ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στους διαγωνισμούς επιλογής

μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α’ 

 
Του Χρήστου Κάτσικα

Ο Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α΄/ 19.5.2010 για την εκπαίδευση εισάγει νέο σύστημα για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών εκπαίδευσης και σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων. Η θεσμική αλλαγή επιβάλλει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να καταλάβουν τις θέσεις αυτές και θεσμοθετεί το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας και το Πιστοποιητικό Καθοδηγητικής Επάρκειας.

Στα πλαίσια αυτά το Υπουργείο Εσωτερικών – «Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση» αποφάσισε (Α.Π. : 2415σχ2135 – 19/07/2011) την Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2010 – 2015”.

Όσον αφορά στην εποπτεία και στο συντονισμό υλοποίησης του έργου την ευθύνη θα έχουν το ΕΚΔΔΑ και το ΥΠΔΒΜΘ.

Σύμφωνα με το Έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) η Πράξη θα συμβάλλει:

«• Άμεσα και αυτοτελώς στη βελτίωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών που θα επιλεγούν σε πρώτη φάση,

• Έμμεσα θα λειτουργήσει και ως διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε διαδικασία εξετάσεων προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο νόμο που αφορά στην επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης προβλέπεται η κατοχή του Πιστοποιητικού ως προϋπόθεση (onoff)

για την υποβολή υποψηφιότητας».

Η Πράξη έχει στόχο «την επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης στις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας για να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους οι Διευθυντές Εκπαίδευσης/Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και την απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας για να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Ταχύρρυθμα προγράμματα για το Πιστοποιητικό Διοικητικής επάρκειας

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ο αριθμός των οποίων θα προσαυξηθεί κατά 30%

Ταχύρρυθμα προγράμματα για το Πιστοποιητικό Καθοδηγητικής επάρκειας

Οι πρώτοι Σχολικοί Σύμβουλοι που θα επιλεγούν σύμφωνα με το Ν.3848/2010, ο αριθμός των οποίων επίσης θα προσαυξηθεί κατά 30%

Εκτεταμένα προγράμματα για το Πιστοποιητικό Διοικητικής και Καθοδηγητικής επάρκειας

Όσοι επιλεγούν μετά από διαγωνιστική διαδικασία (δικαίωμα συμμετοχής οι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Πρόκειται για διαρκές έργο που περιλαμβάνει τους Δ/ντές Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους που θα επιλεγούν καταρχήν και τη δημιουργία μίας δεξαμενής στελεχών που θα ενδιαφέρονται να καταλάβουν θέσεις Προϊσταμένων και Σχολικών Συμβούλων.

Τόσο για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας όσο και για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας θα πραγματοποιηθούν δύο τύποι προγραμμάτων: τα ταχύρρυθμα, τα εκτεταμένα.

Και οι δύο τύποι προγραμμάτων θα έχουν διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης 96 ωρών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια έξι(6) Σαββατοκύριακων. Για τα εκτεταμένα προγράμματα θα υπάρξει και περίοδος πρακτικής εξάσκησης διάρκειας ογδόντα (80) ωρών που θα πραγματοποιηθεί σε Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης.

Στα ταχύρρυθμα προγράμματα για το Πιστοποιητικό Διοικητικής επάρκειας θα συμμετάσχουν οι Περιφερειακοί Δ/ντές οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που επιλέχτηκαν τον Αύγουστο του 2010 από τα Συμβούλια Επιλογής σύμφωνα με το Ν.3848/2010, ο αριθμός των οποίων θα προσαυξηθεί κατά 30% από τους οικείους αξιολογικούς πίνακες που συντάχθηκαν κατά τις σχετικές διαδικασίες. Δηλαδή: 13 Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης, 150 Δ/ντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 465 Προϊστάμενοι Γραφείων. Στα εκτεταμένα προγράμματα θα συμμετάσχουν όσοι επιλεγούν μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Στα ταχύρρυθμα προγράμματα για το Πιστοποιητικό Καθοδηγητικής επάρκειας θα συμμετάσχουν οι πρώτοι Σχολικοί Σύμβουλοι που θα επιλεγούν σύμφωνα με το Ν.3848/2010, ο αριθμός των οποίων επίσης θα προσαυξηθεί κατά 30% από τους οικείους αξιολογικούς πίνακες που θα συνταχθούν κατά τις σχετικές διαδικασίες.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ

Το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια και η διαδικασία παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος για την απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής ή Διοικητικής Επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού και κάθε σχετικό θέμα θα ορίζονται με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Εσωτερικών βάσει του Ν.3848/19.5.2010 (άρθρο 11, παρ. 10).

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν τα εκτεταμένα προγράμματα θα διεξαχθεί δίωρος γραπτός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός για το Πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας θα διεξαχθεί μέσα στο 2011 ή το α΄ εξάμηνο του 2012 ενώ για το Πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας θα διεξαχθεί κατά το διάστημα μεταξύ Σεπτέμβριου 2011 και Μαΐου 2012 ύστερα από σχετικές προκηρύξεις-προσκλήσεις του Υπουργού Παιδείας, με τις οποίες θα ορίζεται η εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα και ο αριθμός των εισακτέων ανά πρόγραμμα και επιμορφωτικό κέντρο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. θα οριστεί η Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και η Επιτροπή Βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων. Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α’, που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι επιμορφωτικές δράσεις αφορούν σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως φύλου. Προβλέπεται επίσης, ότι όλες οι δράσεις θα διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις όπου θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρία.

Θα υλοποιηθούν 30 προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης και 30 προγράμματα εκτεταμένης εκπαίδευσης για την εκπαίδευση των πρώτων 600 υποψηφίων που θα έχουν επιτύχει στη διαγωνιστική διαδικασία και 30 προγράμματα εκτεταμένης εκπαίδευσης για το έτος 2012-2013 των επόμενων 600 υποψηφίων που θα έχουν επιτύχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Για την κατάρτιση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας η ομάδα στόχος είναι οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Θα υλοποιηθούν 52 προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης Σχολικών Συμβούλων, 30 προγράμματα εκτεταμένης εκπαίδευσης που θα έχουν επιτύχει την διαγωνιστική διαδικασία για το έτος 2012-2013 και 70 προγράμματα εκτεταμένης εκπαίδευσης που θα έχουν επιτύχει την διαγωνιστική διαδικασία για το έτος 2013-2014.

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=39908

Διαβάστε επίσης...

Κρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων αποκαλύφθηκε στην Χαλκιδική από τον θάνατο ενός Τσέχου

TweetΚρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων στην Χαλκιδική, αποκάλυψε ο θάνατος ενός Τσέχου, υπηκόου ρωσικής καταγωγής, πριν από …

Το Belem μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα και περνάει από την Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου (video)

TweetΜε το εντυπωσιακό τρικάταρτο ιστιοφόρο Belem, ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα το ταξίδι της, με προορισμό …

e-Καταναλωτής: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

TweetΗ αναβαθμισμένη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι από σήμερα διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *