Υπουργείο Παιδείας: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διορισμένων το σχολικό έτος 2010-11


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &  Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  Β/ΘΜΙΑΣ Κ’ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ  Γ΄
—–   Βαθμός Προτερ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α.Δ.Α. : ΒΟΖΞ9-ΖΕΛ

Μαρούσι,   3-02-2012              
Αρ. Πρωτ.:   12585/Δ2     
Ταχ. Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:
www.minedu.gov.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Α/ΘΜΙΑ
Σ. Γιάχου –  210-3442313 
Κ. Τουμπακάρη –  210-3442435 
Δ. Κυπαρίσσης –  210-3442167 
Μ. Ντόβα     –  210-3442315 
Γ. Μπουζιάνη – 210-3442335
Μ. Ασλάνογλου –  210-3443246  
Αγ. Βερβέρη –  210-3442120 
e-mail  : ppe3@minedu.gov.gr
Διαπολιτισμικά σχολεία:
Ο. Ιντζέ  –  210-3442315

Β/ΜΙΑ                                                                                                      
Γενικές Μεταθέσεις:
Α. Γράψα                – 210-3442010  (Γενικές Μεταθέσεις)
Ξ. Ρωσσέτη             – 210-3442116  (Γενικές Μεταθέσεις)
Β. Στράτου              = 210-3442116  (Γενικές Μεταθέσεις)
Ν. Κονδύλης          = 210-3442126  (Γενικές Μεταθέσεις)
e-mail  :
dprb@minedu.gov.gr
ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Διευθύνεις Εκπ/σης
2. Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Μουσικά Σχολεία:
Α. Φραϊδάκη  – 210-3442235   
Ν. Τσιαφίτσα – 210-3442912   
Π. Φούγιαξη  – 210-3442192  
Ε. Πλατάνα   – 210-3442804 
Καλλιτεχνικά Σχολεία:
Ε. Μπιγέρη – 210-3442280  
Α. Γράψα     – 210-3442010  
Διαπολιτισμικά σχολεία:
Η. Ζούρου       – 210-3442276  
Τ. Μεϊμάρης      – 210-3442250

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διορισμένων το σχολικό έτος 2010-11.

ΣΧΕΤ. :  α) Η αριθμ. 128511/Δ2/8-11-2011 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.» 
β) Η αριθμ. 128501/Δ1/8-11-2011 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.»
γ) Η αριθμ. 134633/Δ2/23-11-2011 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
δ) Η αριθμ. 134508/Δ1/23 -11-2011 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης»
Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μετάθεσης και  σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α’), το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012,


κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταθέσεις ως ακολούθως:


α) Από περιοχή σε περιοχή 
β) Μουσικά Σχολεία (Μόνο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε.)
γ) Καλλιτεχνικά Σχολεία (Μόνο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε.)
δ) Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μετάθεσης
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2012, στις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.
Όσον αφορά στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, την καταχώριση και την παραλαβή αντιγράφου από τον εκπαιδευτικό ισχύουν όσα αναφέρονται στις αριθμ. 128511/Δ2/8-11-2011 και αριθμ. 128501/Δ1/8-11-2011 εγκυκλίους Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε. αντίστοιχα με τις εξής διαφοροποιήσεις:


• Η καταχώριση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter λήγει στις 13-2-2012.
• Ενστάσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται από 14-2-2012 έως 17-2-2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Εφιστούμε την προσοχή στη συμπλήρωση της αίτησης, καθόσον αυτή υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 9 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, καθώς επίσης στη συμπλήρωση των προτιμήσεων, γιατί ενστάσεις σχετικές με συμπλήρωση δεν θα γίνονται δεκτές.

2. Αποστολή αιτήσεων στην Κ.Υ. του Υπουργείου:
Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής καταχώρισης, θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν στα αρμόδια Τμήματα Γ΄ της  Δ/νση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:
α) οι αιτήσεις για τις οποίες πρέπει ν’ αποφανθεί αρμοδίως το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ (π.χ. αμφισβητούμενες περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης, προϋποθέσεις υπαγωγής στα κριτήρια μετάθεσης κ.λ.π.).
β) οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά των συζύγων δικαστικών οι οποίοι ζητούν κατά προτεραιότητα μετάθεση βάσει του άρθρου 47, παρ. 3, του ν. 2304/95 και του άρθρου 8, παρ. 3 του ν. 1868/1989.
γ) οι αιτήσεις μετάθεσης σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (η υπογεγραμμένη χειρόγραφη αίτηση και το υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησης) των εκπαιδευτικών με όλα τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 
– ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 για να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης απαιτείται να έχουν υπηρετήσει πραγματικά δύο έτη στην περιοχή διορισμού τους σύμφωνα με το την § 4 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α’),


Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των τριών προηγούμενων περιπτώσεων συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), διατηρούνται σε ισχύ και αφορούν:

α) Το χρόνο υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων, καθώς και το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97). 

β) Το χρόνο που προσμετράται από 1η Σεπτεμβρίου για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο καθώς και το χρόνο που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους. (παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97). Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).


Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης δε συνυπολογίζεται:
α) Ο χρόνος των αδειών χωρίς αποδοχές πέραν του ενός μηνός.
β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Όσον αφορά τα κριτήρια μεταθέσεων και τη μοριοδότηση των εν λόγω κριτηρίων ισχύουν όσα αναφέρονται στις αριθμ. 128511/Δ2/8-11-2011 (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαια Α΄-ΣΤ΄) και 134633/Δ2/23-11-2011 Εγκυκλίους Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. και στις αριθμ. 128501/Δ1/8-11-11 και 134508/Δ1/23 -11-2011 Εγκυκλίους Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε..

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφεία Υφυπουργού
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
5. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε.                                                         
6. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε./Τμήμα Γ’   
7. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε./Τμήμα Γ’            
8. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
9. Δ/νση ΔΙΠΟΔΕ (με την παράκληση να διαβιβάσει
την παρούσα εγκύκλιο στα Γραφεία Συντονιστών Δ/θμιας Εκπ/σης) 
10. Δ/νση Ειδικής Αγωγής.
11. Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
12. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Γ.Ε.Π.Ο.
14. Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (υπόψη Καλλιτεχνικών Επιτροπών Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων)

 

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=56580


Διαβάστε επίσης...

Ενωτικό το νέο ΔΣ της ΔΟΕ – Νέος Πρόεδρος ο Σπύρος Μαρίνης

TweetΠραγματοποιήθηκαν στις 29/6/2024 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, …

Ονομαστικές καταστάσεις όσων δεν συνέπραξαν με την Αξιολόγηση ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ

Tweet Μετά από εντολή του Υπουργού Παιδείας το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τα Στελέχη Εκπαίδευσης …

Το Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού στο πρόγραμμα Erasmus+ «Climate is the future»

Tweet Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *