Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος»

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
1. Εγγραφή μαθητών/τριών
2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα– Πρόγραμμα Σπουδών – Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης 3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων – Αναθέσεις μαθημάτων
4. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
5. Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό
6. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί θεσμοί
7. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης
8. Εκπαιδευτικές επισκέψεις – Εκδρομές
9. Επιμορφωτικές δράσεις
10. Μεταφορά μαθητών
11. Θέματα ασφάλειας, υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

12. Σχολικές Βιβλιοθήκες
13. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

2. Ορισμός Υπευθύνου Ολοημέρου
3. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος
4. Σίτιση –Χαλάρωση, Διατροφική Αγωγή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα
5. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων, θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2020-2021.

1. Εγγραφή μαθητών/τριών

α) Στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία πέντε (5) ή τεσσάρων (4) ετών. Το σχολικό έτος 2020-21, εγγράφονται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία μαθητές/τριες που γεννήθηκαν τα έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α ́) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και β) την με αριθμ. πρωτ. 27268/Δ1/26-02-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 623 Β ́) «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020». Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109 Α).

Η φοίτηση δύναται να διαρκέσει ως το 7ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. α της παρ. 1 του άρ. 8 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ Α ́ 199).

β) Στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και άνω. Το σχολικό έτος 2020-21 στην Α’ Τάξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12- 2014.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

γ) Η εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών σε Ειδικό Νηπιαγωγείο ή σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την περ. ααα), της παρ. 2, του άρθρου 7 του ν. 4547/2018, (Α ́102).

δ) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Ειδικά Νηπιαγωγεία είναι:

αα) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών,

ββ) Σχετική γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την περ. ααα) της παρ. 2, του άρθρου 7 του ν. 4547/2018, (Α ́102).

γγ) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool, σύμφωνα με την παρ. 4β, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και με την με αρ. πρωτ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.: «Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή/τριας 2. όνομα μαθητή/τριας 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι/ες προς εγγραφή μαθητές/τριες στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, πριν ή και μετά την εγγραφή του/της σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/τρια. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

δδ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για το/τα πρόσωπο/α που αναλαμβάνει/νουν την προσέλευση και αποχώρηση του/της μαθητή/τριας, είτε μεταφέρεται με σχολικό μέσο μεταφοράς είτε όχι (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

εε) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, (παρ. 4, άρθρο 6, Π.Δ 79/2017 ΦΕΚ 109 Α).

στστ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., (Α.Δ.Υ.Μ.)

ζζ) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας, προκειμένου οι μαθητές/τριες να εγγράφονται στα όρια της σχολικής περιφέρειας που αντιστοιχεί σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α/2-10-2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1γ του αρθ. 51 του ν. 4547/18, ΦΕΚ-102 Α/12-6-18 όπου ορίζεται ότι «Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας».

Ως εγγραφή στο Νηπιαγωγείο νοείται η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του νηπίου-προνηπίου στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως 30 Ιουνίου 2020. Η εγγραφή νηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα (παρ. 5 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α/1-8-2017).

ε) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία είναι:

α) Τα ανωτέρω σχετικά αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ, ζζ και [3]

β) Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου ή Ειδικού Νηπιαγωγείου.

Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού Φοίτησης», το Νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Ειδικό Δημοτικό.

Σε περιπτώσεις επανάληψης φοίτησης για (1) ακόμη έτος απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ ή δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σχετική βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγών ότι ο/η μαθητής/τρια παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για την παρακολούθηση της Α’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (παρ. 7 & 8 του αρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρ. 23 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142/τΑ’/3-8- 2018). Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο Νηπιαγωγείο μαθητής/τρια που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. α της παρ. 1 του άρ. 8 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ Α ́199).

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας. Εάν ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. 26, της παρ. 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87).

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, οι μαθητές/τριες καταχωρίζονται στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» έως 30 Ιουνίου 2020. Ως εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο νοείται η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του/της

μαθητή/τριας στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου και στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως 30 Ιουνίου 2020 (παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α/1- 8-2017)).Σχετικά με την εγγραφή των ανήλικων αιτούντων και των ανήλικων τέκνων των αιτούντων διεθνή προστασία σε ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ακολουθείται η διαδικασία εγγραφής, όπως περιγράφεται (ορίζεται) στα Άρθρα 1 και 2 της με αρ.πρωτ. Υ.Α 2099/ΓΔ4 /09-01-2020(ΦΕΚ 208/τ.Β/3-2-2020) με θέμα «Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας» κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ..

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Προϊσταμένων ή των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/). Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα–Πρόγραμμα Σπουδών–Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων συντάσσεται με βάση την με αρ. πρωτ. 85317/Δ3/29.05.2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2171/τΒ ́/2019).α) Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υ.Α. ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την εφαρμογή του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος για κάθε τμήμα τάξης ή βαθμίδας.

«3β) Η επιλογή του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος για κάθε τμήμα τάξης ή βαθμίδας, για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών κάθε τμήματος και επιλέγεται εάν θα εφαρμοστεί το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) ή το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του Νηπιαγωγείου ή του Δημοτικού Σχολείου αναλόγως ή ένας συνδυασμός των παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων»

β) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υ.Α. σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) για όλους τους μαθητές.
«5. Για όλους τους/τις μαθητές/τριες σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.). Για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών των τμημάτων με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες. Για την σύνταξη των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών λαμβάνονται υπόψη: α) οι εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις και οι εισηγήσεις των ΚΕ.Σ.Υ., β) οι αξιολογήσεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π., γ) τα ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών/τριών και δ) οι απόψεις των γονέων, οι οποίοι ενημερώνονται και διατυπώνουν τη γνώμη τους. Σε όποιο στάδιο της διαδικασίας κριθεί απαραίτητο από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η ή τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, ζητείται η συνδρομή των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.».

γ) Ειδικά για την περίπτωση συστεγαζόμενων Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υ.Α. :
«10. Στην περίπτωση συστεγαζόμενων Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των σχολείων συνεργάζονται για την κατάρτιση των Ε.Ω.Π.Δ. με σκοπό την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών αμφότερων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. από το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετεί σε αυτές.»,

δ) Ειδικότερα, στην περίπτωση εφαρμογής του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) του Δημοτικού Σχολείου, ισχύει το άρθρο 3 «Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά σχολεία» του ν.4692/2020 (Α ́ 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

ε) Σύμφωνα με παρ. 6 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υ.Α. τηρούνται Ατομικοί Φάκελοι μαθητών/τριών:

«Για όλους τους μαθητές/τριες τηρούνται Ατομικοί Φάκελοι, οι οποίοι ενημερώνονται τακτικά από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. καταχωρούν τις εκθέσεις αξιολόγησης των μαθητών/τριών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους (εκπαιδευτικούς, ψυχοπαιδαγωγικούς, κοινωνικούς, κ.α.) στόχους που τέθηκαν κατά τη σύνταξη των Ε.Π.Ε., την αποτίμηση των αποτελεσμάτων επίτευξης των καθορισμένων στόχων καθώς και τις προτάσεις τους. Ακόμα, οι Ατομικοί Φάκελοι περιλαμβάνουν τα Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών, ενδεικτικά φύλλα εργασίας ή αξιολόγησης, τις εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις των Κ.Ε.Σ.Υ., τις γνωματεύσεις των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων άλλων Υπουργείων και άλλα στοιχεία και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης του σχολείου, ενώ σε αυτούς έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τον κώδικα δεοντολογίας και τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων – Αναθέσεις μαθημάτων

Για την κατανομή των μαθητών/τριών και τη δημιουργία τμημάτων στα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία καθώς και για την ανάθεση αυτών στους/στις εκπαιδευτικούς λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

α) η υποπερίπτ. ββ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3699/2008 (Α ́ 199), σύμφωνα με την οποία: «Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.» σε συνδυασμό με την περίπτ. ιε της παρ. 3 του άρθρου 3 της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 158733/ΓΔ4/24-9-2018 (ΦΕΚ 4299/τ.Β ́/27.09.2018) «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου», σύμφωνα με την οποία οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: «ιε) Συνεργάζονται με τους Διευθυντές ή τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων σε επίπεδο περιοχής ή ομάδας σχολείων ή/και σχολικής μονάδας,………… Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, παρέχουν τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά στην παιδαγωγική/διδακτική διαδικασία και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων.»

Ως εκ τούτου ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, κατά τη διατύπωση της ανωτέρω εισήγησης της περ. α, λαμβάνει υπόψη του/της σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. και του/της Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

β) Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 603/1982 (Α ́ 117) «Οργάνωση και Λειτουργία των Μονάδων Ειδικής Αγωγής», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4368/2016, (Α’ 21):

«2. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, A ́, Β ́, Γ ́, Δ ́, Ε ́, Στ ́) ή
β) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθμίδα για τις Α ́ και Β ́ τάξεις, Μέση Βαθμίδα για τις Γ ́ και Δ ́ τάξεις, Ανώτερη Βαθμίδα για τις Ε ́ και Στ ́ τάξεις) ή
γ) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώριση των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, με κριτήρια τη διάγνωση, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των μαθητών και τη δυναμική της δημιουργούμενης ομάδας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών».

γ) Η παρ. 10 του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. 85317/Δ3/29.05.2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2171/τΒ ́/2019):

«10. Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των Τ.Π.Ε. και της Ξένης Γλώσσας σε όσα σχολεία διδάσκεται, τόσο στο υποχρεωτικό όσο και στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 με εξειδίκευση στην

ΕΑΕ και ΠΕ71. Ειδικότερα, η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των Τ.Π.Ε., δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και ΠΕ71, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β ́ επιπέδου στις Τ.Π.Ε.»

δ) Προτείνεται ως παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Για την κατανομή των τμημάτων και τάξεων ο Σύλλογος Διδασκόντων, με σχετική απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια για την κατανομή τμημάτων και τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (όπως χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος, αναπληρωτής, αποσπασμένος) δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

ε) Ο καθορισμός των τμημάτων θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός μαθητών στα τμήματα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και στα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία. Ειδικότερα, για τον καθορισμό τμημάτων με το κατώτατο όριο των τριών (3) μαθητών οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποβάλουν αρμοδίως σχετικά αιτήματα, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις το αργότερο έως 31-7-2020 και ενημερώνουν τους/τις αρμόδιους/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης.

4. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ ντριών, εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο από το άρθρο 49 του ν. 4547/2018, (Α ́102) διδακτικό τους ωράριο. Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016 τ .Α’).

Ως προς το εργασιακό ωράριο, σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985 τ.Α’), άρθρο 13, παρ. 8 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5, Τ. Α’/17-1-2018), σύμφωνα με την οποία ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των (6) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.

Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο από την με αριθμ. πρωτ. 66079/Δ3/26-04-2018 (ΦΕΚ 1585/τΒ ́/08-05-2018) Υ.Α. και θέμα: «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4386 /2016 (ΦΕΚ 83Α).

Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό ή υποστηρικτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου.

5. Διδακτικά Βιβλία–Υποστηρικτικό Υλικό–Εκπαιδευτικό Υλικό και Ψηφιακή Προσβασιμότητα

α) Το Υ.ΠΑΙ.Θ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-2021 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκδόσεων του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει μεριμνήσει για την παραγωγή και έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Η διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βρίσκεται η χώρα μας, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η διανομή θα πρέπει να εφαρμοστεί το εξής σύστημα: Το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, καθώς και οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διανομή, θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και τους υπεύθυνους των Κέντρων Διανομής, ώστε να ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παράδοσης των διδακτικών βιβλίων.

Τα διδακτικά βιβλία του σχολείου πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με σεβασμό και να αξιοποιούνται ορθολογικά στη διαχείρισή τους ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί για τους οποίους προορίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με την αξία του διδακτικού βιβλίου ως δημόσιου κοινωνικού αγαθού σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμματων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 303 Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304 Β/13-03-2003).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.31/55798/Δ1/14-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ τα διδακτικά βιβλία του συνημμένου παραρτήματός της είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται.

Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων οφείλουν, εφόσον τα βιβλία που έχουν επιστραφεί προς επαναχρησιμοποίηση δεν καλύπτουν πλήρως το μαθητικό δυναμικό του σχολικού έτους 2020- 2021, να προβούν σε παραγγελία των επιπλέον βιβλίων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

αα) Το Ι.Τ.Υ.Ε.-Διόφαντος έχει δημιουργήσει την καρτέλα «Βιβλία Επαναχρησιμοποιούμενα» στη σελίδα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, στο μενού «Παραγγελίες», όπου δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας αυτών των βιβλίων.

ββ) Η καρτέλα θα είναι διαθέσιμη από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ημερομηνίες θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά καθώς μετά το τέλος του παραπάνω διαστήματος οι σχολικές μονάδες δεν θα δικαιούνται να προμηθευτούν τα εν λόγω διδακτικά βιβλία. Για όσες σχολικές μονάδες δεν προβούν σε παραγγελία βιβλίων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα θεωρηθεί πως δεν χρειάζονται επιπλέον βιβλία.

β) Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιάζω για όλους» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» έχει παραχθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το ανωτέρω υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/.

Συγκεκριμένα, έχει γίνει προσαρμογή όλων των βιβλίων του δημοτικού σχολείου σε διαφορετικές γραμματοσειρές για αμβλύωπες μαθητές και έχει αναπτυχθεί πολυμεσικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και τις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, καθώς επίσης και εκπαιδευτικό λογισμικό για διάφορες κατηγορίες αναπηρίας.

Το ανωτέρω υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στους μαθητές με αναπηρία ύστερα από αίτημα των σχολείων στα οποία φοιτούν. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-2021 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκδόσεων του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει μεριμνήσει για την παραγωγή και έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα σχολεία, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 33577/Δ3/6-3-2020 Υ.Α με θέμα: «Εκτύπωση και διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού «Προσβάσιμο»». Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και στις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Επίσης, από το Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή και εκτύπωση όλων των διδακτικών βιβλίων σε μορφή braille.

6. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί θεσμοί

ΦΕΚ 199Α) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

την με την ΥΑ 48275/Δ3/28-3-2019 (ΦΕΚ 1088Β) και τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1388Β) «Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργικής

απόφασης (ΦΕΚ 449 Β»)
γ) στην ΦΕΚ 315Β

ΦΕΚ 21Α
Ν.4452/2017 (ΦΕΚ

ΦΕΚ 3561Β

στ) Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών/τριών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

7. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης

Τα προγράμματα συνεκπαίδευσης σχεδιάζονται, εγκρίνονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται σύμφωνα με την Υ.Α. 172877/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ Β ́ 3561), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 10537/Δ3/14.02.2019 (ΦΕΚ Β ́ 431). Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/νες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. φροντίζουν για την προώθηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και συνεργατικών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, καλλιέργειας του σεβασμού στη διαφορετικότητα και ανάδειξης του δικαιώματος για ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για τη φοίτηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ισχύουν τα

προβλεπόμενα:

α) στο άρθρο 6 όπως ισχύει, του Ν. 3699/2008 (

ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,

β) στην Υ.Α. 27922/Γ6/8-3-2007 (

ΦΕΚ Β ́ 449

) «Καθορισμός των ιδιαιτέρων καθηκόντων και

αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και

στα τμήματα ένταξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με

Υ.Α. 17812/Γ6/12-2-2014 (

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 11 του

) «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των

ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών»,

δ) στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.4368/2016 (

) «Μέτρα για την επιτάχυνση του

17Α) «Ρύθμιση

θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες

διατάξεις»

ε) στην ΥΑ 172877/Δ3/17-10-2016″Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και

αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης” (

), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.

10537/Δ3/14-02-2019 (ΦΕΚ 431B).

page9image1296120688

[9]

8. Εκπαιδευτικές επισκέψεις – Εκδρομές

page10image1294708832

Ο προγραμματισμός και υλοποίηση εκδρομών, εκπαιδευτικών και διδακτικών επισκέψεων και δράσεων, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 603/1982 (Α ́ 117) και στο Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α ́ 109), άρθρο 16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/18, (ΦΕΚ 142 Α/03.08.2018), «Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής», εντάσσεται στον ετήσιο ή στον τριμηνιαίο προγραμματισμό κάθε σχολείου, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι σχετικές αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλονται για ενημέρωση στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτάσεις».

Η επιλογή και ο προγραμματισμός των δράσεων αυτών πρέπει να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π). Πέραν των κριτηρίων αυτών ο προγραμματισμός πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή στοιχεία σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υλοποίησης των δράσεων, τους όρους που διασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, τις τάξεις/τμήματα που συμμετέχουν, τους υπεύθυνους-συνοδούς εκπαιδευτικούς κ.λπ.. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο είναι απαραίτητες αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Το σχολείο ενημερώνει εγκαίρως τους γονείς/κηδεμόνες για τις σχολικές δράσεις που έχει προγραμματίσει είτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είτε κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου.

Οι δράσεις αυτές έχουν βιωματικό και διαθεματικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτονομίας των μαθητών/τριών. Ο αριθμός των επισκέψεων των μαθητών/τριών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, δύναται να είναι πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού των εννέα (9) επισκέψεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., για τις επισκέψεις εκτός σχολικού χώρου, καταρτίζεται πίνακας υπεύθυνων συνοδών ανά τμήμα, από όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Ο αριθμός των συνοδών ανά τμήμα εξαρτάται από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε επισκέψεις και δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων. Προκειμένου για την ενίσχυση των συνθηκών ασφαλούς επιτήρησης και μετακίνησης των μαθητών/τριών στις επισκέψεις εκτός σχολικού χώρου δύνανται να συμμετέχουν και γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

9. Επιμορφωτικές δράσεις

Οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικές συναντήσεις/δράσεις (παιδαγωγικές συσκέψεις, ημερίδες και σεμινάρια) του προσωπικού των σχολείων της Περιφέρειάς τους, οι οποίες εντάσσονται στον προγραμματισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α ́ 109), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/18, (ΦΕΚ 142 Α/3-8-18) και στο άρθρο 3, παρ. 4, περ. α, της Υ.Α 158733/ΓΔ4/27.09.2018 (ΦΕΚ Β ́4299) ):«Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών

Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».

Οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικοτήτων, προκειμένου να προγραμματίσουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεργάζονται με τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους. Οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικοτήτων μπορούν,επίσης,να διοργανώνουν από κοινού με τους ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης επιμορφωτικές ημερίδες σε θεματικές που αφορούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη απουσίας εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες και να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Με απόφαση του οικείου ΠΕΚΕΣ οι Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περίπτωση στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.

10. Μεταφορά μαθητών

Θέματα μεταφοράς των μαθητών/τριών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 50025/26-09-2018 (Β ́4217) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». Οι Διευθυντές/ ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό της μεταφοράς των μαθητών/τριών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται, με ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης δρομολογίων οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποβάλλουν άμεσα τις σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις τους στις ανωτέρω υπηρεσίες.

Για το σχολικό έτος 2020-21 και με δεδομένο το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προσαρμογή των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Τα σχολεία στα οποία εφαρμόζεται ήδη Ολοήμερο Πρόγραμμα, εφόσον υφίσταται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών/τριών κατόπιν επικαιροποίησης των αιτημάτων από τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών και στα οποία έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά αυτών, θα λειτουργήσουν άμεσα το Ολοήμερο Πρόγραμμα, με την έναρξη του σχολικού έτους.

β) Στα σχολεία στα οποία δεν λειτουργεί Ολοήμερο Πρόγραμμα, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών ενημερώνονται από τους/τις Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/νες των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για τη δυνατότητα λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρξουν αιτήματα εγγραφής και διαπιστωθεί η ύπαρξη του απαιτούμενου αριθμού μαθητών/τριών για τη λειτουργία ολοήμερου προγράμματος, οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των σχολείων θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προτείνοντας την απαιτούμενη προσαρμογή των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών. Η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των ανωτέρω σχολείων θα αρχίσει μόνο στην περίπτωση εξασφάλισης της προϋπόθεσης μεταφοράς των μαθητών/τριών.

11. Θέματα ασφάλειας, υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. οφείλουν να συνεργαστούν με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.), ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες (κτιριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός, κ.α.) για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους 2019-2020 σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται τα προβλήματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας και διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου και στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών ή των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/neos- koronaios-covid-19/).

12. Σχολικές Βιβλιοθήκες

Για τη λειτουργία και την οργάνωση των σχολικών βιβλιοθηκών ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ 688 Β) Υ.Α με θέμα: «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων» και η Φ.17/43829/Δ1/15-03-2018 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται από τη σχολική χρονιά 2019-2020 και οι σχολικές μονάδες που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ.Φ.17/47528/Δ1/28-3- 2019 (ΦΕΚ 1097Β) Υ.Α. «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020».

Οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως πρόεδροι των Σχολικών Συμβουλίων όπως προβλέπεται

από το άρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), καλούν σε συνεδρίαση το ανωτέρω όργανο, κατά το πρώτο

δεκαήμερο κάθε τρίμηνου με σκοπό την καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας του προσωπικού

του σχολείου και των οικογενειών των μαθητών/τριών, καθώς και για θέματα που έχουν σχέση με την

υγιεινή των μαθητών/τριών και του σχολικού περιβάλλοντος.

Σε κάθε Σχολική Μονάδα που είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης ορίζεται, στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ένας/μία (1) εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος της

Σχολικής Βιβλιοθήκης, ο/η οποίος/α μπορεί να συμπληρώνει το διδακτικό του/της ωράριο

προσφέροντας έργο στη Σχολική Βιβλιοθήκη (παρ. 3, του κεφ. Γ, του άρθρου 8 της Φ.14/22511/Δ1/9-2-

2018 (ΦΕΚ 688Β) Υ.Α), αφού έχει διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας ως προς

τις διδακτικές ανάγκες. Μετά την επιλογή του Υπεύθυνου, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας

κοινοποιεί την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που αφορούν στην αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool.

13. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

α) Από το σχολικό έτος 2020-2021 και έως το σχολικό έτος 2029-2030, ο αριθμός Βιβλίου Μητρώου μαθητών, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, θα είναι ο αριθμός 2020, ο οποίος θα παραμείνει ο ίδιος καθ’ όλη τη δεκαετία. Οι ανωτέρω αριθμοί θα καταχωρίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1δ του κεφ. Γ του άρθρου 20 του ΠΔ 79/2017 (Α ́ 109), το ισχύον βιβλίο Μητρώου και Προόδου των μαθητών θα κλείσει με τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020. Αυτό επαναλαμβάνεται κάθε δεκαετία.

β) Επισημαίνεται ότι οι σχολικές μονάδες, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών ή Προϊσταμένων τους, στο πεδίο της πληροφοριακής πλατφόρμας mySchool οφείλουν να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές ώστε η ονομασία – επωνυμία του σχολείου να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα χωρίς κανενός άλλου τύπου προσδιορισμό. (π.χ. 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ).

γ) Επειδή έχουν διαπιστωθεί λάθη στην αποτύπωση της γεωγραφικής θέσης των σχολικών μονάδων, θα πρέπει οι Διευθυντές/τριες ή οι Προϊστάμενοι/ες των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Ειδικών Νηπιαγωγείων να επικαιροποιήσουν τις συντεταγμένες της γεωγραφικής θέσης της σχολικής μονάδας στο πεδίο της πληροφοριακής πλατφόρμας myschool.

δ) Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α) ,προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool, οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση, όταν υφίστανται μεταβολές (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού). Η καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) γίνεται σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 149084 /ΓΔ4/8-9 -2017 εγκύκλιο.

ε) Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων καλούνται να επικαιροποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, τα στοιχεία που αφορούν στον Δήμο στον οποίο ανήκει η σχολική μονάδα, στις περιπτώσεις όπου έλαβε χώρα κατάτμησή του.

στ) Σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 132524/Δ1/25-10-2012 και 171490/Δ2/12-11-2013 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. «η επικαιροποίηση της καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται την 1η και 15η κάθε μήνα. Στην περίπτωση που κανένα στοιχείο δεν έχει διαφοροποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τότε και πάλι ο/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η επικαιροποιεί τα ήδη καταχωρισμένα δεδομένα. Η επικαιροποίηση αυτή πραγματοποιείται μέσω της επιλογής «επιβεβαίωση δεδομένων».

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

Για τον προγραμματισμό λειτουργίας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021, ισχύει η με αρ. πρωτ. 85317/Δ3/29.05.2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2171/τΒ ́/2019) «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοή- μερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου».

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα ακολουθήσουν τα εξής:

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων:

Σε όλα τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει ολοήμερο πρόγραμμα με τις εξής προϋπόθεσεις:

α) Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

β) Την ύπαρξη του ελάχιστου αριθμού των πέντε (5) φοιτώντων μαθητών/τριών.

γ) Δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση μαθητών/τριών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα και το ωράριο αυτού και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των μαθητών/τριών, τηρούνται καθ ́ όλο το διδακτικό έτος.

δ) Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16.00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

page13image1298461072

[13]

ε) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοήμερου

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός/μίας υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στα μέλη του Ε.Ε.Π. καθώς και στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Υποδιευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η του σχολείου (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 85317/Δ3/29.05.2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2171/τΒ ́/2019)). Στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος παρ. 16 του άρθρου 11 κεφ. Α του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) και το άρθρο άρθρο 79 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).

Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, ορίζονται: α) ο/η εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ανά ημέρα, β) το προσωπικό (Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 85317/Δ3/29.05.2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2171/τΒ ́/2019).

3. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος

Στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι λιγότεροι από πέντε (5), τότε με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναστέλλεται η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.

Εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος διακόπτεται όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση ή από βεβαίωση του γονέα ή κηδεμόνα περί ύπαρξης λόγων ανωτέρας βίας, ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή/τριας κατά το 2ο 15/ήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο 15/ήμερο του Φεβρουαρίου (εδάφιο θ, παρ. 16, του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

4. Σίτιση –Χαλάρωση, Διατροφική Αγωγή στο ολοήμερο πρόγραμμα

α) Σε ό,τι αφορά τη σίτιση στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους γονείς/κηδεμόνες τους. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που συμπληρώνουν ωράριο στο ολοήμερο πρόγραμμα την ώρα της σίτισης – χαλάρωσης, Διατροφικής αγωγής βοηθούν και καθοδηγούν τους/τις μαθητές/τριες με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος, καθώς και γενικότερα δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης.

β) Η ώρα της σίτισης – χαλάρωσης, Διατροφικής αγωγής του Ολοήμερου Προγράμματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται διδακτική ώρα για τους/τις εκπαιδευτικούς και ώρα υποστηρικτικού έργου για τα μέλη του Ε.Ε.Π. που ορίζονται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων υπεύθυνοι ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και για τους/τις εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης –χαλάρωσης, διατροφικής Αγωγής των μαθητών/τριών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα (14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος, όπως και για τα μέλη του Ε.Ε.Π. που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης – χαλάρωσης, Διατροφικής αγωγής των μαθητών/τριών και ασκούν υποστηρικτικό έργο την επόμενη 2η ώρα (14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος. Επίσης, η ώρα της Διατροφικής αγωγής θεωρείται ώρα άσκησης υποστηρικτικού έργου για τα μέλη του Ε.Β.Π. που ορίζονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

γ) Η συγκεκριμένη δραστηριότητα με την κατάλληλη παιδαγωγική υποστήριξη μπορεί αφενός να βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών διατροφικών συνηθειών απαραίτητων για την ατομική ανάπτυξη και υγεία των παιδιών και αφετέρου να συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών και των μαθητριών.

δ) Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Σχολικού Συμβουλίου σχετική με το πλαίσιο υλικοτεχνικής υποδομής και οργάνωσης, τον τρόπο υλοποίησης της 1ης διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (προετοιμασία γεύματος/γεύμα ή ώρα Διατροφικής Αγωγής αντίστοιχα) για τους μαθητές/τριες που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της δραστηριότητας αντιμετωπίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εντός του πλαισίου που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

5. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων-κηδεμόνων σύμφωνα με το Έντυπο «Ειδικό Νηπιαγωγείο ή Ειδικό Δημοτικό Σχολείο — ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ».

Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών ή Προϊσταμένων των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Ειδικών Νηπιαγωγείων πρέπει να δίνεται στους γονείς το ανωτέρω έντυπο. Επίσης, πρέπει να είναι αναρτημένη σχετική ανακοίνωση για τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής μαθητή/τριας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και το ανωτέρω έντυπο εγγραφής.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Ειδικών Νηπιαγωγείων, στα οποία θα λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το προσεχές σχολικό έτος 2020-2021, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με τη λήξη του διδακτικού έτους στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ονομαστική κατάσταση των εγγραφέντων μαθητών/ τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, ανά τμήμα λειτουργίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας).

Οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων πρέπει, επίσης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με τη λήξη του διδακτικού έτους

[15]

στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τους επισυναπτόμενους πίνακες Α1 και Α2.Τα στοιχεία παραμένουν στη Διεύθυνση Π.Ε. έως ότου ζητηθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4547/18, ΦΕΚ-102 Α/12-6-18, ορίζεται ότι: «2. Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 αναφέρονται τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από την παύση της λειτουργίας τους και την έναρξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 (του ν. 4547/18), νοούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ.».

Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Π.Ε. όπως ενημερώσουν τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης τους και οι Προϊστάμενοι/ες και Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων αποστέλλοντας την παρούσα εγκύκλιο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Διαβάστε επίσης...

Η κοινωνική δικτύωση εν μέσω πανδημίας

TweetΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Ριζικά άλλαξαν οι συνήθειες και οι προτιμήσεις του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης …

Εύσημα του Πρωθυπουργού για τον δάσκαλο που απομάκρυνε 63 μαθητές (βίντεο)

TweetΤηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γρηγόρη Λέτσιο, διευθυντή του δημοτικού σχολείου, …

Στον Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς των κομμάτων, το θέμα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ηλείας.

TweetΣτον Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς των κομμάτων, το θέμα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ηλείας. …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *