Απόλυτα τεκμηριώμενη και σκληρή απάντηση Γεωργαντά στον κ.Κουράκη του ΣΥΡΙΖΑ

Με αφορμή τις κατεγγελίες Κουράκη διαβάστε … ΣΥΡΙΖΑ προς ΠΑΣΟΚ : «Ως εδώ κ. Λοβέρδο τα πελατειακά κόλπα και ρουσφέτια. Τελειώσατε!»

απαντά απόλυτα τεκμηριωμενα ο υφυπουργός Παιδείας κ. Γεωργαντάς στον κ.Κουράκη του ΣΥΡΙΖΑ

Σε απάντηση του από 10.01.2015 δημοσιεύματός στο κυριακάτικο φύλο της έντυπης Εφημερίδα REALNEWS και προς αποκατάσταση της αλήθειας περί των όσων αναφέρονται στη σχετική καταγγελία του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών κου Μ. Αλεξάκη, θέτω υπόψη σας τα εξής:

Με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1-9 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ Α΄ 233/04.11.2011) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» ορίζεται η διαδικασία επιλογής των Συντονιστών εκπαίδευσης. Ειδικότερα:

«Επιλογές και τοποθετήσεις.
1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, η συγκρότηση του οποίου ορίζεται ως εξής: α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «β. Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο υπηρετών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ή Σύμβουλος Α` ή Β` του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.». γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών, δ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, ε) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον Αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στ) δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και δύο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οικεία κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με αναπληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα μέλη της περίπτωσης στ` μετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Επιλογής, όταν κρίνονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας.
3. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής ασκεί το μέλος της περίπτωσης α` που αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.
4. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.
5. Το Συμβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Συμβουλίου Επιλογής εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α` 297), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:α) Δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης τους.
7. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και η αξιόλογη συγγραφική εργασία.
8. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων, η απόσπαση τους μπορεί να παρατείνεται, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, για δύο έτη ακόμη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν αιτήσεως τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης ως συντονιστές εκπαίδευσης.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανάκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στη Βάση Δεδομένων και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Στο δε άρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται : 1. Συντονιστές εκπαίδευσης, που έχουν επιλεγεί κατά το σχολικό έτος 2011-2012 διατηρούνται στις θέσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί ανεξαρτήτως του συνολικού χρόνου απόσπασης, που έχουν διανύσει και υπηρετούν σε αυτές για τρία έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων, η απόσπαση τους μπορεί να παρατείνεται, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, για δύο έτη ακόμη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν αιτήσεως τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.».

Στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω μεταβατικής διάταξης ενέπιπτε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο σχεδόν των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού που είχαν αποσπασθεί στις εν λόγω θέσεις δυνάμει της με αρ. πρωτ. Φ.821/443Σ/22339/Ζ1/04-03-2011 προκήρυξης του ΥΠΔΒΜΘ για την «Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού», η οποία έλαβε χώρα στη βάση των άρθρων 14 και 16, παρ. 6, 7, 10, 11 και 12 του ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄) «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Με βάση την κρίσιμη αυτή μεταβατική διάταξη, η τριετής θητεία των εν λόγω συντονιστών εκπαίδευσης με επιμίσθιο έληγε την 31.08.2014, μετά την οποία θα μπορούσε να παραταθεί ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ, ήτοι μέχρι το 2016, εφ’ όσον ΟΜΩΣ οι Συντονιστές υπέβαλαν ΑΙΤΗΣΗ και υπό τους όρους της ανωτέρω διάταξης (συνδρομή υπηρεσιακής ανάγκης και κρίση του Συμβουλίου για την ικανοποιητική άσκηση των καθηκόντων τους).

Παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου ζητήθηκε από τους εν λόγω Συντονιστές να υποβάλλουν γραπτή ΑΙΤΗΣΗ για το αν επιθυμούν να συνεχίσουν τη θητεία τους για άλλα δύο έτη ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ, ουδέποτε κανείς από αυτούς προέβη στην σχετική ΑΙΤΗΣΗ για παράταση θητείας χωρίς επιμίσθιο. Τουναντίον, η αρμόδια Υπηρεσία δεχόταν ρητές αρνήσεις για παράταση θητείας ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ αλλά και πρόταση για παράταση θητείας ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ. Αποτέλεσμα της προφανούς κωλυσιεργίας ήταν να πλησιάζει η έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015 χωρίς να έχει διευθετηθεί το ζήτημα της παράτασης της θητείας των εν λόγω συντονιστών. Προς αποφυγή της έναρξης της σχολικής χρονιάς ΧΩΡΙΣ Συντονιστές Εκπαίδευσης, προωθήθηκε η εξής λύση: Κατά νομικά επισφαλή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αλλά τεχνικά λυσιτελή λόγω του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου προ της έναρξης του διδακτικού έτους στα σχολεία του εξωτερικού, επιλέχθηκε ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 παρ. 1 ΤΟΥ Ν.4027/2011 ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ.

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, «1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τον επόμενο υποψήφιο στον ισχύοντα πίνακα επιλογής συντονιστών εκπαίδευσης και αν αυτό δεν είναι εφικτό από τον μεθεπόμενο και ούτω καθεξής. …». Είναι σαφές ότι η συνέχιση της θητείας των εν λόγω συντονιστών στη βάση της ως άνω διάταξης είναι νομικά επισφαλής, καθώς ούτε απουσίαζαν ούτε κωλύονταν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους αλλά, ακόμα κι αν αυτό συνέβαινε, θα έπρεπε να αναπληρωθούν ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, και όχι από τον ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ και μάλιστα από πρόσωπο που θα επιλεγόταν από ΕΝ ΙΣΧΥ κυρωμένους πίνακες υποψηφίων καθώς οι υφιστάμενοι τότε είχαν λήξει.

Προς αποκατάσταση της ως άνω διαμορφωθείσας κατάστασης, αποφασίστηκε η προώθηση της νέας Προκήρυξης θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης, διαδικασία που θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλη – Μάιο του 2015, ώστε η νέα σχολική χρονιά να αρχίσει με Συντονιστές αποσπασμένους κατόπιν διενέργειας μία συμβατής με το νόμο διαδικασίας, όπερ και θα ενισχύσει το κύρος του ρόλου τους και συναφώς την αποτελεσματικότητα του έργου τους. Να σημειωθεί ό,τι δεν πρόκειται για διαδικασία καθαίρεσης των εν ενεργεία Συντονιστών λίγο πριν λήξει η θητεία τους αλλά για αποκατάσταση της ομαλότητας μιας διοικητικής διαδικασίας που κατέληξε σε παράταση θητείας συντονιστών. Άλλωστε οι υπηρετούντες αναπληρωτές συντονιστές θα παραμείνουν στη θέση τους έως το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου.

Να σημειωθεί ότι η Προκήρυξη αλλά και το σχέδιο Υ.Α. για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής των Συντονιστών αποτέλεσε αντικείμενο διεργασίας πολλών μηνών από την αρμόδια Διεύθυνση ΠΟΔΕ του Υπουργείου, χωρίς τελικά να προωθηθεί προς υπογραφή από τον εκάστοτε αρμόδιο Υφυπουργό λόγω των επί δύο φορές αλλαγών. Περαιτέρω, δε συντρέχει κανένας λόγος εξυπηρέτησης πολιτικών επιδιώξεων δια της Προκήρυξης αφού, δεν πρόκειται για ατομική διοικητική πράξη από αυτές που απαγορεύονται δυνάμει της από 05.01.2015 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (ήτοι πράξη μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης, μετάταξης, ένταξης, προαγωγών, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων όπως αυτές αναφέρονται στο Δ ́ Μέρος του Υπαλληλικού Κώδικα ή σε ειδικές διατάξεις, προκειμένου για προσωπικό που δεν υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα). Διευκρινίζεται δε ότι η εν λόγω διαδικασία αυτονόητα θα ανασταλεί για όσο διάστημα ορίζεται στην ως άνω εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. Ομοίως, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι: 1. ΔΕΝ συστάθηκε το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής των Συντονιστών, το οποίο και τελικά θα επιλέξει τους προςαπόσπαση Συντονιστές και το οποίο θα συγκροτηθεί με μεταγενέστερη των εκλογών διοικητική απόφαση και

2. όπως προκύπτει και από την Προκήρυξη, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε η 28η.01.2015, ήτοι μεταγενέστερη των εκλογών, με αποτέλεσμα ουδέν ζήτημα πολιτικών σκοπιμοτήτων να τίθεται από την πρωτοβουλία δημοσίευσής της.

Σε ό, τι αφορά τις αιτιάσεις για την Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής Συντονιστών, θα πρέπει να καταστούν σαφή τα κάτωθι σημαντικά:

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Συντονιστών εξωτερικού ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4027/2011). Η εν λόγω νομοθεσία δεν προέβλεπε αναλυτική μοριοδότηση και γι’ αυτό η πρόσφατη Υπουργική Απόφασητόσο ανέλυσε όσοκαισυγκεκριμενοποίησε τη μοριοδότηση αυτή. Συνεπαγόμενα και η καινούρια προκήρυξη περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτά.

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού ασκούν πλέον (μετά το Ν.4186/2013, άρθρο 35) και καθήκοντα Διευθυντών Εκπαίδευσης, οπότε γι αυτούς ισχύουν και τα κριτήρια και καθήκοντα του Ν. 3848/2010 περί Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Στη μοριοδότηση του κάθε κριτηρίου η Υπηρεσία έλαβε υπόψη όλες τις κείμενες διατάξεις περί επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, αλλά και τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια δεν αποτελούν sinequanon κριτήρια. Τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής (προϋπηρεσία, γλωσσομάθεια) είναι ακριβώς τα προβλεπόμενα από το Ν.4027/2011 (άρθρο 14), σε συνδυασμό με το ΠΔ 50/2001 και το Ν. 3149/2003 περί πιστοποίησης γλωσσομάθειας, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Η κατά γράμμα εφαρμογή του νόμου περί 12ετούς κατ’ ελάχιστον προϋπηρεσίας και εξ αυτής κατ’ ελάχιστον 10ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας αποδεικνύει τη βούληση του νομοθέτη για πλήρωση των θέσεων από έμπειρα στελέχη.

Ο νόμος 4027/2011 όντως θέτει χρονικό περιορισμό στο μέγιστο των ετών θητείας στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει έκτοτε και ούτε αμφισβητείται από την κανονιστική ΥΑ ούτε και την πρόσφατη προκήρυξη. Ο ίδιος νόμος αναφέρεται σε συνεκτίμηση κατά την επιλογή όλων των στοιχείων του βιογραφικού του κάθε υποψηφίου. Η προκήρυξη ακολουθεί το Νόμο όπως αυτό αναγράφεται ακριβώς στην παράγραφο 11 του κεφαλαίου 3 της προκήρυξης, περί συνεκτίμησης προσόντων του βιογραφικού και μοριοδότηση κατά τη συνέντευξη, όπως άλλωστε και στην αντίστοιχη διαδικασία των Διευθυντών Εκπαίδευσης του Ν.3848.

Σε εφαρμογή του Ν.3848 τα στελέχη της εκπαίδευσης, όπως οι Συντονιστές, οφείλουν να έχουν λάβει πιστοποίηση της διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας από το ΕΚΔΔΑ, το οποίο επίσης θεσμοθέτησε το πιστοποιητικό Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων με ελεύθερη πρόσβαση και επιλογή των επιμορφούμενων από το ίδιο. Συνολικά έχουν ως σήμερα λάβει πιστοποίηση τουλάχιστον σε ένα από τα τρία αυτά προγράμματα πιστοποίησης του ΕΚΔΔΑ περισσότεροι από 2.500 εκπαιδευτικοί.

Τέλος, αναφορικά με την καταγγελία περί Προκήρυξης θέσεων Συντονιστών χωρίς την προηγούμενη έκδοση της ΥΑ περί καθορισμού των περιοχών ευθύνης τους, αυτή είναι εντελώς ανακριβής και αβάσιμη.

Όπως προκύπτει, η εν λόγω ΥΑ καθορισμού περιοχών ευθύνης Συντονιστών εστάλη στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για την προώθηση της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19.12.2014, ήτοι προγενέστερα της δημοσίευσης της Προκήρυξης. Συνεπώς, η χρονοτριβή λόγω φόρτου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης να προωθήσει προς δημοσίευση την ΥΑ στην ΕτΚ ΔΕΝ εντάσσεται στο πεδίο ελέγχου και ευθύνης των Υπηρεσιών και της ηγεσίας του Υπουργείου.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης...

Εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, με θέμα: «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά»

TweetO Πειραϊκός Σύνδεσμος, το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και η Φιλολογική Στέγη Πειραιώς σας …

Κριτήρια επιλογής και όροι υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων για τη β’ ξένη γλώσσα δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2024-2025

Tweet Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2024-2025 θα …

Οι απαντήσεις του υπ. Παιδείας σε θέματα σχολείων της Γερμανίας

TweetΣε συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας  Γερμανίας με τον Γενικό Γραμματέα   …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *