«Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Του Γιάννη Μπαλάγκα (ειδικού συνεργάτη της ΔΟΕ)

Ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο
Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/29-4-2013 τ. Α΄) που τροποποιεί και συμπληρώνει διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και καθιερώνει το θεσμό της
προκαταβολής της σύνταξηςυπέρ των αποχωρούντων, λόγω συνταξιοδότησης,
πολιτικών υπαλλήλων.
Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους με τον
ανωτέρω νόμο είναι:
Α) Καθιερώνεται ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης για τους υπαλλήλους
του Δημοσίου που αποχωρούν της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης.
Συγκεκριμένα:
Ο μόνιμος υπάλληλος που αποχωρεί της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης,
λαμβάνει κάθε μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του,
προκαταβολή σύνταξης σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού
κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του.
Το χρονικό διάστημα της προκαταβολής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβεί τους 8
μήνες. Για όσους αποχωρήσουν της υπηρεσίας μέχρι 31-12-2015 ως βασικός μισθός
θα υπολογιστεί εκείνος με τον οποίο μισθοδοτούνταν την 31-10-2011. Στις
περιπτώσεις που ο μόνιμος υπάλληλος είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω ή γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης
μέλους της οικογένειας με αναπηρία,το ποσοστό της προκαταβολής της σύνταξης
ανέρχεται σε 60%. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η
ημερομηνία έναρξης καταβολής του αυξημένου (60%) ποσού της προκαταβολής.
Η προκαταβολή της σύνταξης θα ξεκινήσει για όσους αποχωρήσουν της υπηρεσίας
από 1-6-2013 ενώ κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουνπριν από
την 1-6-2013 ,λαμβάνουν προκαταβολή της σύνταξης , υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία τουΔ.Α.Υ.Κ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του
Υπαλλήλου) που τους αφορά, θα οριστικοποιηθούν από 30-5-2013 και μετά.
Αθήνα 24/5/2013
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 2
Ειδικά όσοι αποχώρησαν ή αποχωρούν από 1-3-2013 έως 31-5-2013, μπορούν να
λάβουν αναλογία τρίμηνων αποδοχώνπου αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία της αποχώρησής τους έως 31-5-2013. Στην περίπτωση αυτή, εάν
καταβλήθηκαν ακέραιες οι τρίμηνες αποδοχές, η προκαταβολή σύνταξης θα
καταβληθεί από την επομένη της λήξης των τρίμηνων αποδοχών, το δε επιπλέον ποσό
που καταβλήθηκε από 1-6-2013 και μετά θα συμψηφιστεί με τα αναδρομικά της
σύνταξης.Καταργούνται οι τρίμηνες αποδοχές για όσους αποχωρήσουν από 1-6-
2013και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που
γινόταν ως τώρα κατά τη διάρκεια των τρίμηνων αποδοχώνγια όσους δεν είχαν το
όριο ηλικίας τη στιγμή της αποχώρησης για την άμεση καταβολή της σύνταξης.Επί
του ποσού της προκαταβολής της σύνταξης διενεργείται κράτηση μόνο για
υγειονομική περίθαλψη και φόρο εισοδήματος.
Ποσά που καταβλήθηκαν ως προκαταβολή της σύνταξης συμψηφίζονται με τα
ποσά που θα καταβληθούν ως αναδρομικά της σύνταξης. Εάν το ποσό των
αναδρομικών της σύνταξης δεν επαρκεί για να καλύψειτο ποσό που δόθηκε ως
προκαταβολή της σύνταξης, το υπόλοιπο προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί
σε δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη. Η
προκαταβολή της σύνταξης δεν καταβάλλεται:
 σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια
του υπαλλήλου
 σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν έχει θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα
 σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που έχει θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά δεν έχει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για την
καταβολή της σύνταξης
 σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή θανάτου στην υπηρεσία ή
θανάτου του υπαλλήλου που έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία και βρίσκεται σε
αναστολή καταβολής της σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης. Η σύνταξη στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται στους
δικαιούχους κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, καταβάλλεται ως προκαταβολή
σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, το 50% ολόκληρης της σύνταξής του.
Β) Θεσπίζονται, για πρώτη φορά, υποχρεώσεις:
 Στην υπηρεσία του αποχωρούντος υπαλλήλου να διαβιβάζει στην Υπηρεσία
Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.: α) το Δ.Α.Υ.Κ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής
Κατάστασης του Υπαλλήλου) μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης και β) την αίτηση συνταξιοδότησης μαζί
με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται η λύση της υπαλληλικής
σχέσης.3
 Στην υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. :
α) να εκδίδει την πράξη συνταξιοδότησης μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μέσα
σε επτά (7) μήνες.
β) να τηρεί τη σειρά προτεραιότητας στην έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων με
βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στο Γ.Λ.Κ.
γ) να αποστέλλει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική
παραλαβή του Δ.Α.Υ.Κ. τη σχετική αλληλογραφία με τα στοιχεία του υπαλλήλου
στους συναρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, εφόσον συντρέχει εφαρμογή της
διαδοχικής ασφάλισης.
δ) να προβαίνει στην πρώτη πληρωμή της προκαταβολής της σύνταξης το αργότερο
μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής παραλαβής του
Δ.Α.Υ.Κ.
Ορίζεται ότι η παραβίαση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων για την
Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. και τις λοιπές υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα και τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 109 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν.3528/2007).
Γ) Για τον υπολογισμό του επιδόματος θέσης- ευθύνης στο συντάξιμο μισθό είναι
απαραίτητη η άσκηση των καθηκόντων του προϊσταμένου οργανικής μονάδας
τουλάχιστον για μια διετία και με την προϋπόθεση η επιλογή να έγινε από το
αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι
κατά ανάθεση ή αναπλήρωση του ελλείποντος προϊσταμένου.
Δ) Είναι δυνατή η ανάκληση της πράξης αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου
στρατιωτικής θητείας, που εκδόθηκε μέχρι 31-12-2010, ανεξαρτήτως του χρόνου
κοινοποίησης της πράξης, με βάση τον οποίο ο υπάλληλος θεμελίωσε συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να υπαχθεί σε ευνοϊκότερες
προϋποθέσεις, που ισχύουν γι αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από
1-1-2011. Αφορά κυρίως άνδρες με ανήλικο παιδί που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι
31-12-2010 με την αναγνώριση αυτού του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και δεν
μπορούσαν να κάνουν χρήση της διάταξης των γονέων με ανήλικα παιδιά.
Εννοείται ότι, αν δεν έχει εκδοθεί η πράξη αναγνώρισης, ανάκληση της αίτησης για
αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.
Ε) Παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς στην υπηρεσία των υπαλλήλων που
αποχώρησαν, χωρίς να δικαιούνται άμεση καταβολή της σύνταξης, εφόσον αυτό
οφείλεται σε πλάνη ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση
καταβολή της σύνταξης και προκύπτει αυτό από την απορριπτική πράξη
συνταξιοδότησης του Γ.Λ.Κ.
Η αίτηση για επαναφορά υποβάλλεται στην υπηρεσία του υπαλλήλου εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει η απορριπτική
πράξη συνταξιοδότησης του Γ.Λ.Κ. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από
την υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν
καταβάλλονται αποδοχές γι αυτό το διάστημα.
ΣΤ) Δεν μεταβάλλεται μέχρι 31-12-2015 το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου
(364 €). Δηλαδή θα συνεχίσει να υπολογίζεται στο 37% του εισαγωγικού βασικού 4
μισθού της Π.Ε κατηγορίας του παλιού μισθολογίου (985 €) και όχι του νέου
μισθολογίου (1.092 €).
Γιάννης Μπαλάγκας
Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

 

doe.gr

Διαβάστε επίσης...

Παιδί βρήκε άψογα διατηρημένο δαχτυλίδι 1.800 ετών με χαραγμένη την μορφή της θεάς Αθηνάς

TweetΤο 13χρονο αγόρι έκανε βόλτα, όχι μακριά από το σπίτι του, όταν το βλέμμα του …

Γιατί τα παιδιά σταμάτησαν να μαθαίνουν στο σχολείο;

TweetΟι «μοντερνιές», τα culture wars και άλλες ατζέντες μπήκαν στη μέση και περιόρισαν τη μάθηση, …

Όταν οι Έλληνες μαθητές παρουσιάζουν έργα και λαμβάνουν διακρίσεις

TweetΜαθητές του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς κατέγραψαν τις ζημιές που προκάλεσε στην περιοχή τους …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *