ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική του δραστηριότητα και με την ιδιότητα του Υπαλλήλου.

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ:

Όπως για παράδειγμα:

– Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις
– Βλαπτικές μεταβολές
– Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης
– Απολογίες- Ε.Δ.Ε.
– Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
– Παρακράτηση μισθού
– Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
– Διοικητικά πρόστιμα
– Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων
– Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί μεταθέσεων
– Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους, ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Καλύπτεται η προσεπίκληση του δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή αποζημίωσης και έχει σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του ιδιότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που αναφέρονται στην εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, όταν οδηγούν υπηρεσιακό όχημα. Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς.

Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).

Η κάλυψη ισχύει και για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου για αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί νομίμως υπηρεσιακό όχημα ή ΙΧΕ με υπηρεσιακή εντολή μετακίνησης

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις νόμων αστικής ευθύνης, για αξιώσεις απόλυτα συνδεδεμένες με την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου και κατά την εκτέλεση αυτής, περιλαμβανομένων και των αξιώσεων για σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα κατά του υπαίτιου τρίτου, εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί νομίμως υπηρεσιακό όχημα ή ΙΧΕ με εντολή μετακίνησης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Νομικές συμβουλές που συνδέονται άμεσα με τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:   Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση

 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

(ανά ασφαλισμένο)

68,85€
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
Προσφορά για όλους τους επισκέπτες αλλά και τα μέλη του GreekTeachers.gr σε ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ των εκπαιδευτικών με προσφορά έπτωσης (-15%) και ετήσια συνολικά ασφάλιστρα 65€