Τα καθήκοντα των Αναπληρωτών ΕΣΠΑ στα ολοήμερα

Διαβάστε τι αναφέρει η εγκύκλιος για τα καθήκοντα των Αναπληρωτών ΕΣΠΑ στα ολοήμερα.

ΘΕΜΑ: Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων- Στελέχωση με εκπαιδευτικούς ΠΕ70 μέσω ΕΣΠΑ
1. Γενική κατεύθυνση
Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία (κλασικά & ΕΑΕΠ), είναι όλες οι σχολικές μονάδες στις οποίες το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 16:15 το απόγευμα. Περιλαμβάνεται ώρα για
μεσημεριανό φαγητό, αλλά και πρόγραμμα μαθημάτων και δραστηριοτήτων. Η πρωινή προαιρετική ζώνη
εφαρμόζεται από τις 7:00 – 8:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων κινείται μέσα στις γενικότερες αρχές του εκπαιδευτικού μας
συστήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποσκοπεί:
Στην βέλτιστη αξιοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος με επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών
υιοθετώντας ως κεντρικό σκοπό την ανάπτυξη βασικών γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και αξιών που
αποτελούν τα εφόδια για να ανταπεξέλθουν οι νέοι στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
Στην αξιοποίηση των θετικών στοιχείων των ισχυόντων ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ όπως: α) της ενιαίας αντιμετώπισης
της γνώσης με την οριζόντια και κάθετη διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων για την αποφυγή
επαναλήψεων και αλληλοεπικαλύψεων, β) της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, και γ) του
διατιθέμενου διδακτικού χρόνου κατά αντικείμενο, αλλά και στην Ευέλικτη Ζώνη για ανάπτυξη σχεδίων
εργασίας.
Στην αξιοποίηση των θετικών στοιχείων των ισχυόντων διδακτικών πακέτων (εγχειρίδια, DVD, CDR,
εκπαιδευτικά λογισμικά) όπως: διαθεματικές δραστηριότητες, βιωματικές μέθοδοι, δημιουργικές
δραστηριότητες κ.λ.π..
Στον εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος με τη διδασκαλία επιπρόσθετων γνωστικών αντικειμένων
(ΤΠΕ- Η/Υ,) και δραστηριοτήτων και την εισροή στοιχείων του πολιτισμού.
Στην ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες πρέπει να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές
συνεργατικές, διερευνητικές, βιωματικές, διαθεματικές, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
ΑΔΑ: ΒΛΛΟ9-ΩΤΦ
2
2. Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών ΠΕ70 – μέσω ΕΣΠΑ – στη λειτουργία του Απογευματινού Προγράμματος
των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με κλασικό και με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, μέσω ΕΣΠΑ, που υπηρετούν στην Απογευματινή λειτουργία του
Προγράμματος πρέπει να αξιοποιούν το χρόνο παραμονής των μαθητών στο σχολείο, στοχεύοντας:
α)Στην εμπέδωση γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα και
β)Στον εμπλουτισμό με εναλλακτικές καινοτόμους δραστηριότητες και προγράμματα.
Η εμπέδωση επιδιώκεται μέσα από την προετοιμασία των εργασιών που ανατέθηκαν στο πρωινό
πρόγραμμα στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα. Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις θεματικές ενότητες των διδακτικών αντικειμένων που
διδάσκονται στο πρωινό ωράριο, ως προς το περιεχόμενο τους και τη διαδικασία τους.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι ο δάσκαλος της Απογευματινής Ζώνης του Ολοημέρου
Προγράμματος, μέσω του ΕΣΠΑ, πρέπει να συνεργάζεται σε εβδομαδιαία βάση καθορισμένες ώρες με τους
δασκάλους των τάξεων, ή και να παραβρίσκεται στην πρωινή διδακτική διαδικασία, ώστε από κοινού να
σχεδιάζονται παρεμβάσεις που θα γίνονται και θα αφορούν και τους μαθητές που παρουσιάζουν Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
Ο βασικός ρόλος των εκπαιδευτικών ΠΕ70, μέσω του ΕΣΠΑ, είναι η μελέτη της Γλώσσας και των
Μαθηματικών ή και των άλλων μαθημάτων για τις περιπτώσεις των μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές
δυσκολίες. Για να επιτύχει το Ολοήμερο Πρόγραμμα τους στόχους του ο δάσκαλος αξιοποιεί ποικιλία
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων προκειμένου να εμπλέξει τους μαθητές ενεργά σε εμπεδωτικές,
διερευνητικές και δημιουργικές εργασίες, διεργασίες και δραστηριότητες χρησιμοποιώντας διδακτικές
προσεγγίσεις ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μορφής.
Επισημαίνεται ότι:
1. Η υποστήριξη των μαθητών επιτυγχάνεται με την ιδιαίτερη έμφαση του προγράμματος στην ανάπτυξη
του προφορικού λόγου και στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου, καθώς και με την
ολοκλήρωση των κατ΄ οίκον εργασιών τους, κατά προτίμηση, στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στο σχολείο.
2. Η υποστήριξη στην κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών: επιδιώκεται με ολοκληρωμένα
προγράμματα προσωπικής και δια-προσωπικής ανάπτυξης καθώς και με προγράμματα πολιτιστικών, δια-
πολιτιτσμικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων.
3. Η σύνδεση του σχολείου τόσο με την οικογένεια όσο και με την τοπική κοινωνία και με φορείς,
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εκπαίδευση του μαθητή.
4. Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε οργανισμό που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες λειτουργικού χαρακτήρα
με τη σύνταξη του οικείου αναλυτικού προγράμματος και την προώθηση εναλλακτικών καλών πρακτικών.
Στις περιπτώσεις που αφορά σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ο ρόλος του εκπαιδευτικού ΠΕ
70, μέσω του ΕΣΠΑ, είναι διερευνητικός, ανιχνευτικός και υποστηρικτικός παρέχοντας, σχεδιάζοντας και
προσαρμόζοντας ευέλικτα το ωρολόγιο πρόγραμμα με στόχο την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου
προγράμματος με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εν λόγω μαθητών.
Με τη συμβολή των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων, καταρτίζονται, αξιολογούνται και ανατροφοδοτούνται
τα εξατομικευμένα προγράμματα και γίνονται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
ΑΔΑ: ΒΛΛΟ9-ΩΤΦ
3
3. Διδακτικός χρόνος
Ο διδακτικός χρόνος του δασκάλου του Ολοήμερου είναι ο προβλεπόμενος στο ωρολόγιο πρόγραμμα των
Ολοημέρων Δημοτικών κλασικών και ΕΑΕΠ, σύμφωνα με τη με αρ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011(ΦΕΚ
1327/2011,τ.Β΄)Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόζουν και να τηρούν το προβλεπόμενο,
από το άρθρο 9 του Νόμου 2517 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α’) διδακτικό τους ωράριο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν
παραβιάζει τη σχετική διάταξη του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄), άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την
οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.
Οι ώρες συνεργασίας του δασκάλου του Ολοήμερου με τους δασκάλους του πρωινού προγράμματος κατά
τις οποίες παραβρίσκεται στη τάξη, προκειμένου από κοινού να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις
ανάγκες των μαθητών ή των τάξεων αποσκοπώντας να καταρτίσουν τις ανάλογες διδακτικές παρεμβάσεις,
προσμετρούνται ως διδακτικές.
Οι ώρες σίτισης, συμπεριλαμβάνονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και προσμετρούνται επίσης ως
διδακτικές.
4. Σίτιση
Η ώρα του γεύματος αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, περιλαμβάνεται στο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα των Ολοήμερων Σχολείων και είναι διδακτική ώρα για το δάσκαλο ο οποίος έχει την ευθύνη της
σίτισης των μαθητών. Ο δάσκαλος του Ολοήμερου δεν είναι υπεύθυνος για το ζέσταμα του φαγητού,
φροντίζει όμως για τη διεξαγωγή της σίτισης με το γεύμα που έχουν προετοιμάσει ο γονείς/κηδεμόνες στο
σπίτι.
Ο δάσκαλος του Ολοήμερου προγράμματος που αναλαμβάνει την ώρα της σίτισης θα πρέπει να δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική αξία του γεύματος εντάσσοντας σε αυτήν θεματικές ενότητες της
Αγωγής Υγείας, συνεργαζόμενος με τους δασκάλους του πρωινού προγράμματος και τους αρμόδιους
υπευθύνους (Αγωγής Υγείας , Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-Δραστηριοτήτων, Στελεχών της Εκπ/σης κ.λ.π.).
Στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των διατροφικών εμπειριών και γνώσεων φροντίζει μέσα από
διερευνητικές και βιωματικές πρακτικές να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν τη
διαδικασία της οργάνωσης του γεύματος, να κατανοήσουν την διατροφική αξία των τροφών, να αναπτύξουν
την αυτονομία τους και να κατακτήσουν τις απαραίτητες συμπεριφορές.
Υποστηρίζει, υποβοηθά και κατευθύνει την ώρα του γεύματος τους μαθητές δίνοντας έμφαση σε
συμπεριφορές αλληλεγγύης και συνεργασίας,
Επιπλέον υποστηρίζει με διερευνητικές και βιωματικές προσεγγίσεις να αποκτήσουν σωστές διατροφικές
συνήθειες σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας προγράμματα που έχουν σχέση με την γενικότερη υγιεινή
(υγιεινή στόματος, υγιεινή χεριών, υγιεινή σώματος, χώρου, κ.λ.π.).
5. Άλλες αρμοδιότητες
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, συνεργάζονται με τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, με
τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, συμβάλλουν στην
εύρυθμη λειτουργία του Ολοήμερου και του σχολείου γενικότερα.
Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της παρούσης εγκυκλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διαβάστε επίσης...

Εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, με θέμα: «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά»

TweetO Πειραϊκός Σύνδεσμος, το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και η Φιλολογική Στέγη Πειραιώς σας …

Κριτήρια επιλογής και όροι υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων για τη β’ ξένη γλώσσα δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2024-2025

Tweet Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2024-2025 θα …

Οι απαντήσεις του υπ. Παιδείας σε θέματα σχολείων της Γερμανίας

TweetΣε συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας  Γερμανίας με τον Γενικό Γραμματέα   …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *