσι τέτοια ημέρα γίνονταν η διανομή των βιβλίων στα σχολεία!

Ενώ πέρσι αυτές τις ημέρες γίνονταν η διανομή των βιβλίων στα σχολεία, σήμερα όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει η εκτύπωση τους -πλην ελαχίστων με περσινά αποθέματα χαρτιού- αλλά ακόμη η διοίκηση του Οργανισμού δεν έχει παραγγείλει το χαρτί για να τυποωθούν τα σχολικά εγχειρίδια!!! Το portal esos.gr φέρνει στο φως τα σχετικό έγγραφo που αποδεικνύει την παραπάνω είδηση, ενώ με κάθε επιφύλαξη (όπως γράφει το esos) μεταφέρει την άποψη μεγαλοστελέχους του ΟΕΔΒ ότι η μόνη λύση θα είναι τα σχολεία να βγάζουν φωτοτυπίες(!) των βιβλίων τις οποίες θα μοιράζουν στους μαθητές για να γίνονται τα μαθήματα, δεδομένου  ότι ακόμη και τον Οκτώβριο τα βιβλία θα βρίσκονται στα τυπογραφεία και όχι στα σχολεία.
To έγγραφο του ΟΕΔΒ
ΘΕΜΑ: Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων από 100% χημικό πολτό 80γρ. σε ρόλλους και σε φύλλα και χαρτονιού velvet εξωφύλλων με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για τα βιβλία του σχολικού έτους 2011- 2012 και ορισμός
σχετικής επιτροπής.
΄Οπως γνωρίζετε τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Οικονομικών με την αριθμ. Π1/2774/29-7-2011 κοινή απόφασή τους ενέταξαν στο Ε.Π.Π. 2011 χαρτί εκτυπώσεων από 100% χημικό πολτό σε ρόλους 80γρ. και χαρτί εκτυπώσεων από 100% χημικό πολτό σε φύλλα προϋπολογιζόμενης αξίας 9.158.537,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και χαρτόνι velvet από 100% χημικό πολτό σε φύλλα 200γρ. προϋπολογιζόμενης αξίας 1.341.463,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και χορήγησαν την εξουσιοδότηση στον Ο.Ε.Δ.Β. να προμηθευτεί ο ίδιος τις ποσότητες αυτές χαρτιού και χαρτονιού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης ( συνημμένο 1)
Ο Ο.Ε.Δ.Β. επαναπροσδιορίζοντας τις ανάγκες του σε χαρτί και χαρτόνι κρίνει ότι οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες για την εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2011-2012 είναι:
α) 6.240 τόνοι χαρτί εκτυπώσεων 80γρ. σε ρόλους από 100% χημικό πολτό
β) 2.375 τόνοι χαρτί εκτυπώσεων 80γρ. σε φύλλα από 100% χημικό πολτό
γ) 1.300 τόνοι χαρτόνι velvet εξωφύλλων 200γρ. σε φύλλα από 100% χημικό πολτό
Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος ως εκ της απρόβλεπτης ματαίωσης σχετικού
διαγωνισμού που είχε έγκαιρα, προ έτους, προκηρύξει ο ΟΕΔΒ και μάλιστα σε χρόνο, οοποίος εξ αντικειμένου δεν επιτρέπει την επαναπροκήρυξη σχετικού διαγωνισμού
(συνημμένο 2) . Η μή προβλέψιμη αυτή εξέλιξη – κυρίως ως προς τον χρόνο εκδηλώσεώς της- καθιστά απολύτως αναγκαία την προσφυγή στην προβλεπόμενη κατά τον νόμο (ν. 2286/1995, άρθρ. 2, παρ. 13, περ. V) διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στον εφοδιασμό των μαθητών με τα αναγκαία για την εκπαίδευσή τους βιβλία.
Η διαδικασία με διαπραγμάτευση θα γίνει με την πρόσκληση των κατ’ εκτίμηση
και κατά τεκμήριο καταλληλοτέρων να ανταποκριθούν στην συγκεκριμένη ανάγκη και να υποβάλουν έγγραφες οικονομικές προσφορές, όπως είναι οι μετασχόντες και κριθέντες μειοδότες του προηγηθέντος, πλην ματαιωθέντος διαγωνισμού. Η διάσταση, η ποσότητα, η παράδοση και οι προδιαγραφές προτείνονται στο Παράρτημα μαζί με τους γενικούς όρους που θα διέπουν την σύμβαση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κληθούν να υποβάλουν:
1.Οικονομικές προσφορές συνταχθείσες στην ελληνική γλώσσα, εις διπλούν, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος τοποθετείται εντός άλλου φακέλου στον οποίο περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά και στην όψη του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :
α. Οι λέξεις ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
β. ΟΕΔΒ.
γ. Ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα
2.Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2β και 2γ του άρθρου 8 του Π.Δ 118/07.
3.Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι, εφ’ όσον ανακηρυχθεί μειοδότης θα προσκομίσει όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.
Λεπτομερής κατάλογος των πιστοποιητικών των ως άνω παραγράφων 2 και 3 και των
αρμοδίων για την έκδοσή τους Αρχών παρέχονται από την Υπηρεσία εφόσον ζητηθούν.
4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού από διαγωνισμό του Δημοσίου.
5. Υπεύθυνη δήλωση της χώρα καταγωγής του είδους που προσφέρεται, το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του (πλήρης διεύθυνση).
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο προϊόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα.
7. Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος εντός 5 ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του να
υπογράψει τη σύμβαση .
Για την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει:
– Όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 3
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ και με διάρκεια μέχρι της επιστροφής της.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης
για την προμήθεια των παραπάνω ποσοτήτων χαρτιού εκτυπώσεων από 100% χημικό
πολτό σε ρόλους και σε φύλλα 80γρ. και χαρτονιού velvet εξωφύλλων σε φύλλα από
100% χημικό πολτό 200γρ. με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και υπό τα προεκτιθέμενα δεδομένα. Εισηγούμαστε επίσης τον ορισμό επιτροπής για την υλοποίηση της απόφασης που θα ληφθεί σχετικώς αποτελούμενη από τους: 1) Ιωάννη Ρέτσα, 2) Γκαραγκούνη Ηλία, 3) Λυκόπουλο Χρυσόστομο μόνιμους υπαλήλους του Ο.Ε.Δ.Β. με αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντίστοιχα τους: 1) Τρυπαναγνωστοπούλου Σοφία, 2) Παπαπαναγιώτου Χριστίνα, 3) Κονίδη Νίκη, επίσης μόνιμους υπαλλήλους του Ο.Ε.Δ.Β.__

6) Την εισήγηση της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Με την από 19-7-2011 κοινοποίηση στον Ο.Ε.Δ.Β. της υπ’αριθμ.2094/11 απόφασης τουΕλεγκτικού Συνεδρίου (VI Τμήματος), όπου απερρίφθη η από 19-4-2011 αίτηση ανάκλησης κατά της υπ’αριθμ. 22/2011 Απόφασης και εν τέλει με ασυνήθιστη και απρόβλεπτη καθυστέρηση εκρίθη ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων για προσυμβατικό έλεγχο σχεδίων συμβάσεων του Ο.Ε.Δ.Β. με τους ανακηρυχθέντες μειοδότες του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 907/2010, που αφορούσε την
προμήθεια «χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε φύλλα και ρόλους και χάρτου velvetεξωφύλλων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.775.000 ευρώσυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μάλιστα παρά το γεγονός ότι η τελικώς κατακυρωθείσα ποσότητα αφορούσε σε δαπάνη κάτω της προϋπολογισθείσης, ήτοι ποσού 13.030. 005 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων και ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς (2011-2012) σε περίπου ένα μήνα, καθίσταται σαφές και αυταπόδεικτο το γεγονός ότι είναι αδύνατη η παραγωγή των διδακτικών βιβλίων και η έγκαιρη αποστολή τους στα κατά τόπους σχολεία, τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ποσότητες χάρτου για την παραγωγή τους και βέβαια είναι αδύνατη η προμήθεια αυτού με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, αφού το εναπομείναν χρονικό διάστημα ουδόλως επαρκεί για την τήρηση προθεσμιών και διαδικασιών ανοικτού διαγωνισμού.
Με βάση τα παραπάνω και με το αιτιολογικό ότι:
α) συντρέχει περίπτωση ύπαρξη κατεπείγοντος συνισταμένου στην ανάγκη παραγωγής και διανομής των σχολικών βιβλίων της τρέχουσας χρονιάς εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που το απομένον χρονικό διάστημα ουδόλως επαρκεί για την τήρηση προθεσμιών και διαδικασιών ανοιχτού διαγωνισμού.
β)η ανάδειξη της ανωτέρω κατεπείγουσας ανάγκης επεσυνέβη κατά τρόπο μη δυνάμενο να προβλεφθεί δεδομένου μάλιστα ότι η μέριμνα για την προκήρυξη του διαγωνισμού υπήρξε χρονικά επαρκής (Αύγουστος 2010)
Ο διαγωνισμός ετελέσθη εκ μέρους του ΟΕΔΒ υπό εξαιρετικά δυσχερείς, αν όχι πρωτοφανείς συνθήκες, δεδομένου ότι η δυσμενής οικονομική συγκυρία και τα έκτακτακαι απρόβλεπτα μέτρα ( μείωση προσωπικού κ.α.) προς αντιμετώπισή της έπληξαν και την υποδομή του, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και δεν επέτρεψαν την ομαλή και εντελή διεξαγωγή του – παρά τις προσπάθειες των ολίγων εναπομεινάντων υπαλλήλων γ) συντρέχει η ύπαρξη δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της χώρας δια της παραγωγής και προμήθειας των ως άνω βιβλίων. Πάνω απ’όλα, επειδή είναι αδιανόητο για εμάς να μην καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατό συντομότερη παραγωγή και αποστολή των βιβλίων στα σχολεία, θεωρώντας αυτό ύψιστο καθήκον της Πολιτείας και όλων μας. Για τον λόγο αυτό μετά και από νομική γνωμοδότηση ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περ.V του Ν.2286/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 Π.Δ. 118/07, με την 24/16/21-7-2011 απόφασή μας, αποστείλαμε, ως γνωστόν αίτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης για την προμήθεια της απολύτως αναγκαίας ποσότητας χάρτου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Με την υπ’ αριθμ. Π1/2774/29-7-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, μετά από ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της ΕΠΠΠ ως προς τα είδη:
«Επεξεργασμένο χαρτί & χαρτόνι» & «Εκτυπωτικό Χαρτί» του Ο.Ε.Δ.Β., εγκρίθηκε η ένταξή τους στο ΕΠΠ 2011 και μας εδόθη η εξουσιοδότηση για προμήθεια χάρτου με διαπραγμάτευση συνολικής αξίας 10.500.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι
Την λήψη της δέουσας αποφάσεως κατά τα ανωτέρω και κατά την εισήγηση της Υπηρεσίας 7) Την συζήτηση που έγινε στο θέμα αυτό,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
Α. Εγκρίνει τις υποβληθείσες εισηγήσεις ως προς την προμήθεια χαρτιού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκδόσεων.
Β. Συγκροτεί επιτροπή για την προμήθεια αυτή, αποτελούμενη από τους: 1) Ιωάννη Ρέτσα, 2) Γκαραγκούνη Ηλία, 3) Λυκόπουλο Χρυσόστομο μονίμους υπαλλήλους του ΟΕΔΒ, με αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντίστοιχα τους: 1)Τρυπαναγνωστοπούλου Σοφία, 2) Παπαπαναγιώτου Χριστίνα, 3) Κονίδη Νίκη, επίσης μονίμους υπαλλήλους του ΟΕΔΒ.
Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε την ίδια μέρα.
……ακριβές απόσπασμα
Αθήνα 2.8.2011
Η αναπληρώτρια γραμματέας Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ__

Διαβάστε επίσης...

Καταργείται η Αργία των Τριών Ιεραρχών και για τα Φροντιστήρια με ΥΑ

TweetΥπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024  απόφαση …

1ο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο της ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας

Tweet Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας διοργανώνει, σε συνεργασία με την Περιφερειακή …

Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «THE CROCUS PROJECT»

TweetΈγκριση αιτήματος για υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «THE CROCUS PROJECT» Σχετ.: 1. οι υπό στοιχεία …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *