ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Δυο σεμινάρια (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) που αξίζει να τα παρακολουθήσετε προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονία.Δείτε λεπτομέρειες: 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
(ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Η. Κουσκουβέλης
1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης
Το εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο «Διαχείριση Κρίσεων και Διαπραγματεύσεις», διάρκειας
40 ωρών, φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει στελέχη και να δημιουργήσει ικανότητες στη σωστή διαχείριση κρίσεων και
στη διαπραγμάτευση.
Ο εισηγητής του προγράμματος, Καθηγητής κ. Ηλίας Κουσκουβέλης είναι μέλος του Διδακτικού και
Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρώην Πρύτανης.
2. Σε ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα
Απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους,
Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατιωτικούς, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη της
Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), Δημοσιογράφους – σε κάθε πολίτη,
ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να έχει την ευρύτερη εικόνα του γίγνεσθαι, να
αποκτήσει γνώσεις για την επαγγελματική του δραστηριότητα και να αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη σωστή
διαχείριση κρίσεων και τις διαπραγματεύσεις.
3. Σκοπός του Προγράμματος
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη και να δημιουργήσει ικανότητες στη σωστή
διαχείριση κρίσεων και στη διαπραγμάτευση.
4. Περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων
Το πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 Θεωρίες Λήψης Αποφάσεων
2 Παίγνια: Θεωρία και Πρακτική Άσκηση
3 Διαχείριση Κρίσεων
4 Διαπραγματεύσεις

 

5. Εισηγητές-Υπεύθυνοι Θεματικών Ενοτήτων
Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και
εξειδικευμένη θεωρητική γνώση. Ακολουθεί λίστα με τους εισηγητές.
Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6. Σημειώσεις-Βιβλία
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις, καθώς και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διαφάνειες
διαλέξεων και σχετική με το αντικείμενο και τον κλάδο ελληνική και ξένη αρθρογραφία / βιβλιογραφία).
7. Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης – Τρόπος Διεξαγωγής προγράμματος
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί Δευτέρα και Τετάρτη απογευματινές ώρες και Σάββατα πρωί, με τη μέθοδο της
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Με τον όρο σύγχρονη τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν
απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα
γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται
μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος
από τον εκπαιδευτή. Στην ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν και θα ακούν τον εκπαιδευτή σε
πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα
παρουσιάζει ο εκπαιδευτής κατά την εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Σημειώνεται ότι
όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο κάθε καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης θα είναι
διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε περίπτωση που κάποιος
εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα/τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, θα έχει
τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα. Η πρόσβαση όλων
των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ.
internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.
8. Αξιολόγηση Συμμετεχόντων
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση μέσω της εκπόνησης
μιας γραπτής εργασίας. Η κλίμακα βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0-10. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής που
βαθμολογείται τουλάχιστον με πέντε (5).
9. Κόστος Προγράμματος
Στο κόστος του προγράμματος, που ανέρχεται στα 190 € περιλαμβάνονται οι σημειώσεις ή/και βιβλίο, καθώς
και λοιπό ηλεκτρονικό υλικό που θα διανεμηθεί.
Τρόπος καταβολής διδάκτρων:
Α. Μετρητά, εφάπαξ καταβολή με την εγγραφή
Β. Κατάθεση σε αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης
Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τράπεζα Πειραιώς: 5202-014396-560

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Η. Κουσκουβέλης
1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης
Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο «Λήψη αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση», διάρκειας 20 ωρών,
φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει στελέχη και να δημιουργήσει ικανότητες στη σωστή διαχείριση κρίσεων και στη
διαπραγμάτευση.
Ο εισηγητής του προγράμματος, Καθηγητής κ. Ηλίας Κουσκουβέλης είναι μέλος του Διδακτικού και
Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρώην Πρύτανης..
2. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους,
Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατιωτικούς, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη της
Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), Δημοσιογράφους – σε κάθε πολίτη,
ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να έχει την ευρύτερη εικόνα του γίγνεσθαι, να
αποκτήσει γνώσεις για την επαγγελματική του δραστηριότητα και να αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη σωστή
διαχείριση κρίσεων και τις διαπραγματεύσεις.
3. Σκοπός του προγράμματος
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη και να δημιουργήσει ικανότητες στη σωστή
διαχείριση κρίσεων και στη διαπραγμάτευση.
4. Περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων
Το πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 Θεωρίες Λήψης Αποφάσεων
2 Παίγνια: Θεωρία και Πρακτική Άσκηση
3 Διαχείριση Κρίσεων
4 Διαπραγματεύσεις

 

5. Εισηγητές-Υπεύθυνοι Θεματικών Ενοτήτων
Ο εισηγητής του προγράμματος είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Τμ. Διευνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6. Σημειώσεις-Βιβλία
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν βιβλία, καθώς και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διαφάνειες διαλέξεων
και σχετική με το αντικείμενο και τον κλάδο ελληνική και ξένη αρθρογραφία / βιβλιογραφία).
7. Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης – Τόπος Διεξαγωγής προγράμματος
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί Σάββατα ή/και Κυριακή πρωί και απόγευμα στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που βρίσκεται στην οδό Εγνατίας 156.
8. Αξιολόγηση Συμμετεχόντων
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες των καταρτιζομένων επιτρέπονται σε
ποσοστό 10% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος ως δικαιολογημένες προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο
εντός μίας εβδομάδας από την απουσία, στην γραμματεία του προγράμματος και 10% χωρίς προσκόμιση
εγγράφου στα πλαίσια των απουσιών που δικαιούται. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών (20%)
δε δίνεται το δικαίωμα στην εξέταση / αξιολόγηση.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εξεταστούν γραπτώς στο τέλος του προγράμματος. Η κλίμακα
βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0-10. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής που βαθμολογείται τουλάχιστον με πέντε
(5).
9. Κόστος Προγράμματος
Στο κόστος του προγράμματος, που ανέρχεται στα 290 € περιλαμβάνονται βιβλία, ή/και σημειώσεις, καθώς και
λοιπό έντυπο υλικό που θα διανεμηθεί.
Τρόπος καταβολής διδάκτρων:
Α. Μετρητά, εφάπαξ καταβολή με την εγγραφή
Β. Κατάθεση σε αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης
Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τράπεζα Πειραιώς: 5202-014396-560
Εθνική Τράπεζα: 223/54011359
Γ. Με πιστωτική κάρτα. Από 1-6 άτοκες δόσεις

Διαβάστε επίσης...

Meteo: Καταφτάνει η “ψυχρή λίμνη” – Η νέα κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι την Πέμπτη και θα είναι επίμονη

TweetH νέα κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα πλησιάζει, καθώς η ψυχρή λίμνη από …

Πώς βγάζω νέα ταυτότητα: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα – Αναλυτικά η διαδικασία

TweetΑύριο, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να «ανέβει» στο gov.gr η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα μπορούν …

Το ωράριο των εκπαιδευτικών της παράλληλης – Τι λέει η ΔΟΕ και τι υποστηρίζει η ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

TweetΗ ΔΟΕ εξέδωσε ανακοίνωση πως παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης. Στην …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *