Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης για το σχολικό έτος 2014-15

Υπουργείο παιδείας
Ρεπορτάζ esos

Για την Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2014-2015 – 2ο έτος εφαρμογής του θεσμού της ΑΕΕ προβλέπεται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: 190089/Γ1/10.12.13 εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες» – 2ο έτος εφαρμογής του θεσμού της ΑΕΕ. Θα υλοποιηθούν από τις σχολικές μονάδες της χώρας τα ακόλουθα :

1. Ετήσιος Προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2014-2015.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 2 της με αριθμ. 30972/Γ1/ 5.03.2013(614/2013 τ.β΄) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης». Υ.Α., «Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου (φέτος εκτάκτως μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου), θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.».

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της χώρας θα επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr και αφού επιλέξουν «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ» και θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον Ετήσιο Προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2014-2015 της σχολικής τους μονάδας.

2. Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου λειτουργίας του σχολείου.

Η υλοποίηση του σχολικού προγράμματος βασίζεται στο σχήμα: Προγραμματισμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση/ Ανατροφοδότηση, Εφαρμογή, Αξιολόγηση/Αξιοποίηση (Π-Ε-Α-Ε-Α), βλ. «Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά» ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ Δεκέμβριος 2012, που αφορά σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα ή σύνολο δράσεων που υλοποιείται στη σχολική μονάδα και αναδεικνύει το συνεχές του εκπαιδευτικού έργου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίηση του σχολικού προγράμματος έχει η διαδικασία της παρακολούθησης, της ενδιάμεσης αξιολόγησης και ανατροφοδότησης.

Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης/ ανατροφοδότησης συμβάλλουν ώστε η σχολική μονάδα να προβαίνει στη λήψη μέτρων ή στην τροποποίηση του αρχικού προγραμματισμού, όπου απαιτείται, με σκοπό την προσαρμογή σε νέα δεδομένα ή τη βελτίωση των διαδικασιών.

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης που επιλέχτηκαν κατά το έτος 2013-2014 να υλοποιηθούν κατά την στη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015/Επιλογή νέων Σχεδίων Δράσης και προετοιμασία για την εφαρμογή τους από το νέο σχολικό έτος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που προηγήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος, η σχολική μονάδα προχωρά στην εφαρμογή των σχεδίων στην πράξη, δίνοντας έμφαση στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους στην συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των Σχεδίων Δράσης.

Η διαδικασία επιλογής νέων σχεδίων εργασίας αναπτύσσεται κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους και αφορά στην επιλογή και στην προετοιμασία νέων σχεδίων δράσης που θα υλοποιηθούν το επόμενο σχολικό έτος 2015-2016.

4. Έκθεση Αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2014- 2015

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 4 της με αριθμ. 30972/Γ1/ 5.03.2013(614/2013 τ.β΄) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης». Υ.Α. «Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους η σχολική μονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ.

Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνει την αποτίμηση των δεικτών ποιότητας, τα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης και στοιχεία για τον σχεδιασμό για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της χώρας με την λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι 30 Ιουνίου 2014 θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr του Παρατηρητήριο της ΑΕΕ την ετήσια έκθεση αξιολόγησης της σχολικής τους μονάδας για το σχολικό έτος 2014-2015.

5. Έκθεση Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης του σχολικού έτους (2014- 2015).

Στο Α΄ Έτος Εφαρμογής της ΑΕΕ ( 2013 -2014) σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας υλοποιήθηκαν τα παρακάτω :

1. Ολοκλήρωσαν την Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (παραμένει στο σχολείο )

2. Επέλεξαν Σχέδια Δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής τους μονάδας τα οποία θα υλοποιηθούν το σχολικό έτος 2014-15.

3. 14.000 σχολικές μονάδες συμπλήρωσαν στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ηλεκτρονικά την Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ και ΔΕ θα υποβάλλουν μέχρι 17 Οκτώβρη στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ την ετήσια έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους για το σχολικό έτος 2013-2014 Β ΄ Έτος Εφαρμογής της ΑΕΕ σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ( 2014 -2015) προβλέπεται να υλοποιηθούν τα παρακάτω :

1. Ετήσιος Προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2014-2015 .

2. Ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης στη διάρκεια του σχολικού έτους / Επιλογή νέων Σχεδίων Δράσης και προετοιμασία για την εφαρμογή τους από το νέο σχολικό έτος.

3. Έκθεση Αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2014- 2015

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.

1. Η διαδικασία της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, θεσμοθετήθηκε το 2002, (Ν. 2986/2002 (Α΄ 24/13-2-2002) ως μια υποχρεωτική διαδικασία Προγραμματισμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη συνεχή ανατροφοδότηση και βελτίωση.

2. Ν. 2986/2002 (Α΄ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

3. Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ.Α’) Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

4. Με αριθμ. 30972/Γ1/15-03-2013 (ΦΕΚ 614/2013 τ.Β΄) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης» Υπουργική Απόφαση )

5. Με την αριθμ. 157723/Γ1/23.10.2013 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας»

6. Με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτή¬των των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονά¬δων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» Υπουργική Απόφαση

7. Με αριθμ.: 190089/Γ1/10-12-2013 με θέμα : «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες» Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Με αριθμ.: 86578/Γ1/ 03.06.2014. εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013 – 2014»

“ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασίες εφαρμογής ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ »

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Πιλοτική Εφαρμογή – «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας:Διαδικασία ΑΕΕ»

Το πιλοτικό – ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» αποτελούσε βασική προτεραιότητα των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας προς την κατεύθυνση του «Νέου Σχολείου» και εντάσσονταν στις δράσεις του ΕΣΠΑ από τον Ιούνιο του 2010 («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» με MIS295381).. Διάρκεια έργου: Από 08-06-2010 μέχρι 31-12-2012.

Σκοπός και στόχοι του έργου

Σκοπός του έργου ήταν η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία όλης της χώρας. Επιδίωξη του έργου της ΑΕΕ ήταν η ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και η ανάδειξή της σε ισχυρό φορέα λόγου και δράσης με τη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στην παραγωγή γνώσης για το εκπαιδευτικό έργο και την αξιοποίηση της γνώσης αυτής για τη βελτίωση της σχολικής πρακτικής.

Στο πλαίσιο του έργου η αυτοαξιολόγηση προτείνονταν ως ένα δυναμικό εργαλείο κριτικής θεώρησης της σχολικής πραγματικότητας, ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου, αλλαγής και βελτίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών. Ειδικότερα, ως γενικός στόχος του έργου της ΑΕΕ ορίζεται η διαμόρφωση ενός δημιουργικού συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που θα βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας ώστε να διαπιστώνονται τα θετικά στοιχεία του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, να εντοπίζονται οι αδυναμίες και να αναδεικνύονται κατάλληλες παρεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων με βάση τις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου αφορούν:

• στην ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου

• στην ανάδειξη των αδυναμιών και των επιτευγμάτων του σχολείου • στην ενεργοποίηση των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας

• στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα και στην κοινωνία

• στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της αυτοδέσμευσης

• στη δημιουργία συνθηκών για αυτογνωσία και αυτοβελτίωση

• στη δημιουργία προϋποθέσεων για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόμων δράσεων

• στη δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία που να βασίζεται στη συμμετοχή, στη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται οι ακόλουθες βασικές δράσεις:

1. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για την ΑΕΕ. (Βασικό πλαίσιο, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Μεθοδολογία και Εργαλεία, Παραδείγματα ανάπτυξης σχεδίων δράσης, Σχέδια Εκθέσεων Αξιολόγησης) για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και την Ειδική Αγωγή. Στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ : http://aee.iep.edu.gr είναι αναρτημένο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για την ΑΕΕ .

2. Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων στους Σχολικούς Συμβούλους όλης της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία.

3. Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε ενδοσχολικό και σε τοπικό επίπεδο των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο έργο με στόχο την υποστήριξή τους για την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία.

4. Εφαρμογή της Διαδικασίας της ΑΕΕ: Τα σχολεία αξιοποιούν το υλικό της ΑΕΕ και αναπτύσσουν διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας: – αποτιμούν το εκπαιδευτικό έργο μέσα από συστηματικές διαδικασίες διερεύνησης των ποικίλων διαστάσεων της σχολικής πραγματικότητας (γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, διερεύνηση επιλεγμένων τομέων του εκπαιδευτικού έργου) – εκτιμούν τις προτεραιότητες για δράση που προέκυψαν από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και θέτουν στόχους για βελτίωση – διαμορφώνουν σχέδια δράσης προκείμενου να ενισχύσουν ή να βελτιώσουν την ποιότητα συγκεκριμένων πτυχών της σχολικής πρακτικής – δραστηριοποιούνται για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης για βελτίωση – αξιολογούν την πρόοδο εφαρμογής των σχεδίων δράσης και την αποτελεσματικότητά τους.

5 Δημιουργία Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο, ως μιας σταθερής δομής ενίσχυσης των δράσεων της ΑΕΕ, με σκοπό:

– τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών,

– την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας του θεσμού της ΑΕΕ

– την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ,

– τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και διάχυσης καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας.

– 6. Διαμόρφωση και Λειτουργία Δικτύου Πληροφόρησης για την ΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΑΕΕ στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

7. Διάδοση των Αποτελεσμάτων του Έργου: Οργάνωση και Διεξαγωγή Συνεδρίων, Επιστημονικών Ημερίδων και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο της επιστημονικής υποστήριξης του έργου. Παραγωγή, αναπαραγωγή και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες, φυλλάδια, κλπ) και επιμορφωτικού υλικού. 8. Αξιολόγηση του Έργου: εσωτερική αξιολόγηση του έργου από την επιστημονική επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (on-going evaluation) και εξωτερική «τελική» αξιολόγηση με σκοπό τη συνολική εκτίμηση του έργου, τόσο όσον αφορά τα αποτελέσματα όσο και τις διαδικασίες υλοποίησής του (ex post evaluation). Στάδιο Εφαρμογής σε Σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην Πιλοτική Εφαρμογή

Το πρώτο στάδιο εφαρμογής της ΑΕΕ, υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 2010-2012, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Έργο ολοκλήρωσε το φυσικό αντικείμενο (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποίηση καλών πρακτικών σχολείων, εργαλεία αξιολόγησης, Παρατηρητήριο της ΑΕΕ aee.iep.edu.gr, τον Δεκέμβριο του 2012.

Στο έργο της Α.Ε.Ε. (2010-2012), συμμετείχαν 500 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και τύπων από όλες τις περιφέρειες της χώρας, 6.000 εκπαιδευτικοί και 500 σχολικοί σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες ορίστηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις.

Στην συνέχεια το Υ.ΠΑΙ.Θ. προχώρησε στην έκδοση της με αριθμ. 30972/Γ1/15-03-2013 (ΦΕΚ 614/τ.Β΄) Υπ. Απόφασης για την «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης», όπου περιγράφονται αναλυτικά:

– Άρθρο 1: Σκοπός της αξιολόγησης

– Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

– Άρθρο 3: Το Πλαίσιο της ΑΕΕ

– Άρθρο 4: Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης

– Άρθρο 5: Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ

– Άρθρο 6: Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ

– Άρθρο 7: Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ

– Άρθρο 8: Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ

Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας

Με την αριθμ. 157723/Γ1/23.10.2013 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα : «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας», προβλέπονταν η πραγματοποίηση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας σχετικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης με την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕΕ των στελεχών εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίοι ακολούθως ενημερώνουν/επιμορφώνουν τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της παιδαγωγικής/περιοχής ευθύνης τους.

Με την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων όλων των στελεχών της Εκπ/σης σε όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2013 το Υ.ΠΑΙ.Θ. σταδιακά υλοποιεί την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου – αυτοαξιολόγηση σε όλες τις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της Χώρας.

Εφαρμογή της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου σε όλες της σχολικές μονάδες της χώρας από το 2013-2014

Α΄ Έτος Εφαρμογής της ΑΕΕ σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ( 2013 -2014)

Α) Εγκύκλιος για την Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014

Εκδόθηκε η με αριθμ. 190089/Γ1/10-12-2013 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», η οποία είναι σε ισχύ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο προβλέπoνται τα εξής :

• Σκοπός της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του θεσμού είναι η εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα.

• Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων. Κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του θεσμού προτείνεται να δοθεί έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όπως: η δημιουργία, βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου, η διαμόρφωση ή ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, η οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και η βελτίωση των σχέσεων με το σύλλογο γονέων και την μαθητική κοινότητα.

• Η εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2013-14, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (η οποία και παραμένει στο σχολείο )

2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-15.

3. Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου. κ.ά

Β) Εγκύκλιος για την αποστολή της Ετήσιας Έκθεσης της ΑΕΕ στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ

Σύμφωνα με την με αριθμ. 86578/Γ1/03.06.2014. εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013 – 2014», καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της Χώρας, να επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr να συμπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου από 04-06-2014 μέχρι 21-06-14 για την Α/θμια και 30.06.2014 για την Β/θμια Εκπαίδευση» Στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ, στο δικτυακό τόπο: http://aee.iep.edu.gr/ είναι αναρτημένες πλέον οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Oι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( μόνο για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις παραπάνω αναρτημένες ετήσιες εκθέσεις των σχολικών μονάδων της παιδαγωγικής τους ευθύνης.

 Γ) Εγκύκλιος για την σύνταξη και υποβολή απ’ τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ και ΔΕ της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους για το σχολικό έτος 2013-2014» στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ενημέρωση και οδηγίες για την σύνταξη και υποβολή απ’ τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ και ΔΕ της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους για το σχολικό έτος 2013-2014», καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ : http://aee.iep.edu.gr/ πατώντας στο -«δ _Δίκτυο» και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την φόρμα της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία της παιδαγωγικής τους ευθύνης , μέχρι και 17 Οκτωβρίου του 2014, η οποία έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ με την με αριθμ. 49/28-07-2014 πράξη.

Διαβάστε επίσης...

Εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, με θέμα: «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά»

TweetO Πειραϊκός Σύνδεσμος, το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και η Φιλολογική Στέγη Πειραιώς σας …

Κριτήρια επιλογής και όροι υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων για τη β’ ξένη γλώσσα δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2024-2025

Tweet Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2024-2025 θα …

Οι απαντήσεις του υπ. Παιδείας σε θέματα σχολείων της Γερμανίας

TweetΣε συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας  Γερμανίας με τον Γενικό Γραμματέα   …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *