ΕΑΕΠ σε όλα τα Δημοτικά. Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα των ΕΑΕΠ

Στόχος είναι το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  (ΕΑΕΠ) στο μέλλον και με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών να επεκταθεί και σε άλλα ∆ημοτικά Σχολεία. Αυτό αναφέρει Τεχνικό Δελτίο του υπουργείου Παιδείας,ενώ σημειώνεται πως  στο   πλαίσιο της αναμόρφωσης, του εκσυγχρονισμού και του επαναπροσδιορισμού του εκπαιδευτικού μοντέλου στη χώρα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των ∆ημοτικών Σχολείων αναμορφώνεται μέσω του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), το οποίο επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία: Α.Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις 14.00 μ.μ. με παράλληλη αύξηση των διδακτικών ωρών. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτής υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 1.Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α ́ και Β ́ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού με στόχο την τυπική και ουσιαστική εκμάθηση ξένων γλωσσών, κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με παράλληλη δυνατότητα πιστοποίησης του επιπέδου σπουδών. 2.Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού. 3.Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις. 4.Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. 5.Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α ́, Β ́, Γ ́ και ∆ ́ τάξεις, εκ των οποίων η μια διδακτική ώρα θα διατίθεται για χορούς. Β. Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες από μετωπικές πρέπει να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές – συνεργατικές – διερευνητικές – βιωματικές – διαθεματικές, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στόχος είναι η ενίσχυση των βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, ∆ιατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα κλπ. Γ.Ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, η εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) στα ∆ημοτικά Σχολεία θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το Σχολείο με ΕΑΕΠ αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος. Δ.Η Στήριξη της Λειτουργίας του Σχολείου με ΕΑΕΠ θα επιφέρει μακροπρόθεσμα βελτίωση σε κρίσιμους τομείς αποτελεσματικότητας και ποιότητας όπως είναι ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, η μείωση της σχολικής διαρροής και η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ε.Το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) αφορά όλα τα ∆ημοτικά Σχολεία και αποτελεί θεσμό με σημαντικό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Μέχρι σήμερα το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει εφαρμοσθεί σε σχολεία ολοήμερα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο αναφορικά με τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή τους. Ζ.Τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 λειτούργησαν συνολικά περίπου 960 ∆ημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, στα οποία φοιτά περίπου το 40% του μαθητικού πληθυσμού, ενώ για τη σχολική χρονιά 2013-2014 το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε 370 επιπλέον σχολεία. Στόχος είναι το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) στο μέλλον και με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών να επεκταθεί και σε άλλα ∆ημοτικά Σχολεία. Η.Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) στα ∆ημοτικά Σχολεία είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι συνέργειες των σχετικών πιλοτικών πράξεων, προκειμένου η γενίκευση του Θεσμού των ∆ημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ να είναι ολοκληρωμένη και να λάβει υπόψη της όλες τις σχετικές παραμέτρους. Θ.Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί ο θεσμός των ∆ημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο να υπάρξουν οι κάτωθι συγκεκριμένες δράσεις: α/ Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των ∆ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και στη Φυσική Αγωγή. β/Υποστήριξη και Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών και των Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης (πχ Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων Ειδικοτήτων) για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Θεατρική Αγωγή, τη Μουσική, τα Εικαστικά, την Πληροφορική, τα Αγγλικά, τη Φυσική Αγωγή, καθώς και τις βιωματικές δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης (πχ Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, ∆ιατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα). Στόχος είναι να καταστούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντονιστές και σημεία αναφοράς των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε τα προγράμματα αυτά να γίνουν πιο λειτουργικά και να αποκτήσουν βιωματικό και πρακτικό χαρακτήρα, αναβαθμίζοντας έτσι την παιδαγωγική σημασία της ευέλικτης ζώνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. http://blogs.sch.gr/alemmano/

Διαβάστε επίσης...

Εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, με θέμα: «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά»

TweetO Πειραϊκός Σύνδεσμος, το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και η Φιλολογική Στέγη Πειραιώς σας …

Κριτήρια επιλογής και όροι υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων για τη β’ ξένη γλώσσα δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2024-2025

Tweet Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2024-2025 θα …

Οι απαντήσεις του υπ. Παιδείας σε θέματα σχολείων της Γερμανίας

TweetΣε συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας  Γερμανίας με τον Γενικό Γραμματέα   …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *