Ορισμός νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ ́ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985

«Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο- βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α ́ 167), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α ́ 111),

β. της υπ’αρ. Φ.7/76108/ΓΔ4/17-06-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δραστηριό- τητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο» (Β ́ 2418),

γ. του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α ́ 199),

δ. της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγω- γή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α ́ 199), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α ́ 21),

ε. του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τε- χνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 118), όπως τροποποιήθηκε με την

παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) και αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργά- νωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευ- τεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α ́ 102),

στ. του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α ́ 109, διόρθωση σφάλματος Α ́ 112), όπως ισχύει,

ζ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργα- να» (Α ́ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ- γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α ́ 133),

η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́ 119),

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121),

ι. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη- τικών Τομέων Υπουργείων» (Α ́ 123),

ια. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β ́ 3009),

ιβ. της υπ’ αρ. 21072β/Γ2/28-02-2003 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δι- αθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού-Γυμνασίου: Μουσικής, Ξένων Γλωσ- σών, Οικιακής Οικονομίας, Πληροφορικής, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Τεχνολογίας, Φυ- σικών Επιστημών (Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Φυσικής, Χημείας), Φυσικής Αγωγής, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) Προσχολικής Αγωγής, προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτή- των (Ευέλικτη Ζώνη, Αγωγή Υγείας, Ολυμπιακή Παιδεία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και Παράρτημα: Οδηγίες προς τους συγγραφείς σχολικών βιβλίων, Προδιαγραφές σχολικών βιβλίων» (Β ́ 304),ιγ. της υπ’ αρ. 85317/Δ3/29/05/2019 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δη- μοτικού Σχολείου» (Β ́ 2171).

2. Το υπ’ αρ. 6219/24-06-2020 (ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σημείο Α/Α11 του πίνακα στις 25-06-2020) έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο- λογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/307/80539/

Β1/25-06-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο- σιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό πενήντα οκτώ (58) νηπιαγωγείων της χώ- ρας για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγ- γλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, όπως αυτές προέκυψαν κατόπιν της υπ’ αρ. Φ.7/76108/ΓΔ4/17-06-2020 απόφα- σης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δρα- στηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο» (Β ́ 2418) και ακόλουθης εγκυκλίου οδηγίας, ως εξής:

page3image2288023760

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2020 Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Διαβάστε επίσης...

Η κοινωνική δικτύωση εν μέσω πανδημίας

TweetΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Ριζικά άλλαξαν οι συνήθειες και οι προτιμήσεις του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης …

Εύσημα του Πρωθυπουργού για τον δάσκαλο που απομάκρυνε 63 μαθητές (βίντεο)

TweetΤηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γρηγόρη Λέτσιο, διευθυντή του δημοτικού σχολείου, …

Στον Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς των κομμάτων, το θέμα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ηλείας.

TweetΣτον Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς των κομμάτων, το θέμα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ηλείας. …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *