Έκτακτο : Κατατέθηκε στη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο Κεραμέως – Δείτε την Αιτιολογική έκθεση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ Α ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Επί του άρθρου 1

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η εισαγωγή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πιλοτικής δράσης με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για την ένταξη νέων θεματικών στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα ρυθμίζεται, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της εν λόγω δράσης. Κύριος σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων («soft skills»), δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (από κοινού «δεξιότητες του 21ου αιώνα») στους μαθητές, όπως ενδεικτικά η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η οργανωτική ικανότητα, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες, η επίλυση προβλημάτων, ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός. Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα αξιοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας σε όλους τους τύπους Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας. Παράλληλα με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, η λογική του πιλοτικού προγράμματος εξυπηρετεί και έναν άλλο διττό σκοπό: αφενός την ενίσχυση της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, με στόχο την πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, και αφετέρου την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μεθοδολογίες εργαστηριακής (μη τυπικής) προσέγγισης της διδασκαλίας. Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η πιλοτική δράση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τους ακόλουθους βασικούς θεματικούς κύκλους και επιμέρους θεματικές, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα και την ηλικία των μαθητών:

page1image3303744912 page1image3303745200 page1image3303745488 page1image3303745776

Α/Α Θεματικοί Κύκλοι 1 Ζω καλύτερα

Ευ Ζην

Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας

Επιμέρους Θεματικές

Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και πρόληψη

Διατροφή
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

page2image3344418464 page2image3344414016 page2image3344433824 page2image3344447376 page2image3344441840 page2image3344451808page2image3344452000 page2image3344456624 page2image3344456816 page2image3344385024

  1. 2  Φροντίζω το περιβάλλον
  2. 3  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ
  3. 4  Δημιουργώ και Καινοτομώ

Περιβάλλον

Άναψε πράσινο για τον πλανήτη

Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Κάνε πράξη τη συνεργασία και την προσφορά

Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία

Χτίσε νέες ιδέες, δώσε νέες λύσεις

Πρόληψη εξαρτήσεων

Ψυχική υγεία

Κλιματική Αλλαγή

Οικολογική συνείδηση

Αειφόρος ανάπτυξη

Φυσικές καταστροφές

Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά

Ανθρώπινα δικαιώματα Eθελοντισμός

Δράσεις δημιουργικότητας και καινοτομίας

Νεανική Επιχειρηματικότητα Ρομποτική
STEM/STEAM
Νέες τεχνολογίες

Γνωρίζω τα επαγγέλματα

page2image3344525504 page2image3344525792 page2image3344526080 page2image3344526368 page2image3344526656page2image3344526944 page2image3344527488 page2image3344527680 page2image3344527968 page2image3344528256 page2image3344528544 page2image3344528832 page2image3344529120 page2image3344529472 page2image3344529760 page2image3344530048

Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα

page2image3344534848 page2image3344535136 page2image3344535424 page2image3344535712 page2image3344536000page2image3344536704 page2image3344536896 page2image3344537184 page2image3344537472 page2image3344537760page2image3344538048 page2image3344538336 page2image3344538688 page2image3344538976

Επί του άρθρου 2

Το άρθρο αυτό προβλέπει την πιλοτική εισαγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές θα αλληλοεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, παρουσία του Νηπιαγωγού ΠΕ. Σκοπός του πιλοτικού αυτού προγράμματος δεν είναι η αυτοτελής διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως διακριτού διδακτικού αντικειμένου, αλλά η διεύρυνση ή/και συμπλήρωση των δημιουργικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα σπουδών του Νηπιαγωγείου, ώστε να έρθουν οι μαθητές – από τα πρώτα χρόνια του μαθητικού τους βίου – σε επαφή με την αγγλική γλώσσα, η οποία έχει εμπεδωθεί ως κοινή γλώσσα συνεννόησης (lingua franca) στη σύγχρονη εποχή, και η καλή γνώση της οποίας αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή τους. Η επαφή των μαθητών από μικρή ηλικία με την

 

αγγλική γλώσσα, μέσω δραστηριοτήτων, θα διευρύνει τους μαθησιακούς τους ορίζοντες και θα ενισχύσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, συμπληρώνοντας παράλληλα τον ενιαίο και διαθεματικό χαρακτήρα των προγραμμάτων του Νηπιαγωγείου. Περαιτέρω, θα διευκολύνει τη μετάβαση των μαθητών στις επόμενες βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου η αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως διακριτό μάθημα με τρόπο αυτοτελή και συστηματικό. Για την πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την οποία ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της εν λόγω πιλοτικής δράσης, όπως η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, καθώς και ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις οποίες θα εισαχθεί πιλοτικά το πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή ή μη της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα σε όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης

Επί του άρθρου 3

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο και, ειδικότερα, ανακατανέμεται ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο στα τετραθέσια, πενταθέσια και εξαθέσια και άνω Δημοτικά, με κύριο στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού. Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Α′ και στη Β′ τάξη Δημοτικού από μία ώρα σε δύο ώρες εβδομαδιαίως, με την αντίστοιχη μείωση των ωρών που διδάσκεται, στις δύο αυτές τάξεις, το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος από τέσσερις σε τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς η μία ώρα την εβδομάδα δεν είναι αρκετή για την αποτελεσματική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και την εμπέδωσή της από τους μικρούς μαθητές της Α’ και της Β’ τάξης Δημοτικού, ενώ η συνακόλουθη αναπροσαρμογή των ωρών διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος κρίνεται επαρκής για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του μαθήματος.

Επί του άρθρου 4

Στο άρθρο αυτό προβλέπονται αλλαγές στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής βαθμίδας του Γυμνασίου, μέσω της τροποποίησης των αντίστοιχων σχετικών διατάξεων του π.δ. 126/2016, με κύριο στόχο την ενίσχυση της γενικής παιδείας και την οργάνωση της παρακολούθησης και μελέτης των μαθημάτων, μέσω της διαμόρφωσης ενός συνεκτικότερου πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.

Κατά πρώτον, με τις τροποποιήσεις του π.δ. 126/2016 που προτείνονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του συνολικού αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και του πλαισίου εξέτασής τους, κατά τρόπο πιο ισορροπημένο, ανά ομάδα μαθημάτων, στο Γυμνάσιο. Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση από τέσσερα (4) σε επτά (7) των μαθημάτων που εντάσσονται στην Ομάδα Α′ μαθημάτων και εξετάζονται γραπτά στις ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τάξης. Δηλαδή, στα τέσσερα (4) μαθήματα που ήδη εξετάζονται γραπτά, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία, προστίθενται τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), της Βιολογίας και των Αγγλικών. Επίσης, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο μάθημα της Πληροφορικής, το οποίο κατατάσσεται πλέον από την Ομάδα Γ′ στην Ομάδα Β′ μαθημάτων. Προβλέπεται, παράλληλα, ότι στα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο πραγματοποιείται, κατά κανόνα, γραπτή ωριαία εξέταση και στο δεύτερο τετράμηνο, με την εξαίρεση: (α) των μαθημάτων της Γεωλογίας-Γεωγραφίας, Χημείας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, Θρησκευτικών και Οικιακής Οικονομίας, στα οποία μπορεί, εναλλακτικά, να ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης, (β) του μαθήματος της Πληροφορικής, στο οποίο ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης, αντί για ωριαία γραπτή εξέταση και (γ) των μαθημάτων της Μουσικής, των Καλλιτεχνικών και της Φυσικής Αγωγής, στα οποία δεν διεξάγεται καμία γραπτή ωριαία εξέταση. Πέραν της ανακατανομής ορισμένων μαθημάτων σε Ομάδες κατά τα ανωτέρω, οι σχετικές τροποποιήσεις στοχεύουν στη συνεκτικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, η οποία θα υποβοηθήσει τη συστηματικότερη παρακολούθηση και μελέτη των μαθημάτων και κατά το δεύτερο τετράμηνο. Ενισχύεται δε η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας ως εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης, μέσω του μαθήματος της Πληροφορικής, διατηρουμένης της σχετικής ευελιξίας του διδάσκοντος και για όλα τα μαθήματα της Ομάδας Β’ κατά το δεύτερο τετράμηνο. Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 ορίζεται ο χρόνος διενέργειας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και στην παράγραφο 4 η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων κάθε μαθήματος.

Κατά δεύτερον, με τις παραγράφους 5 έως 10 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προαγωγή και απόλυση των μαθητών Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα:

1) Καταργείται η δεύτερη εξεταστική περίοδος του Ιουνίου. Και τούτο, ιδίως διότι η επανεξέταση των μαθητών τον Ιούνιο, μόλις λίγες μέρες μετά από την πρώτη εξέτασή τους στον ίδιο μήνα, δεν επιτρέπει την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών, καθιστώντας την αξιολόγηση αυτή αναποτελεσματική εν γένει. Παραμένει, βεβαίως, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου. 2) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης δέκα (10) τουλάχιστον, ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης δεκατρία (13) τουλάχιστον. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα εκείνα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον, όμως, ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο και επαναλαμβάνει την τάξη. 3) Οι μαθητές της τρίτης τάξης που δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης κατά τα ανωτέρω επαναλαμβάνουν την τάξη. Πέραν της προώθησης της συστηματικότερης παρακολούθησης και μελέτης όλων των μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν και στη σφαιρικότερη καλλιέργεια των μαθητών, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του καθοριστικού ρόλου του Γυμνασίου στην πυραμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επί του άρθρου 5

Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού επαναφέρεται η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής των μαθητών στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ίσχυε αδιάλειπτα τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι το έτος 2017. Η αξιολόγηση της διαγωγής είναι στον πυρήνα της αποστολής της παιδείας και αποσκοπεί στη διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο χαρακτηρισμός και η αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και ανταποκρίνεται κατά τρόπο βέλτιστο στις επιταγές του άρθρου 16 παρ. 2 του Συντάγματος. Η διαρκής αξιολόγηση και συνακόλουθη επισήμανση της τήρησης ή μη των κανόνων της σχολικής ζωής/σχολικού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές μαθαίνουν και έρχονται σε επαφή ως βίωμα τόσο με τα δικαιώματα όσο και με τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με το κράτος, το κοινωνικό σύνολο και τους άλλους, αποσκοπούν στο να τους διαπαιδαγωγήσουν στις αρετές της ελευθερίας και ευθύνης, με δεδομένο ότι οι έννοιες αυτές βαίνουν παράλληλα. Η εν λόγω αναγραφή συνιστά, επομένως, παιδαγωγικό μέτρο που συνάδει με το σφαιρικότερο παιδευτικό ρόλο του σχολείου. Και ως τέτοιο δεδομένο παιδαγωγικού χαρακτήρα, αναγράφεται στους οικείους τίτλους σπουδών, εξυπηρετώντας ευθέως τους προαναφερόμενους εκπαιδευτικούς σκοπούς και τη σχετική συνταγματική επιταγή.

Επί του άρθρου 6

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Λύκειο πραγματοποιείται, κατά τα προβλεπόμενα και στις ισχύουσες διατάξεις, γραπτή ωριαία εξέταση και στο δεύτερο τετράμηνο, με την εξαίρεση όμως: (α) του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διεξάγεται καμία γραπτή ωριαία εξέταση, (β) του μαθήματος της Πληροφορικής, στο οποίο ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, αντί για ωριαία γραπτή εξέταση και (γ) του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας, στο οποίο οι μαθητές εκπονούν επιπλέον και ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας διαμορφώνει το 50% του βαθμού του εν λόγω (δεύτερου) τετραμήνου. Η σχετική ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιέργειας της κριτικής και ερευνητικής σκέψης των μαθητών, η οποία επιτυγχάνεται με την εισαγωγή της εκπόνησης των ως άνω ερευνητικών εργασιών.

Επί του άρθρου 7

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται επιμέρους θέματα που αφορούν στις πανελλαδικές εξετάσεις και την πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρωτίστως για λόγους αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διαχείρισης του προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η Β′ τάξη Λυκείου παραμένει τάξη στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει τόσο μαθήματα γενικής παιδείας όσο και μαθήματα δύο ομάδων προσανατολισμού, όπως ισχύει, άλλωστε, μέχρι και το φετινό σχολικό έτος (παράγραφοι 1 και 2). Προβλέπονται, επίσης, η μείωση των Ομάδων Προσανατολισμού της Γ′ τάξης Λυκείου από τέσσερις σε τρεις (παράγραφος 3), σταθμίζοντας λόγους οργανωτικούς και συνάφειας μεταξύ μαθημάτων, ο καθορισμός ακολούθως της

 

πρόσβασης στις σχολές και τα Τμήματα των τεσσάρων Επιστημονικών Πεδίων (παράγραφος 6) ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που επιλέγει υποχρεωτικά ο κάθε υποψήφιος (παράγραφος 4), καθώς και η κατάργηση της προσμέτρησης του βαθμού του απολυτηρίου της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, επαναφέρονται στις πανελλαδικές εξετάσεις οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο (παράγραφος 5), μεταξύ άλλων για λόγους ορθολογικότερης οργάνωσης και καλύτερης ευθυγράμμισης των πανελλαδικών εξετάσεων με το ειδικότερο αντικείμενο κάθε πανεπιστημιακής σχολής ή τμήματος.

Επί του άρθρου 8

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται γενικός μέσος όρος δέκα (10) τουλάχιστον, αντί για εννέα και πέντε δέκατα (9,5) που απαιτείται σήμερα, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των, γραπτώς και μη, εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν ιδίως στην ενίσχυση της γενικής παιδείας στο Λύκειο, καθώς και στον εξορθολογισμό του γενικού μέσου όρου προαγωγής / απόλυσης. Περαιτέρω, προβλέπεται η κατάργηση της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου για τους μαθητές των Α′ και Β′ τάξεων Λυκείου. Και τούτο, ιδίως διότι η επανεξέταση των μαθητών τον Ιούνιο, μόλις λίγες μέρες μετά την πρώτη εξέτασή τους στον ίδιο μήνα, δεν επιτρέπει την ουσιαστική προετοιμασία τους, καθιστώντας την αξιολόγηση αυτή αναποτελεσματική εν γένει. Διατηρείται, κατ’ εξαίρεση, η δεύτερη εξεταστική περίοδος του Ιουνίου ειδικά για τους μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου, σταθμίζοντας αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι μαθητές των Α′ και Β′ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον γενικό μέσο όρο δέκα (10) τουλάχιστον, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10), γραπτώς για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ και προφορικώς για τα μαθήματα της Ομάδας Β′. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου παραπέμπονται και οι μαθητές της Γ’ τάξεως Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν γενικό μέσο όρο δέκα (10) τουλάχιστον ούτε στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

Επί του άρθρου 9

Με το άρθρο αυτό συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) στο Λύκειο, με στόχο τη συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ουσιαστική κάλυψη του συνόλου της διδακτέας ύλης από όλα τα σχολεία της χώρας και, συνακόλουθα, στην αποφυγή μαθησιακών κενών από τάξη σε τάξη, στη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού συστήματος αποτίμησης της προόδου των μαθητών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό εν γένει, ιδίως μέσω της εξαγωγής χρήσιμων στοιχείων επί αντικειμενικής βάσης, συνεισφέροντας έτσι στη διαμόρφωση πιο εμπεριστατωμένων και στοχευμένων

 

εκπαιδευτικών εργαλείων και πολιτικών για τη βελτίωση των ακολουθούμενων διδακτικών και μαθησιακών προτύπων και μεθόδων. Στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των Α′ και Β′ τάξεων κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από την Τ.Θ.Δ.Δ. και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων αυτών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Προβλέπεται, τέλος, ότι η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

Επί της αρχής (άρθρα 10-23)

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αφορά την ίδρυση, τους σκοπούς, την οργάνωση και τη λειτουργία των εν λόγω σχολείων, με προοπτική την επέκτασή τους σε ευρεία κλίμακα σε ολόκληρη Επικράτεια.

Τα Πρότυπα Σχολεία συγκροτούν το δίκτυο των Πρότυπων Σχολείων και μπορεί να είναι σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια), ενώ τα Πειραματικά Σχολεία συγκροτούν το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων και μπορεί να είναι σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια). Πρόκειται για δυο διακριτούς τύπους και δίκτυα σχολείων, τα οποία, ωστόσο, αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εν μέρει διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο σκοπό να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και διάχυση των βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων, μεθόδων και πρακτικών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να συντελέσουν, με τον τρόπο αυτό, στη συνολική αναβάθμισή του, μέσω της σταδιακής αλλαγής ή/και προσαρμογής του εκπαιδευτικού παραδείγματος.

Ειδικότερος σκοπός του δικτύου των Π.Σ. είναι η ενίσχυση του προτύπου της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια της διαμόρφωσης των πλέον κατάλληλων προϋποθέσεων που θα προάγουν τη διαρκή αυτο-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων. Ειδικότερος σκοπός του δικτύου των ΠΕΙ.Σ. είναι η υποστήριξη, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα (δοκιμή και υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων). Παρά τη μεταξύ τους διακριτότητα, ιδίως αναφορικά με την επιλογή των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, επιμέρους διαφοροποιήσεις στο ακολουθούμενο πρόγραμμα, τις υλοποιούμενες δραστηριότητες και λοιπά οργανωτικής φύσης θέματα, τα δύο δίκτυα εμφανίζουν κοινούς σκοπούς και χαρακτηριστικά, εξυπηρετώντας κατά τρόπο συνεκτικό τον σχεδιασμό

 

και την καλλιέργεια των βέλτιστων πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα για τη συνακόλουθη διάχυσή τους σε όλα τα σχολεία. Ειδικότερα, ανάμεσα στους κοινούς σκοπούς και χαρακτηριστικά τόσο των Πρότυπων, όσο και των Πειραματικών Σχολείων και Δικτύων συμπεριλαμβάνονται: (α) η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, ομίλων καλλιέργειας και εμβάθυνσης σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, καθώς και σε θεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα δημόσια σχολεία, (β) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων, μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού, καινοτόμων και δημιουργικών πρακτικών, καθώς και δράσεων, (γ) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας στην πράξη, (δ) η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προγραμμάτων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας, (ε) το σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών και επί θητεία τοποθέτησής τους στα εν λόγω σχολεία και (στ) η συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και η πρακτική άσκηση σε αυτά των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Α.Ε.Ι.. Κατά την Α’ φάση εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου, δηλαδή από τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2020, προβλέπεται η λειτουργία είκοσι οκτώ (28) Π.Σ. και τριάντα τεσσάρων (34) ΠΕΙ.Σ.. Σε Β’ φάση, δηλαδή από τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2021, προβλέπεται η επέκταση του θεσμού, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα δημοσιευτεί εντός του τρέχοντος έτους, για τον χαρακτηρισμό σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο τη διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, μεταξύ των οποίων και η εισαγωγή της πιλοτικής δράσης του άρθρου 1 για την ένταξη νέων θεματικών («Εργαστήρια Δεξιοτήτων») στα προγράμματα σπουδών, ώστε να ενισχυθεί αφενός η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στο δημόσιο σχολείο, και αφετέρου η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. Οι κατευθύνσεις της εν λόγω πιλοτικής δράσης είναι απολύτως συμβατές με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Επί του άρθρου 10

Με την παράγραφο 1 εξειδικεύονται οι ιδιαίτεροι σκοποί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Ορίζεται, συγκεκριμένα, ότι τα σχολεία αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με στόχο να συμβάλλουν στον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και να διαχυθούν βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να προαχθεί, με τον τρόπο αυτό, πιο μεθοδικά, συστηματικά και αποτελεσματικά η ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα Π.Σ. της επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. της επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των ΠΕΙ.Σ..
Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι τα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. εξυπηρετούν, από κοινού με τα υπόλοιπα σχολεία, τους σκοπούς της εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Επί του άρθρου 11

 

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι τα Π.Σ. είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν να ενισχύσουν το πρότυπο της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια της διαμόρφωσης των κατάλληλων εκείνων προϋποθέσεων που θα προάγουν τη διαρκή αυτο-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων, ενώ με την παράγραφο 2 εξειδικεύονται οι ιδιαίτεροι σκοποί των Π.Σ.. Μεταξύ αυτών, σημαίνοντα ρόλο κατέχουν η καλλιέργεια της αριστείας και της καινοτομίας, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας, νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, νέων διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειριδίων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών προσανατολισμένων στην ιδέα και την πρακτική της εκπαιδευτικής αριστείας. Περαιτέρω, στους σκοπούς των Π.Σ. περιλαμβάνονται η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η δημιουργία ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, καθώς και η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη συνεργασία των εν λόγω σχολικών μονάδων με Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων και συναφών εκπαιδευτικών δράσεων.

Επί του άρθρου 12

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι τα ΠΕΙ.Σ. είναι σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία έχουν, ιδίως, στόχο την ανάπτυξη πειραματικών εργαλείων και μεθόδων, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών, προκειμένου η συνακόλουθη διάχυσή τους στα σχολεία να συμβάλλει στην καλλιέργεια και εμπέδωση των βέλτιστων πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στην παράγραφο 2 εξειδικεύονται οι σκοποί των ΠΕΙ.Σ.. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι των ΠΕΙ.Σ. είναι η ανάπτυξη ερευνητικών και δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή, καθώς και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στο άρθρο 18, στα ΠΕΙ.Σ. εισάγεται ένα τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. Σκοπός, επομένως, των σχολείων αυτών είναι να αποτελέσουν ένα εργαστήριο εθνικών διαστάσεων, όπου ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών και διδακτικά εργαλεία θα δοκιμάζεται σε ένα τυχαίο δείγμα μαθητών. Όπως και στην περίπτωση των Π.Σ., ειδικότεροι σκοποί των ΠΕΙ.Σ. είναι η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, καθώς και η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται, και στην περίπτωση αυτή, στη συνεργασία των εν λόγω σχολικών μονάδων με Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων και συναφών εκπαιδευτικών δράσεων.

Επί του άρθρου 13

Πέραν από την αυτονόητη δυνατότητα ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αποχαρακτηρισμού ενός Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με νόμο, με την παράγραφο 1 ορίζονται οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις ίδρυσης, η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και η διαδικασία αποχαρακτηρισμού ενός Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπουργική απόφαση. Ορίζεται, συγκεκριμένα, ότι για την

 

ίδρυση, τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκδίδεται απόφαση του/ων αρμόδιου/ων οργάνου/ων, ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνώμη του Ι.Ε.Π.. Προβλέπεται, επίσης, η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμης του Ι.Ε.Π., στις οποίες θα καθοριστούν τα κριτήρια αξιολόγησης ενός σχολείου για τον χαρακτηρισμό του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμού ενός Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Τέλος, προβλέπεται, ότι για τον χαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκδίδεται πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καλούνται τα σχολεία της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με την ίδια πρόσκληση, ή υποβάλλεται αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο.

Με την παράγραφο 2 ορίζονται τα σχολεία της Επικράτειας, τα οποία λειτουργούν ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συνολικά πρόκειται για 24 ΠΕΙ.Σ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 28 Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν ως ΠΕΙ.Σ. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, χαρακτηρίζονται πλέον ως Π.Σ.. Ως ΠΕΙ.Σ. εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο τα πέντε (5) ΠΕΙ.Σ. των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πάτρας και Κρήτης (Ρεθύμνου). Τα υπόλοιπα ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται πλέον ως Π.Σ..

Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η διαδικασία διασύνδεσης των Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ΠΕΙ.Σ. πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορίζεται, ειδικότερα, ότι τα Πρότυπα Γυμνάσια συνδέονται με Πρότυπα Λύκεια και ότι τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, τα οποία μπορεί, ομοίως, να συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια και τα τελευταία με Πειραματικά Λύκεια. Η σύνδεση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία στην περίπτωση των ΠΕΙ.Σ. εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η διασύνδεση των Πρότυπων Σχολείων (Γυμνάσια με Λύκεια) επιτρέπει την σε βάθος χρόνου, παρακολούθηση και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την επίτευξη των ιδιαίτερων στόχων των Π.Σ., ιδίως, αναφορικά με την επενέργεια των ακολουθούμενων εκπαιδευτικών πρακτικών σε μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα. Αντιστοίχως, η δυνατότητα διασύνδεσης των Πειραματικών Σχολείων από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο επιτρέπει την, σε βάθος χρόνου, παρακολούθηση και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την επίτευξη των ιδιαίτερων στόχων των ΠΕΙ.Σ. και, ιδίως, ως προς την επενέργεια του πειραματισμού και της καινοτομίας στην εξέλιξη τυχαίου δείγματος μαθητών στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Με τις παραγράφους 5 και 6 ορίζονται τα συνδεδεμένα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Επί του άρθρου 14

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η συγκρότηση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, επταμελούς Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία αποτελείται από τα μέλη των περιπτώσεων α ́ έως ε ́ της ίδιας παραγράφου.

 

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην παράγραφο 3 προβλέπονται οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ενώ στις παραγράφους 4 έως 6 ρυθμίζονται τα θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας της. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση αυξημένου βαθμού ευελιξίας και αυτονομίας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την προαγωγή των ειδικότερων σκοπών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Επί του άρθρου 15

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η σύσταση πενταμελούς Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Κάθε Π.Ε.Π.Π.Σ. αποτελείται από τα μέλη των περιπτώσεων α ́ έως δ ́ της ίδιας παραγράφου.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 προβλέπονται οι αρμοδιότητες των Π.Ε.Π.Π.Σ., μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται, ιδίως, η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων προς τοποθέτηση στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 19. Συνεπώς, οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αποκέντρωση της αρμοδιότητας εκπαιδευτικής στελέχωσης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, έτσι ώστε η Δ.Ε.Π.Π.Σ. να είναι σε θέση να ασκεί, αποτελεσματικότερα και με τρόπο συνεκτικό, την εποπτεία ως προς την οργάνωση και λειτουργία των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σε όλη την Επικράτεια.

Επί του άρθρου 16

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, όπως και στα υπόλοιπα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, τα όργανα διοίκησης κάθε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Στην παράγραφο 2 προβλέπονται οι ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Με την παράγραφο 3 ιδρύεται ο θεσμός των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου είναι εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και την εισαγωγή καινοτομιών κατά τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και προγραμμάτων σπουδών ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι επί μέρους αρμοδιότητες των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου εξειδικεύονται στην ίδια παράγραφο.

Επί του άρθρου 17

 

Με την παράγραφο 1 ορίζεται, ότι σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές, αποτελείται από τα μέλη των περιπτώσεων α ́ έως δ ́ της ίδιας παραγράφου και συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είτε συνδέονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 είτε όχι. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το ΕΠ.Ε.Σ. των ανωτέρω σχολείων συγκροτείται από ένα μέλος Δ.Ε.Π. (περίπτωση α ́ της παραγράφου 1), τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των ανωτέρω σχολείων, τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους των σχολείων και δύο εκπαιδευτικούς από κάθε ένα από τα σχολεία αυτά. Η δυνατότητα σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. προβλέπεται για να διασφαλίζεται η επιστημονική- εκπαιδευτική διασύνδεση των εν λόγω σχολείων, πέραν της προβλεπόμενης διασύνδεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών από σχολείο της μίας βαθμίδας εκπαίδευσης σε διασυνδεδεμένο σχολείο επόμενης βαθμίδας. Η υπό κρίση επιστημονική-εκπαιδευτική διασύνδεση σχετίζεται με τους ιδιαίτερους σκοπούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και μπορεί, ενδεικτικά, να αφορά τη συνεργασία των υπό κρίση σχολείων κατά τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και την από κοινού συνεργασία τους με Α.Ε.Ι., και ερευνητικούς φορείς.

Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι τα σχολεία τα οποία έχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου νόμου, κοινό ΕΠ.Ε.Σ. εξακολουθούν να έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο. .

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, κατά τρόπο συμβατό με τα πρότυπα, τις μεθόδους και τις πολιτικές που χαράσσονται σε κεντρικό επίπεδο από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Στην ίδια παράγραφο προβλέπονται και οι αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ..

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ομίλων με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., κατόπιν εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 17, με στόχο να συγκροτήσουν πυρήνες δημιουργικότητας, καινοτομίας και αριστείας, ώστε να καλλιεργούνται οι ικανότητες, δεξιότητες και κλίσεις των μαθητών. Κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, οι όμιλοι αφορούν επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες, όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η ρομποτική, η ελληνική γλώσσα, η λογοτεχνία, οι ξένες γλώσσες, τα εικαστικά, το θέατρο, η μουσική, ο αθλητισμός, οι περιβαλλοντικές δράσεις, η επιχειρηματικότητα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, και ο εθελοντισμός. Εφόσον τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων επεκταθούν στο μέλλον και ενταχθούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλα τα Γυμνάσια της Επικράτειας, το αντικείμενο των ομίλων διαμορφώνεται αναλόγως, κατά τρόπο ώστε αφενός να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη, και αφετέρου να εξυπηρετείται η συμπληρωματικότητα ή/και η εμβάθυνση του εκάστοτε αντικειμένου τους σε σχέση με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στην ίδια παράγραφο εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες ως προς τη λειτουργία των ομίλων, την εγγραφή των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ή άλλων δημόσιων σχολείων και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτούς.

 

Επί του άρθρου 18

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών στην Α ́ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου γίνεται ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στόχος των Π.Σ., όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 11, είναι να ενισχύσουν το πρότυπο της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια της διαμόρφωσης των κατάλληλων εκείνων προϋποθέσεων που θα προάγουν τη διαρκή αυτο-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων. Η πρόβλεψη εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στην Α ́ Γυμνασίου συνέχεται με την επίτευξη του ως άνω σκοπού και την εξυπηρετεί άμεσα. Με την ίδια παράγραφο παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα καθορίζει τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τη διαδικασία, τον χρόνο και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Ορίζεται, δε, ότι αρμόδια για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας είναι η Δ.Ε.Π.Π.Σ..

Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται, επίσης, ότι οι εξετάσεις ή η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ., για την εισαγωγή στην Α ́ τάξη του Γυμνασίου, από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Π.Σ. και εφεξής. Διευκρινίζεται, με τον τρόπο αυτό, ότι οι μαθητές, οι οποίοι φοιτούν ήδη σε μία από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, κατά τον χαρακτηρισμό του σχολείου τους ως Π.Σ., δεν υπόκεινται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, προκειμένου να διασφαλίσουν την παραμονή τους στο σχολείο όπου ήδη φοιτούν. Και τούτο, σταθμίζοντας αντικειμενικούς λόγους που συνέχονται αφενός με την ίδια τη συνεκτικότητα των τάξεων κάθε βαθμίδας, και αφετέρου με την ανάγκη αποφυγής αιφνιδιασμού των μαθητών εν μέσω φοίτησής τους στην εκάστοτε εκπαιδευτική βαθμίδα. Επομένως, η πρόβλεψη εξετάσεων αφορά την εισαγωγή στην Α ́ (εισαγωγική) τάξη του Γυμνασίου και καταλαμβάνει, συναφώς, μόνο τους μαθητές οι οποίοι θα εισαχθούν στην Α ́ τάξη του Γυμνασίου μετά τον χαρακτηρισμό του οικείου σχολείου ως Προτύπου.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πρότυπου Γυμνασίου σε συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13, Πρότυπο Λύκειο υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να καταθέσουν αίτηση και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των μαθητών. Προβλέπεται, επίσης, ότι η κατάθεση της αίτησης και η συμμετοχή στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ. δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα της Α ́ τάξης Γυμνασίου ή της Α ́ τάξης Λυκείου Π.Σ., για κάθε σχολικό έτος, καθορίζεται με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Προβλέπεται, επίσης, ότι η ανωτέρω εισήγηση χορηγείται από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου, σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως Π.Σ., δεδομένου ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου που χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο θα έχει συγκροτηθεί κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής της

 

εισήγησης και καθορισμού του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη του οικείου Γυμνασίου ή Λυκείου.

Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 12, στόχος των ΠΕΙ.Σ. είναι να υποστηρίξουν, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, τον πειραματισμό (δοκιμή και υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων), καθώς και την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η κλήρωση, ως τρόπος επιλογής στα σχολεία αυτά, συνέχεται με την επίτευξη του ως άνω σκοπού και την εξυπηρετεί άμεσα. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα μελέτης των αποτελεσμάτων του πειραματισμού και της εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών σε έναν ετερογενή μαθητικό πληθυσμό.

Με την ίδια παράγραφο παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, την εφαρμογή της κλήρωσης, το χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής σε ΠΕΙ.Σ. για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση ή χωρίς κλήρωση.

Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται, κατ’ αντιστοιχία με την περίπτωση των Π.Σ. και για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ότι η κλήρωση εφαρμόζεται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως ΠΕΙ.Σ., για την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο και στην Α ́ τάξη του Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. και εφεξής. Επομένως, η πρόβλεψη κλήρωσης αφορά την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο και στην Α ́ (εισαγωγική) τάξη του Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου, αντιστοίχως, και καταλαμβάνει, συναφώς, μόνο τους μαθητές οι οποίοι θα εισαχθούν στο Νηπιαγωγείο και στην Α ́ τάξη του Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου μετά τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Πειραματικού.

Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών που είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13, ΠΕΙ.Σ. ανώτερης βαθμίδας. Προβλέπεται, ειδικότερα, ότι δεν διενεργείται νέα κλήρωση, αλλά η εισαγωγή στην επόμενη βαθμίδα υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ.. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν αποκλείει την εκ μέρους του ενδιαφερομένου υποβολή αίτησης για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα του Νηπιαγωγείου, της Α ́ τάξης Δημοτικού, της Α ́ τάξης Γυμνασίου ή της Α ́ τάξης Λυκείου ΠΕΙ.Σ., για κάθε σχολικό έτος, καθορίζεται με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Προβλέπεται, επίσης, ότι η ανωτέρω εισήγηση χορηγείται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του οικείου σχολείου, σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως ΠΕΙ.Σ., δεδομένου ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου που χαρακτηρίζεται ως Πειραματικό θα έχει συγκροτηθεί κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής της εισήγησης

 

και καθορισμού του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο ή στην Α ́ τάξη του οικείου Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.

Στην παράγραφο 9 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ρύθμιση των τεχνικών, λεπτομερειακών ζητημάτων που θα προκύψουν σε περίπτωση πρόβλεψης διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Επί του άρθρου 19

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι τα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι και τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι, όποτε υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι στη διαδικασία κατάταξης μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία οι ίδιοι υπάγονται. Οι εκπαιδευτικοί των Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε.. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να παράσχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση προς στελέχωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγονται. Δεδομένου, ωστόσο, ότι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κρίνεται σκόπιμο, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να παρασχεθεί στους εκπαιδευτικούς των Π.Δ.Ε., όπου δεν λειτουργούν τέτοια σχολεία η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση προς στελέχωση των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της επιλογής τους. Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη, και οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε (5) συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, στην περίπτωση που δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγονται.

Στις παραγράφους 4 και 5 προβλέπονται, ακολούθως, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων προς τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών.

Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες κριτηρίων της παραγράφου 5 ανέρχεται στις εκατό (100). Με την ίδια παράγραφο παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να εξειδικεύσει τα ειδικότερα κριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ..

Στις παραγράφους 7 έως 11 προβλέπεται η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες. Προβλέπεται, ειδικότερα, ότι η Π.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά (πίνακας δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων). Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται, ακολούθως, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των ενστάσεων, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Στη συνέχεια, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια α ́ έως δ ́ της παρ. 5, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ.. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Ακολούθως, η Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Προβλέπεται, επίσης, η τήρηση πρακτικού, στο οποίο καταγράφεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, σύμφωνα και με τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. 711/2017 απόφαση της Ολομέλειας, με περαιτέρω παραπομπές).

Μετά τη μοριοδότηση της συνέντευξης, καταρτίζεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, που έχουν συνταχθεί από τις Π.Ε.Π.Π.Σ., υποβάλλονται αμελλητί από τον Πρόεδρό τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στην παράγραφο 12 προβλέπεται ότι η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΈΙ.Σ. γίνεται, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους.

Στην παράγραφο 13 προβλέπεται ότι η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής, ενώ παράλληλα ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν την οργανική τους θέση κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι να μην προκαλείται ανασφάλεια ως προς τη διατήρηση ή μη της οργανικής τους θέσης σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Η παραμονή των εκπαιδευτικών στα οικεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εξαρτάται από την επιτυχή υποβολή τους σε αξιολόγηση. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται, στο πλαίσιο αυτό, ότι στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, η θητεία ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των ανανεώσεων των θητειών. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί δεν καταλαμβάνουν, μεν, οργανική θέση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., μπορούν, όμως, να παραμείνουν σε αυτά μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, αν η θητεία τους ανανεώνεται διαρκώς ύστερα από επαναλαμβανόμενες θετικές αξιολογήσεις ανά τετραετία.

Στην παράγραφο 14 ορίζεται ότι η θητεία των νεοεισερχόμενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι μονοετής. Στη διάρκεια της μονοετούς θητείας τους, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται για τετραετή θητεία στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους.

Με την παράγραφο 15 ρυθμίζεται η παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία που υπηρετούν, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν, ωστόσο, στο σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, εφόσον το επιθυμούν και υποβάλουν σχετική προς τούτο αίτηση. Σε αντίθεση, επομένως, με τη μονοετή θητεία, που προβλέπεται για τους νεοεισερχόμενους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί που είναι οριστικά τοποθετημένοι σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παραμένουν με διετή θητεία στο σχολείο αυτό. Η διαφοροποίηση στη διάρκεια της εισαγωγικής θητείας δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν επέλεξαν να τοποθετηθούν επί θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αλλά η τοποθέτησή τους οφείλεται στον χαρακτηρισμό του σχολείου, όπου είχαν οριστική τοποθέτηση, ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και στο γεγονός ότι η παραμονή στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. προϋποθέτει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του.

Όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., έτσι και οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου αξιολογούνται στο τελευταίο έτος της θητείας τους για την εκπαιδευτική, διδακτική και υπηρεσιακή τους επάρκεια σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20. Αξιολογούνται, επίσης, για την επιστημονική-παιδαγωγική τους συγκρότηση και κατάρτιση, το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, την υπηρεσιακή κατάσταση, τη διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο σύμφωνα με τις περιπτώσεις α ́, β ́ και δ’ της παραγράφου 5. Η αξιολόγηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών στο τέλος της διετούς θητείας τους και στη βάση των κριτηρίων των περιπτώσεων α ́, β ́ και δ ́ της παραγράφου 5 γίνεται για λόγους εξομοίωσής τους, κατά το δυνατόν, με τους εκπαιδευτικούς που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση τοποθέτησης σε ΠΣ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αξιολόγηση του καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και της συμβολής του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη του σχολείου, καθώς και της προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης του υποψηφίου (κριτήρια γ’ και ε ́ της παραγράφου 5) λαμβάνει χώρα σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι τα ανωτέρω συνιστούν αξιολογούμενα στοιχεία της θητείας του εκπαιδευτικού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20.

Στην παράγραφο 16 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σύμφωνα με την παράγραφο 15 τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Γενικώς, επιδίωξη του σχεδίου νόμου είναι οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. να έχουν οργανική θέση σε άλλη σχολική μονάδα. Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί, που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολεία τα οποία χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., χάνουν εξ ορισμού την οριστική τους τοποθέτηση σε αυτά, στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να τους διασφαλίσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την τοποθέτηση σε κενή οργανική θέση σχολείου της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενή θέση σχολείου όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Στην παράγραφο 17 προβλέπεται ότι, στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο εκπαιδευτικός δεν χάνει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν, όμως, ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης, η θητεία του στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λήγει αυτοδικαίως, καθώς εγκαταλείπει την οικεία σχολική μονάδα. Προβλέπεται, επίσης, ότι, στις περιπτώσεις μετάθεσης ή απόσπασης και ανάληψης υπηρεσίας στον φορέα απόσπασης, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη (δηλ. όσο και η μισή θητεία εκπαιδευτικού στους εν λόγω τύπους σχολείων). Και τούτο λόγω της πρόωρης λήξης από πλευράς του της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και συνακόλουθα της αναστάτωσης που προκαλείται στην οικεία σχολική μονάδα από την ανάγκη κίνησης της διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης εκπαιδευτικού. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ήτοι για την αποφυγή της αναστάτωσης που προκαλείται στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. από τη πρόωρη λήξη της θητείας εκπαιδευτικού, προβλέπεται, επίσης, ότι εκπαιδευτικός που υπηρετεί με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δεν δικαιούται να υποβάλει κατά τη διάρκεια της θητείας του υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Με τις παραγράφους 18 έως 21 εξειδικεύονται οι τρόποι κάλυψης των λειτουργικών κενών που προκύπτουν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.
Στην παράγραφο 22 προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο.

Στην παράγραφο 23 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να τροποποιεί το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

 

Επί του άρθρου 20

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογείται για το εκπαιδευτικό και διδακτικό του έργο, καθώς και την εν γένει παρουσία και προσφορά του στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., πριν από την εκπνοή της θητείας του, ήτοι στη διάρκεια της μονοετούς ή στο τελευταίο έτος της διετούς ή τετραετούς θητείας του, κατά περίπτωση.

Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Ορίζεται, ειδικότερα, ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και τον Διευθυντή του σχολείου από κοινού με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης.

Με την παράγραφο 3 εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και κατανέμεται το έργο της αξιολόγησης μεταξύ των αξιολογητών. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί τη διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών, ενώ ο Διευθυντής του σχολείου από κοινού με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ αξιολογούν την υπηρεσιακή επάρκεια και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών. Με την ίδια παράγραφο, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να εξειδικεύει τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και να προσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες που τους αποδίδονται, ορίζεται, δε, ότι ως θετική χαρακτηρίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος συγκεντρώνει συνολικό αριθμό μονάδων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου αριθμού μονάδων, που μπορεί να συγκεντρώσει αθροιστικά στα επιμέρους κριτήρια.

Οι παράγραφοι 4 έως 6 καθορίζουν τις συνέπειες της θετικής ή μη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι η θετική αξιολόγηση εξασφαλίζει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Η ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ανανέωση της θητείας συνιστά δέσμια αρμοδιότητα του ανωτέρω οργάνου.

Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν αξιολογήθηκαν θετικά, δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί, οι ενστάσεις των οποίων γίνονται δεκτές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η ανανέωση της θητείας γίνεται και στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνιστά δέσμια αρμοδιότητά του.

Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν αξιολογούνται θετικά δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αξιολόγησης ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. Με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να επιμορφωθεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα προτού υποβάλει εκ

 

νέου αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού ή θέσης στελέχους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμεί να υπηρετήσει εκ νέου σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Επί του άρθρου 21

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διενεργείται περιοδική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, με σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η διαδικασία κατάρτισης, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, του σχεδίου προγραμματισμού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών στόχων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι στο τέλος του σχολικού έτους συντάσσεται έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με την οποία: α) αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο σχέδιο προγραμματισμού δράσεων, β) καταγράφονται οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν, όπως και οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και γ) αξιολογείται η απόδοση του σχολείου στο σύνολό της. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης αποτελούν τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στο τέλος του σχολικού έτους. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτιμά, ανά τετραετία, τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας των δικτύων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι πρόσβαση στις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις έχουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, η οικεία Π.Δ.Ε., ενημερώνεται συνεπώς και η Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία υπάγεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συντάσσει, ανά τετραετία, έκθεση μεταξιολόγησης των δύο δικτύων σχολείων.

Επί του άρθρου 22

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., συγκροτείται, με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., πενταμελές συμβούλιο στήριξης του σχολείου. Βασικός σκοπός του συμβουλίου είναι η υποστήριξη και διασύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία, εντός της οποίας λειτουργεί και η ενίσχυση της κοινωνικής της εξωστρέφειας, καθώς και η προσφορά της προς την τοπική κοινωνία.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι η θητεία των μελών του συμβουλίου στήριξης του σχολείου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ..

Στην παράγραφο 3 προβλέπονται οι αρμοδιότητες του συμβουλίου στήριξης του σχολείου.

Επί του άρθρου 23

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στην παράγραφο 2 προβλέπεται ο τρόπος χρηματοδότησης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
Επί της αρχής (άρθρα 24-33)
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου εισάγονται δομικές αλλαγές στο ν. 4415/2016 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, με κύριο σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενσωμάτωση της εμπειρίας των κατά τόπους συντονιστών και εκπαιδευτικών, καθώς και την εστίαση στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών και διαχειριστικών προκλήσεων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης – ιδιαίτερα των μαθητών και των ελληνικών κοινοτήτων μας – στο πλαίσιο μιας συνολικής αναμόρφωσής της, η οποία την καθιστά πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές που εισάγονται με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην:

– απλοποίηση και αποφόρτιση της διαδικασίας αποσπάσεων και παράτασής τους,

– επίσπευση των διαδικασιών και στη μείωση της γραφειοκρατίας στην καταβολή των επιμισθίων του εξωτερικού,

– καλύτερη αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος των κενών, μέσω παροχής κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και της επίλυσης του ζητήματος των ανακλήσεων αποσπάσεων,

– παροχή δυνατότητας αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τις μονάδες της ημεδαπής σε περαιτέρω σχολικές μονάδες του εξωτερικού,

– απλοποίηση και τον εξορθολογισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης και στήριξης Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) στο εξωτερικό,

– παροχή μεγαλύτερης ελευθερίας σε εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό, με αξιοποίηση της σχετικής τους εμπειρίας,

– παροχή για πρώτη φορά δυνατότητας παράλληλης στήριξης μαθητών σε σχολεία του εξωτερικού,

– ενίσχυση του ρόλου των Συντονιστών Εκπαίδευσης και επίλυση προβλημάτων στελέχωσης των Συντονιστικών Γραφείων Εξωτερικού.

Με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, επομένως, θεσπίζονται στοχευμένες παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, με στόχο την επίλυση διαχειριστικών και άλλων ζητημάτων που θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμισή της. Προσανατολισμένο στην καλύτερη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων (π.χ. κατά τόπους κενών, λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων), ανταποκρίνεται σε εύλογα αιτήματα και προτάσεις που έχουν διαχρονικά τεθεί από παράγοντες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, τοπικές ελληνικές κοινότητες κ.α.), καθώς και εκπαιδευτικούς με γνώση του αντικειμένου. Στηρίζεται στις γενικότερες αρχές της

 

απλοποίησης διαδικασιών, της παροχής ευελιξίας και της έμπρακτης εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, αξιοποιώντας την εμπειρία τους.

Επί του άρθρου 24

Με την παρούσα ρύθμιση γίνεται σαφέστερη η διάκριση των σχολικών μονάδων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως: α) την υπαγωγή τους στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικών αρχών ξένων κρατών και β) το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν (ελληνόγλωσσο ή δίγλωσσο).

Επί του άρθρου 25

Με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 προσδιορίζεται η εφαρμογή του άρθρου αυτού στις σχολικές μονάδες εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς οι άλλοι τύποι σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης υπάγονται στην εποπτεία των εκπαιδευτικών αρχών ξένων κρατών και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτές η ελληνική κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 της Περίπτωσης Α ́ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 προστίθεται η φράση «τις αναθέσεις μαθημάτων», καθώς ήδη εκδίδονται σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναθέσεων μαθημάτων από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π.. Η εν λόγω αναφορά κρίνεται ενδεδειγμένη, στο γενικότερο πνεύμα της αναλυτικής αναφοράς των λοιπών θεμάτων, τα οποία ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης ισοτιμίας απολυτήριων τίτλων σε σχολικές μονάδες οι οποίες παρέχουν, εν όλω ή εν μέρει, ελληνόγλωσση εκπαίδευση και υπάγονται στην εποπτεία εκπαιδευτικών αρχών ξένων κρατών με τις μονάδες της ημεδαπής. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς των μαθητών να απευθύνονται για την πιστοποίηση μαθησιακών ζητημάτων και ζητημάτων υγείας των μαθητών στις εξειδικευμένες δομές της αλλοδαπής, θεραπεύοντας έτσι το σχετικό κενό που προκύπτει από τη μη ύπαρξη Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για τους μαθητές των σχολείων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό. Με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου τίθεται, επί το ορθότερο, στην Περίπτωση Β ́ «Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.)» του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 διάταξη που είχε λανθασμένα τεθεί στο άρθρο 5 του ιδίου νόμου, το οποίο, όμως, αναφέρεται στην ενίσχυση την ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης γενικά.

Με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 2 διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση Τ.Ε.Γ. από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να ενισχυθεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό με την αποστολή εκπαιδευτικού προσωπικού και υλικού.

Επί του άρθρου 26

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης αποτυπώνεται, επί το ορθότερο, και διευκρινίζεται η διάκριση του εκπαιδευτικού υλικού στις δυο μορφές του (έντυπο-ψηφιακό). Με την παράγραφο 2 απλοποιείται η διαδικασία ενίσχυσης των Τ.Ε.Γ., ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

 

Επί του άρθρου 27

Με την παρούσα ρύθμιση ενισχύεται ο συμβουλευτικός ρόλος των Συντονιστών Εκπαίδευσης, προκειμένου να επιλύονται μαθητικά θέματα που ανακύπτουν λόγω των ιδιαίτερων παιδαγωγικών και κοινωνικών αναγκών που παρουσιάζονται στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επί του άρθρου 28

Με την ρύθμιση της πρώτης παραγράφου επιλύεται το θέμα της στελέχωσης κάποιων εκ των Συντονιστικών Γραφείων (π.χ. Καΐρου και Μαριούπολης), η στελέχωση των οποίων είναι δυσχερής λόγω της ιδιαιτερότητας ή σπανιότητας της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν.
Με την ρύθμιση της δεύτερης παραγράφου, εναρμονίζεται το καθεστώς αποσπάσεων στους Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού, με τις αντίστοιχες αλλαγές που επέρχονται στους εκπαιδευτικούς δυνάμει του αμέσως κατωτέρω άρθρου 29.

Επί του άρθρου 29

Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου διορθώνεται η εσφαλμένη παραπομπή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, από το εσφαλμένο «παρ. 5 του άρθρου 4», στο ορθό «της παραγράφου 6 της Περίπτωσης Β ́ του άρθρου 4».
Με την παράγραφο 2 επιδιώκεται η επίσπευση της διαδικασίας καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού. Η αποκέντρωση της διαδικασίας, με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στις Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπάγεται ο εκπαιδευτικός, εγγυάται την έγκαιρη καταβολή του ειδικού επιμισθίου, εξομαλύνει τη διαδικασία ελέγχου και παράλληλα διασφαλίζει τον ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συντονιστικό Γραφείο στο οποίο έχει αποσπαστεί ο εκπαιδευτικός. Τέλος, απαλλάσσονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από εκτελεστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, προκειμένου να ασκήσουν το επιτελικό τους έργο.

Με τις περιπτώσεις α ́ και β ́ της παραγράφου 3 εξορθολογίζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των σχολείων του εξωτερικού σε βάση εξαετίας.

Η ρύθμιση της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 3 απορρέει από την αμέσως ανωτέρω προτεινόμενη ρύθμιση και κινείται στη λογική της περαιτέρω αξιοποίησης της εμπειρίας που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί μας στο εξωτερικό.
Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η περίπτωση δ ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016. Η έκδοση υπουργικής απόφασης ορισμού των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν στο εξωτερικό, καθιστά δεσμευτικό τον αριθμό των δυναμένων να αποσπαστούν. Με δεδομένο όμως ότι οι υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων εκδίδονται πολύ πιο πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, προκαλούνται έτσι προβλήματα στελέχωσης των σχολικών μονάδων. Επίσης, καθίσταται αναγκαία η ρύθμιση λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου αριθμού κενών, της δυναμικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (που εξαρτάται από παράγοντες όπως τον αριθμό μαθητών και τις μεταβολές μονάδων στο εξωτερικό), με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η έκδοση αλλεπάλληλων αποφάσεων αποσπάσεων.

Με την παράγραφο 5 επιλύονται θέματα αδυναμίας στελέχωσης των σχολικών μονάδων εξωτερικού και μάλιστα με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού δυναμικού με εμπειρία στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση

 

εξωτερικού. Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους, πριν αναλάβουν υπηρεσία στο εξωτερικό, αποκλείονται από τις διαδικασίες αποσπάσεων του ιδίου σχολικού έτους και των δύο επόμενων, ενώ, ήδη, προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς των οποίων η απόσπαση διακόπτεται «οικεία βουλήσει» να μην μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο σχολικά έτη μετά τη διακοπή. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση των ανακλήσεων αποσπάσεων που συνήθως υπερβαίνει το 1/3 των περιλαμβανομένων στις υπουργικές αποφάσεις απόσπασης. Οι ανακλήσεις αυτές προκαλούν σημαντικές και αχρείαστες καθυστερήσεις στη στελέχωση των σχολικών μονάδων του εξωτερικού. Τέλος, στην παράγραφο 5 προβλέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για την καταβολή του επιμισθίου σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να επιτυγχάνονται ο ταχύτερος έλεγχος και η καταβολή των επιμισθίων.

Με την παράγραφο 6 προσαρμόζεται και η διάταξη της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 στις νέες ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση των αποσπάσεων κατά ένα έτος.
Η ρύθμιση της παραγράφου 7 κρίνεται αναγκαία, καθώς, λόγω αντικειμενικών παραγόντων, δεν καθίσταται πάντα δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Τ.Ε.Γ.. Δίνεται η δυνατότητα στους τοποθετημένους εκπαιδευτικούς να συμπληρώνουν ωράριο και με την άσκηση καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης, κάτι που θα στηρίξει περαιτέρω τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Με την παράγραφο 8 καλύπτονται ιδιαιτέρως σοβαρές παιδαγωγικές ανάγκες μαθητών που χρειάζονται στήριξη σε μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, λόγω και των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών για τους Έλληνες της αλλοδαπής, και θεσμοθετείται για πρώτη φορά η δυνατότητα παράλληλης στήριξης σε σχολεία του εξωτερικού.

Με την παράγραφο 9 ορίζεται ότι ο αρμόδιος Συντονιστής Εκπαίδευσης οφείλει να αιτιολογεί με σαφήνεια τη διακοπή απόσπασης με βάση τα στοιχεία που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του, πέραν των περιπτώσεων α’ και β’, και για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016.

Με την παράγραφο 10 αυστηροποιείται η υφιστάμενη διάταξη του ν. 4415/2016 σχετικά με τις συνέπειες διακοπής απόσπασης «οικεία βουλήσει» και εναρμονίζεται ως προς το περιεχόμενό της με τη νέα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.

Επί του άρθρου 30

Με την παρούσα ρύθμιση εξειδικεύονται και εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό.

Επί του άρθρου 31

Με την παρούσα ρύθμιση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης. Επίσης, ρυθμίζονται και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την τοποθέτηση των ομογενών εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορεί να είναι τοποθετημένοι και στο Γραφείο Συντονιστή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται και νομοθετικά η δυνατότητα στον Συντονιστή να πραγματοποιεί αυτές τις τοποθετήσεις, και να καταβάλλεται απρόσκοπτα το ειδικό επιμίσθιο στους εν λόγω εκπαιδευτικούς για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

 

Επί του άρθρου 32

Η σταδιακή μετάβαση εκπαιδευτικών μονάδων που λειτουργούν με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα σε δίγλωσσο πρόγραμμα είναι χρονοβόρα, καθώς απαιτεί την εκ νέου εκπόνηση δίγλωσσων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών σε επτά τουλάχιστον γλώσσες όσες και οι επίσημες γλώσσες των χωρών όπου εδρεύουν ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται και τη συνεργασία εκπαιδευτικών φορέων και παιδαγωγικών ινστιτούτων της χώρας μας και της εκάστοτε ξένης χώρας. Απαιτείται, επίσης, μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και σύναψη διακρατικών συμφωνιών. Η νομοθετική ρύθμιση που αντικαθίσταται παρέβλεπε ακριβώς αυτή την αναγκαιότητα και δημιουργούσε μεν μια ρητή χρονική δέσμευση για τη μετάβαση στο νέο σύστημα, χωρίς, όμως, να προβλέπει αυτή τη διαδικασία μετάβασης κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και εφαρμόσιμο. Επομένως, με την παρούσα ρύθμιση εισάγονται ρυθμίσεις για τη μετάβαση στο δίγλωσσο πρόγραμμα κατά τρόπο πιο συστηματικό, παιδαγωγικά ορθό και οργανωμένο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
Επί του άρθρου 33

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 47 του ν. 4547/2018, με το οποίο ρυθμιζόταν, κατά τρόπο συνοπτικό, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, με συνέπεια να μην αποδίδεται η αρμόζουσα σημασία και βαρύτητα στις διαδικασίες αυτές. Με τις νέες ρυθμίσεις ο συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος πραγματοποιείται κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους από τον σύλλογο διδασκόντων, συνδυάζεται με τον σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών. Ο σύλλογος διδασκόντων καθορίζει και τον τρόπο υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος. Οι εν λόγω δράσεις έχουν διπλό στόχο. Κατά πρώτον, στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας προεχόντως ως εκπαιδευτικής δομής. Κατά δεύτερον, έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε σχολικής μονάδας, προκειμένου να λειτουργήσει ως πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν. Προκειμένου να επιτευχθεί ένας ορθά προσανατολισμένος και αποτελεσματικός συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμός συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σύλλογο διδασκόντων πρωτίστως η απολογιστική έκθεση του έργου της σχολικής μονάδας του προηγούμενου σχολικού έτους, οι παρατηρήσεις, προτάσεις, εκθέσεις και τα συμπεράσματα των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί του προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο της, καθώς και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευχέρεια να καλεί στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ι.Ε.Π., καθώς και μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και στελέχη εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων. Με τη συμμετοχή τους τα στελέχη των παραπάνω φορέων λειτουργούν ως «κριτικοί φίλοι», εμπλουτίζοντας με την ειδίκευσή τους τον προβληματισμό

 

σχετικά με τις δράσεις και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις των θεμάτων που ο σύλλογος διδασκόντων θα εντάξει στον ετήσιο προγραμματισμό.
Στην παράγραφο 2 ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό από τον σύλλογο διδασκόντων συλλογικών δράσεων, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως διοικητικής και εκπαιδευτικής δομής και εν τέλει τη βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου. Έτσι προβλέπεται ότι προγραμματίζονται και υλοποιούνται συλλογικές δράσεις, οι οποίες εστιάζουν κατά προτεραιότητα στους τομείς που εμφανώς και αμέσως συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου, αλλά και σε άλλες σημαντικές παραμέτρους της οργανωτικής/διοικητικής και της εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Στον προγραμματισμό δράσεων για τη βελτίωση της οργανωτικής/διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας εντάσσονται δράσεις που σχετίζονται, ενδεικτικά, με τη λειτουργία και την ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του συλλόγου διδασκόντων, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, με τη σχολική ζωή και την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών, με την οργάνωση, το ψυχολογικό κλίμα και την πνευματική και πολιτισμική παράδοση του σχολείου, με την καταγραφή ελλείψεων πόρων και υποδομών και τους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης αυτών που διαθέτει το σχολείο, με τη συστηματική παρακολούθηση της φοίτησης, των μαθητικών επιδόσεων και των απουσιών, με τη σχολική διαρροή, με την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, με τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής, με την εκπαιδευτική αξιοποίηση τοπικών επιστημονικών, πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων, με την ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, καθώς και με τη συνεργασία του σχολείου με στελέχη και φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Ο σύλλογος διδασκόντων θέτει, για τα θέματα που θα επιλέξει, συγκεκριμένους και σαφείς στόχους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου καθώς και της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σχεδιάζει τις συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που τίθενται, προσδιορίζει τις διαδικασίες και εξειδικεύει τα μέσα που θα αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και ακολούθως παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίησή των στόχων αυτών, ιδίως με τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η πραγματοποίηση, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο, τακτικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, στις οποίες συζητείται διεξοδικά η πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού και των δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών που έχουν σχεδιασθεί, προκειμένου να εκτιμηθεί η διαφαινόμενη αποτελεσματικότητά τους. Αν ο σύλλογος κρίνει ότι είναι αναγκαίο, ορίζεται ότι προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό ή σε τυχόν απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης, ο οποίος μεριμνά για την ενημέρωση και τη στήριξη των σχολικών μονάδων σε όλες τις φάσεις εφαρμογής του θεσμοθετούμενου συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το έργο που επιτελεί.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 8 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις ομάδες δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της σχολικής μονάδας ως κοινότητας επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, θεσπίζεται ότι, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό και υπό την επίβλεψη του Διευθυντή, συγκροτούνται ομάδες συλλογικών δράσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετέχουν δύο έως πέντε εκπαιδευτικοί. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η πιο στοχευμένη οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση εκπαιδευτικών παραμέτρων της παιδαγωγικής, διδακτικής, μαθησιακής και αξιολογικής λειτουργίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και στην αναβάθμιση παραμέτρων του πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης, εντός των οποίων αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουργίες. Οι ποικίλες μορφές συνεργασίας των μελών κάθε ομάδας γίνονται στο πλαίσιο του ωραρίου και αξιολογούνται με ποιοτικά κριτήρια. Οι εν λόγω ομάδες δράσεων καθορίζουν σε ποιες από τις προαναφερόμενες παραμέτρους θα εστιάσουν, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και προγραμματίζοντας αντίστοιχες δράσεις που θα υλοποιήσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους, σε πλαίσιο αμοιβαίας υποστήριξης, παρακίνησης, ενθάρρυνσης, αλληλοπαρατήρησης, ομαδικότητας και συνδιδασκαλίας. Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δυνατότητας, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, να αναμορφώνεται ή/και να προσαρμόζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, με μέριμνα της Διεύθυνσης, ώστε να διευκολύνονται οι συνεργασίες των ομάδων δράσεων. Για τη συμμετοχή τους στις ομαδικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση με τους σκοπούς και τη σημασία του θέματος που θα αναλάβουν. Όπου είναι εφικτό, οι δράσεις και οι στόχοι των ομάδων επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να σχετίζονται με εν εξελίξει επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία προβλέπουν εφαρμογές των προτεινόμενων δράσεων σε συνθήκες σχολικής τάξης. Το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των εν λόγω ομάδων αναλαμβάνουν ο Διευθυντής του σχολείου και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητας, κατά περίπτωση. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να οργανώνει σχετικές, ενδοσχολικές, επιμορφωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δύνανται, στο τέλος του διδακτικού έτους, με αίτησή τους να ζητήσουν σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομαδικές δράσεις.

Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι για τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και σχεδιασμό δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών συντάσσεται έκθεση, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμέσως, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, (α) κατά τα κύρια σημεία της, με τρόπο συνοπτικό, στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας και (β) στο σύνολό της σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έχουν πρόσβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας (Διευθυντής Εκπαίδευσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης), το Ι.Ε.Π. και η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Προβλέπεται, τέλος, εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους θεματικούς άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και των σχεδιαζόμενων δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, τους τρόπους προσέγγισής τους, καθώς και τον τύπο και το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παραγράφου 9. Και τούτο, αφενός για λόγους συνεκτικής προσέγγισης των διαδικασιών προγραμματισμού των σχολικών μονάδων, ώστε να είναι ακολούθως ευχερέστερη και η χρήση σχετικών στοιχείων για τον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου για λόγους οργάνωσης και αποτελεσματικότητας των τηρουμένων διαδικασιών.

 

Επί του άρθρου 34

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται άρθρο 47Α στον ν. 4547/2018, με το οποίο ρυθμίζονται τα σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων αναφορικά με το εκπαιδευτικό έργο τους, δηλαδή τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής. Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Είναι μια διαρκής, δυναμική και συμμετοχική διαδικασία, μέσω της οποίας εντοπίζονται και αναλύονται, τόσο οι δυνατότητες και τα επιτεύγματα του σχολείου, όσο και οι ανάγκες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του.

Με τις παραγράφους 1 και 2 του νέου άρθρου ορίζεται ότι, στο τέλος του διδακτικού έτους, ο σύλλογος διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, και λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητές του, συνεδριάζει προκειμένου να συντάξει ετήσια απολογιστική έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο της, η οποία αναφέρει ιδίως τους τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο εστίασης, τους στόχους που είχαν τεθεί και τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Επιπρόσθετα, περιγράφει αναλυτικά τις δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας της σχολικής μονάδας που σχεδιάσθηκαν, τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση και τους τρόπους με τους οποίους αυτές αντιμετωπίστηκαν και ακολούθως αποτιμά, τεκμηριωμένα, με συμπερίληψη και παράθεση σχετικού υλικού όπου ενδείκνυται, τον βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί. Περαιτέρω, παραθέτει τις ομάδες που συγκροτήθηκαν για τη διαμόρφωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, τα θέματα που επιλέχθηκαν, τους στόχους που τέθηκαν και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, ενώ επισημαίνει τις δυσκολίες που ανέκυψαν και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίσθηκαν. Τέλος, και στην περίπτωση αυτή στην έκθεση παρουσιάζεται τεκμηριωμένα ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η ετήσια απολογιστική έκθεση του έργου της σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και για λόγους ενημέρωσης κοινοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα μέλη του. Επίσης, αναρτάται αμέσως στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 47, ενώ στην ιστοσελίδα του σχολείου αναρτάται περιληπτική αναφορά της έκθεσης σχετικά ιδίως με τις δράσεις που προγραμματίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν.

Επί του άρθρου 35

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του σχεδίου νόμου προστίθεται άρθρο 47Β στον ν. 4547/2018, με το οποίο ρυθμίζεται ο θεσμός της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους, ο οποίος και επεκτείνεται με τη συμμετοχή σε αυτήν, αμέσως ή εμμέσως, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του Ι.Ε.Π. και της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., δηλαδή της Αρχής που σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν της συμμετοχής των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Στην παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασμού δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) του έργου των σχολικών μονάδων

 

των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 47. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας, διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αυτών, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες, όσον αφορά στις εκθέσεις προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές για κάθε σχολική μονάδα γνωστοποιούνται αμελλητί στο σύλλογο διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας και στο οικείο ΠΕ.ΚΕ.Σ. μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 9 του άρθρου 47 ή με άλλο πρόσφορο μέσο. Ακολούθως, σύνοψη των εν λόγω παρατηρήσεων και προτάσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 47.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η εκ μέρους του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύνταξη συνολικής έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης για όλες τις σχολικές μονάδες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναφορικά με τον προγραμματισμό και το εκπαιδευτικό έργο τους, το αργότερο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, λαμβανομένων υπόψη των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων κάθε σχολικής μονάδας και των σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Επίσης, προβλέπεται ότι η έκθεση αυτή αναρτάται εγκαίρως, αμέσως μετά τη σύνταξή της, στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στην προαναφερόμενη ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Στις παραγράφους 3 και 4 προβλέπεται η αξιοποίηση του περιεχομένου της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με έμφαση στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειμένου: α) να εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού, της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και β) να συντάσσει εκθέσεις με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και με το Ι.Ε.Π. αν αυτό κρίνεται από τους δύο φορείς ενδεδειγμένο ή αναγκαίο. Το Ι.Ε.Π. έχει ομοίως τη δυνατότητα να αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνεργαζόμενο με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπου κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.

Επί του άρθρου 36

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 48 του ν. 4547/2018, καθώς η διεξοδική ρύθμιση των ζητημάτων των ομάδων δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη και για την εν γένει συνεργασία των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του τροποποιούμενου άρθρου 47 του ν. 4547/2018 καθιστά αναγκαία την κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, επ’ ευκαιρία της οποίας επιφέρονται οι αναγκαίες προσθήκες και λοιπές τροποποιήσεις στις υπόλοιπες παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 48, το οποίο αντικαθίσταται. Ειδικότερα, τροποποιείται το άρθρο 48 ως προς τον

 

αριθμό των σχολικών μονάδων που μπορούν να ομαδοποιηθούν, όταν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάρχει Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι στην περίπτωση αυτή η ομάδα όμορων σχολείων μπορεί να περιλαμβάνει έως και είκοσι σχολικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Στόχος της ρύθμισης είναι η αύξηση του εύρους επιρροής των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, τα οποία λειτουργούν ως φορείς διασχολικής συνεργασίας στους τομείς που σχετίζονται με τους ιδιαίτερους σκοπούς τους, όπως προβλέπονται στα οικεία άρθρα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, καθώς και η διάχυση βέλτιστων πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Επί του άρθρου 37

Με τη ρύθμιση αυτή προβλέπεται ότι κάθε σχολική μονάδα οφείλει, ήδη από το σχολικό έτος 2020-2021, να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με την λειτουργία της. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχει και το προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου καθώς και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π., μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπου προσδιορίζονται οι άξονες αναφοράς και ειδικότεροι κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες και τους συλλόγους τους, καθώς και με τα μαθητικά συμβούλια, θέματα συμπεριφοράς των μαθητών/τριών και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας εν γένει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Επί του άρθρου 38

Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται, για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. Σκοπός του θεσμού δεν είναι να υποκαταστήσει τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων και λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης, ούτε και τους υφιστάμενους θεσμούς και μηχανισμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς αυτούς, αποτελώντας ένα πρώτο «φίλτρο» για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων που ανακύπτουν. Ειδικότερα, στόχος είναι να καλλιεργηθούν πιο συστηματικά οι γνώσεις και δεξιότητες ορισμένων εκπαιδευτικών για την προληπτική ανίχνευση ή/και αμεσότερη και συνεκτικότερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων συνθετότερης φύσης, ως ένας πρόσθετος και διαρκής μηχανισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και στην εμπέδωση των αρχών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας ευθύνης του, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα παροχής συμβουλών και παιδαγωγικής υποστήριξης προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες. Η εισαγωγή αυτού του θεσμού κρίνεται αναγκαία, τόσο ενόψει της διαπίστωσης καταστάσεων, οι οποίες χρήζουν ειδικής διαχείρισης και στοχευμένης μέριμνας σε επίπεδο σχολείου, όπως η διαχείριση κρίσεων (π.χ. σχολικός εκφοβισμός, κρούσματα ενδοσχολικής βίας, επιθετική

συμπεριφορά) και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών (π.χ. ρατσισμός, διαφορετικότητα), μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων, , όσο και ένεκα της ανάγκης ενίσχυσης του παιδαγωγικού ρόλου των σχολικών μονάδων μέσω της καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αποστολή του είναι η ανίχνευση και αμεσότερη διαχείριση, κατά τρόπο πιο ολιστικό, μεθοδικό και συστηματικό, προβληματικών ή άλλων ιδιαίτερων καταστάσεων ή κινδύνων παρεκκλίσεων από τους κανόνες της σχολικής ζωής, οι οποίες συχνά ξεπερνούν τις μεμονωμένες δυνατότητες των εκπαιδευτικών ανά τάξη ή τμήμα τάξης και απαιτούν διαρκή παρακολούθηση, λειτουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο συμπληρωματικά ή ενισχυτικά προς το συλλόγου διδασκόντων και λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και προς τους υφιστάμενους θεσμούς και μηχανισμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, και χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητές τους.

Προς τον σκοπό αυτό, ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής επιμορφώνεται σχετικώς για την επιτέλεση του ιδιαίτερου ρόλου που του ανατίθεται και συνεπικουρείται στο έργο του από τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Κ.Ε.Σ.Υ.

Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής δεν προβλέπεται, αντίστοιχα, για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σταθμίζοντας αντικειμενικές διαφορές μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδίως αναφορικά με τη ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών μικρής ηλικίας και του εκάστοτε εκπαιδευτικού του τμήματος.

Επί του άρθρου 39

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα χρόνιο και νοσηρό φαινόμενο το οποίο διαταράσσει την παιδαγωγική διαδικασία στον πυρήνα της και επηρεάζει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά εντός των σχολικών μονάδων υπογραμμίζουν ακόμα εντονότερα την ανάγκη πιο στοχευμένης και συστηματικής αντιμετώπισης. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η εν λόγω ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η λήψη μέτρων πρόνοιας, για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταστολή του στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό όλων των κατάλληλων διοικητικών, εκπαιδευτικών και λοιπών μέτρων, για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον ορίζεται ότι με όμοια απόφαση, μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την υλοποίηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Επί του άρθρου 40

Υπάρχουν ελάχιστοι μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) οι οποίοι/ες διακρίνονται και τους απονέμεται πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο, στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Βαλκανικές Ολυμπιάδες

Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών, στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών και στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών. Για αυτούς/ες τους/τις μαθητές/τριες λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε αντίστοιχες με τις διακρίσεις τους σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων. Και τούτο, διότι οι εν λόγω υψηλές διακρίσεις συνιστούν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τεκμήριο ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες και επιδόσεις των εν λόγω μαθητών/τριών στο εκάστοτε οικείο γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα η κινητροδότηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στις εν λόγω Ολυμπιάδες συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι ως μαθητές Λυκείου έχουν διακριθεί στους ως άνω διαγωνισμούς, εγγράφονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στους Επιστημονικούς αυτούς Διαγωνισμούς περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει ως υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του ΓΕ.Λ. είτε περιλαμβανόταν στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού κατά τον χρόνο στον οποίο, ως μαθητές/τριες, οι υποψήφιοι/φιες πέτυχαν τη διάκριση.

Για τους ίδιους λόγους, οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι ως μαθητές/τριες έχουν διακριθεί και τους απονέμεται πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο, στους προαναφερόμενους Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και Βαλκανικούς Επιστημονικούς Διαγωνισμούς τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους μαθητές των ΓΕ.Λ. και, συνεπώς, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους (άρθρο 13 του ν. 4186/2013).

Η διάκριση αυτή, η οποία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης, βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση, αλλά τόσο ο εν λόγω φορέας ή ένωση, όσο και η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό που διενεργούν πρέπει περαιτέρω να έχουν λάβει την προηγούμενη αναγνώριση/έγκριση της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ήτοι της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης/Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και θα προκύπτουν κάθε φορά οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. (όπως του Τμήματος Β ́ της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 4 περ. δ ́ και 67 παρ. 10 περ. ιζ ́ π.δ. 18/2018). Για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π., το οποίο, κατά την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2 του ν. 3966/2011), είναι ο επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα θέματα που αφορούν τόσο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που διενεργούν.

Επί του άρθρου 41

Τροποποιείται η περ. θ ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση του ειδικότερου και λεπτομερειακού ζητήματος αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων μαθητών και αποφοίτων: α) με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 και β) αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή και, συνεπώς, κατά τον χρόνο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων αδυνατούν να εξετασθούν γραπτώς. Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης τροποποίησης, προκύπτει από το γεγονός ότι η ισχύουσα υπουργική απόφαση (Φ. 253/155439/Β6/16.12.2009, Β ́ 2544) έχει εκδοθεί με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της περίπτωσης ια ́ της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 που αφορούσε στην αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εφαρμοζόταν και για τους υποψήφιους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεδομένου όμως ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις πλέον έπονται των απολυτηρίων εξετάσεων, μετά την αποσύνδεσή τους, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί νέο κανονιστικό πλαίσιο προφορικής εξέτασης των υποψηφίων μαθητών και αποφοίτων που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Επί του άρθρου 42

Με τη ρύθμιση αυτή προσμετράται στο εξής, για διορισμό ή πρόσληψη σε ορισμένο κλάδο, μόνο η πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία, που παρέχεται στον κλάδο αυτό. Περαιτέρω, σε συνδυασμό με την παράγραφο 7 του άρθρου 115, προβλέπεται, ότι μοριοδοτείται διπλά, από το σχολικό έτος 2020-2021, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται στην περίπτωση Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/07.8.2018 (Β ́ 3941) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης. Και τούτο προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί στην ανάληψη και παροχή υπηρεσίας σε σχολεία με δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες άσκησης καθηκόντων.

Επί του άρθρου 43

Με την εν λόγω ρύθμιση ορίζεται ότι για την πρόσληψη ή τον διορισμό σε ορισμένο κλάδο προσμετράται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποκλειστικά στον κλάδο αυτό, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή, στην οποία πραγματοποιήθηκε. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών καταρτίζονται ανά κλάδο, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. του ν. 4589/2019. Είναι εύλογο, επομένως, να μοριοδοτείται κατά την κατάρτισή τους μόνο η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που παρέχεται στον οικείο κλάδο, για τον οποίο καταρτίζεται ο πίνακας.

Επί του άρθρου 44

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), πραγματοποιούνται με τη σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018. Αποτυπώνεται, με τον τρόπο αυτό, και νομοθετικά η πάγια πρακτική της διοίκησης να προβαίνει σε διορισμούς κατά την ανωτέρω σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων. Προβλέπεται,

 

ακόμα, ότι εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισμούς στους επόμενους κατά σειρά κλάδους/ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για διορισμό. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αποτρέπεται η καθυστέρηση στη στελέχωση των σχολικών μονάδων με μόνιμο προσωπικό, η οποία προκαλείται από το γεγονός ότι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., οι οποίοι, έχοντας συμπεριληφθεί σε περισσότερους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, θεμελιώνουν δικαίωμα διορισμού σε περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες.

Επί του άρθρου 45

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πραγματοποιούνται με τη σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018. Αποτυπώνεται, με τον τρόπο αυτό, και νομοθετικά η πάγια πρακτική της διοίκησης να προβαίνει σε προσλήψεις κατά την ανωτέρω σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων. Προβλέπεται, ακόμα, ότι εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ και ΕΒΠ που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους/ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποτρέπεται η καθυστέρηση στην κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων, η οποία προκαλείται από το γεγονός ότι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., οι οποίοι έχοντας συμπεριληφθεί σε περισσότερους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, θεμελιώνουν δικαίωμα πρόσληψης σε περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες. Προτείνεται, επίσης, η τοποθέτηση των αναπληρωτών να γίνεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζεται ταχύτατα η απρόσκοπτη και επί ίσοις όροις προετοιμασία όλων των μαθητών για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Με την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019. Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει τον αποκλεισμό από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και ακολούθως παραιτούνται. Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες ενόψει της σημαντικής αναστάτωσης, που προκαλεί στα δημόσια σχολεία, όπου υπάρχουν λειτουργικά κενά, η μη ανάληψη υπηρεσίας ή η ανάληψη υπηρεσίας και ακολούθως η παραίτηση των αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών, αλλά και ενόψει της ανάγκης αποτελεσματικότερης οργάνωσης για την κάλυψη των κενών στα σχολεία στις πλέον σύντομες χρονικές προθεσμίες.

Επί του άρθρου 46

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 86 του νόμου 4547/2018, έτσι ώστε να μετατεθεί ο χρόνος, κατά τον οποίο μπορεί να δημοσιευτεί η ειδική πρόσκληση, που προβλέπει το υπό κρίση άρθρο, από την πρώτη Νοεμβρίου στην πρώτη Οκτωβρίου κάθε έτους. Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη στελέχωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, όπου εντοπίζονται λειτουργικά κενά, με τον απαιτούμενο αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Με την ίδια ρύθμιση ορίζεται ότι στην ειδική πρόσκληση μπορούν

34

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του νόμου 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι υπό κρίση σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Προβλέπεται, ακόμα, ότι στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, ώστε η διαδικασία πλήρωσης λειτουργικών κενών με την ειδική προκήρυξη του εν λόγω άρθρου να μπορεί να λάβει χώρα και επί τη βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, όπως ισχύσει στις λοιπές περιπτώσεις προσλήψεων.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι οι αναπληρωτές, οι οποίοι, αν και προσλήφθηκαν με την ειδική πρόσκληση της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 ύστερα από αίτηση-δήλωση συμμετοχής και ακολούθως για οποιονδήποτε λόγο δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή ανέλαβαν υπηρεσία και μετά παραιτήθηκαν, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Στόχος της διάταξης είναι να δημιουργήσει τα κατάλληλα εκείνα κίνητρα και τις αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις για την κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη κάλυψη κενών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων εν γένει, προς όφελος των μαθητών/τριών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Επί του άρθρου 47

Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014, ώστε να προβλέπεται χρηματοδότηση για πρόσληψη 5.800 εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., αντίστοιχα) για το διδακτικό έτος 2020-2021 από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο αριθμός αυτός έχει προκύψει από τις ανάγκες του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, τους επικείμενους διορισμούς, τις επικείμενες λύσεις υπαλληλικής σχέσεις από παραιτήσεις ή μετατάξεις, καθώς και την επέκταση της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Η αναγκαιότητα της ρύθμισης εδράζεται στην κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και, συγκεκριμένα, στην εξασφάλιση των πιστώσεων για απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..

Επί του άρθρου 48

Δεδομένου ότι κάθε χρόνο καθίσταται αδύνατο, λόγω έλλειψης συγκεκριμένων πιστώσεων ή/και έλλειψης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., να καλύπτονται όλα τα κενά, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη κατά προτεραιότητα των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), οι οποίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις

 

και ανάγκες, έναντι των Τμημάτων Ένταξης, κατά τις διαδικασίες των διορισμών, προσλήψεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων.

Επί του άρθρου 49

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διορίζονται/μετατίθενται πλέον σε περιοχές διορισμού/μετάθεσης και όχι σε σχολικές μονάδες και ακολούθως γίνεται η τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις των σχολείων. Κρίνεται, επομένως σκόπιμο να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για τις αποσπάσεις των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Έτσι, αφενός διευκολύνεται η συνολική διαδικασία και αφετέρου επιτυγχάνεται καλύτερη ρύθμιση των αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Οι αποσπάσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Επί του άρθρου 50

Με τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου επέρχονται, κατά τρόπο ενιαίο και συνεκτικό, προσαρμογές στα ελάχιστα και στα μέγιστα όρια των τμημάτων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, οι οποίες κρίνονται κατά λογική αναγκαιότητα επιβεβλημένες, μετά την αξιολόγηση των επιπτώσεων των σχετικών τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4589/2019 στα ελάχιστα και στα μέγιστα όρια των τμημάτων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2019-2020, οδήγησαν κατά περίπτωση στη δημιουργία πλασματικών κενών, με τμήματα υπερβολικά μικρά σε σχέση με τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης και τις βασικές παραδοχές της ορθολογικής κατανομής προσωπικού. Αυτό είχε ως συνέπεια, σε αρκετές περιπτώσεις να δυσχεραίνεται σημαντικά η κατά το βέλτιστο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο κατανομή προσωπικοού. Οι παρούσες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, και εναρμονίζουν, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα όρια των εν λόγω τμημάτων με τους κανόνες της παιδαγωγικής επιστήμης και της ορθολογικής κατανομής προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Επικράτεια. Επιπλέον, διορθώνεται και η νομοθετική αβλεψία του ν. 4589/2019, ο οποίος εισήγαγε ρυθμίσεις για τα όρια τμημάτων επταθέσιων νηπιαγωγείων, αν και τέτοια νηπιαγωγεία ούτε υφίσταντο, ούτε υφίστανται στη χώρα. Παράλληλα, εναρμονίζεται με τις ανωτέρω ρυθμίσεις η διαδικασία δημιουργίας επιπλέον τάξεων (περ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 και περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017).

Επί του άρθρου 51

Η ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014, με την οποία αντικαταστάθηκαν το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α ́8), προβλέπει ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη γίνονται υποχρεωτικά με συμβάσεις μειωμένου ωραρίου. Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, να μετατραπούν μεταγενέστερα σε συμβάσεις πλήρους ωραρίου με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η υποχρεωτική πρόσληψη εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μειωμένο ωράριο και η μεταγενέστερη μετατροπή της σύμβασής τους σε σύμβαση πλήρους ωραρίου έχει διαπιστωθεί ότι δυσχεραίνει την κάλυψη των λειτουργικών κενών του προγράμματος «παράλληλη στήριξη» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η διευκόλυνση της αποτελεσματικής κάλυψης των ανωτέρω λειτουργικών κενών με

 

την απαλοιφή της υποχρέωσης πρόσληψης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του προγράμματος «παράλληλη στήριξη» με μειωμένο ωράριο και της εντεύθεν μετατροπής της σύμβασής τους σε σύμβαση πλήρους ωραρίου και συνεπώς με την εξασφάλιση της δυνατότητας να προσλαμβάνονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί εξαρχής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Επί του άρθρου 52

Με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την επιλογή,

τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας στελεχών της εκπαίδευσης και εντεύθεν της ανάγκης να διασφαλιστεί, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, στις οποίες προΐστανται, ότι θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Επί του άρθρου 53

Με την υπό κρίση ρύθμιση προβλέπεται η παράταση της ισχύος των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, η οποία λήγει την 31η Ιουλίου 2020. Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη αφενός ενόψει του ότι παρατείνεται με το άρθρο 52 η θητεία των εν λόγω στελεχών μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων στελεχών και αφετέρου ενόψει του κινδύνου δημιουργίας κενών θέσεων λόγω παραιτήσεων, συνταξιοδότησης κλπ. υφιστάμενων στελεχών. Για τις περιπτώσεις αυτές κρίνεται επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων η πρόβλεψη της δυνατότητας ανεύρεσης στελεχών από τους ισχύοντες πίνακες επιλογής μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων.

Επί του άρθρου 54

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιλύσουν δυσχέρειες στην εκπλήρωση των καθηκόντων και θα διευκολύνουν την άσκηση του έργου της αρμόδιας Διεύθυνσης Νέας Γενιάς που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Ειδικότερα θα αποτελέσουν τη νομική βάση για υιοθέτηση, εκ μέρους της Υπηρεσίας, διαδικασιών επιχορηγήσεων προς οργανώσεις και φορείς νεολαίας, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς επίσης, και κατά κύριο λόγο, τη διαφάνεια και αξιοκρατία στη διαχείριση των κατ’ έτος εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.

Επί του άρθρου 55

 

Με την προτεινόμενη διάταξη νόμου δημιουργείται εξειδικευμένο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαλλασσόμενο από το γενικό «εκπαιδευτή ενηλίκων» (ν. 3879/2010), έτσι ώστε τα μέλη του να αποτελούν Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι βάσει των γενικών αρχών της διά βίου κατάρτισης, ταυτόχρονα ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που πρέπει να διαθέτουν οι διδάσκοντες στα ανωτέρω Ι.Ε.Κ. της χώρας, σύμφωνα με τους «Οδηγούς Κατάρτισης» που αυτά διαθέτουν. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η σύσταση του εν λόγω «Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.». Με την παράγραφο 2 ορίζεται η αυτοτέλεια του «Μητρώου». Με την παράγραφο 3 καθορίζεται σε γενικό επίπεδο το προφίλ των ενδιαφερόμενων που θα μπορούν να ενταχθούν στο «Μητρώο». Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για απόφαση η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και αφορά την κατάρτιση και έκδοση ενός «Κανονισμού Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», αναγκαίου ώστε σε λεπτομερές επίπεδο να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης ενδιαφερομένων στο «Μητρώο», κριτηρίων επιλογής μελών του «Μητρώου» στα οποία τα ανωτέρω Ι.Ε.Κ. θα αναθέτουν διδακτικό έργο, τους κανόνες δημοσιότητας αλλά και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να σέβεται ο «Κανονισμός», καθώς επίσης άλλες τεχνικές λεπτομέρειες (αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες του «Κανονισμού») και διαδικαστικές λεπτομέρειες, (όπως μεταβατικού χαρακτήρα ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των Ι.Ε.Κ.).

Επί άρθρου 56

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, ύστερα από την μεταφορά της από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εν όψει των διατάξεων των παραγράφων 1, 9 και 11 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 και ιδίως λόγω των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, η απόσπαση των οποίων λήγει 31.8.2022.

Επί του άρθρου 57

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) αποτελεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013, ανεξάρτητη διοικητική αρχή, καθώς και επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για τα ζητήματα που αφορούν στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αποστολή και οι αρμοδιότητές του προβλέπονται στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής, το οποίο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού, περιορίζονται σε εννέα (9) από είκοσι δύο (22) που είναι σήμερα, με στόχο η λειτουργία του Οργανισμού να καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσματική.

Επί του άρθρου 58

 

Η τροποποίηση των περ. α ́, β ́ και δ ́ της παρ. 3 και των περ. δ ́ και ε ́ της παρ. 4 του άρθρου 20 του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (π.δ. 18/2018), μετά την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, κρίνεται αναγκαία. Τούτο διότι οι προαναφερόμενες διατάξεις του Οργανισμού, ως προγενέστερες χρονικά του ν. 4610/2019, στα άρθρα 160 έως 201 του οποίου καθορίστηκε το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), δεν προβλέπουν ρητώς ότι η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την αρμοδιότητα να καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τις προμήθειες των Γ.Α.Κ. (Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες). Επίσης, στο άρθρο 173 του ν. 4610/2019 δεν προβλέπεται Τμήμα Προμηθειών των Γ.Α.Κ. με ανάλογες αρμοδιότητες. Περαιτέρω, στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 12 του ανωτέρω Οργανισμού, προβλέπεται, αντίστοιχα, ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την αρμοδιότητα κάλυψης των σχετικών αναγκών και των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η τροποποίηση των προαναφερόμενων διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να λειτουργήσουν εύρυθμα και απρόσκοπτα η Κεντρική Υπηρεσία και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ..

Επί του άρθρου 59

Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν. 4653/2020, ώστε για τον καθορισμό της αποζημίωσης των Προέδρων, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών, καθώς και των επιτηρητών και του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για όσους συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης/αναβαθμολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.). Ειδικότερα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, η αποζημίωση των απασχολουμένων στις εξετάσεις του Κ.Π.Π. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς όμως να υπολογίζεται το όριο που θέτει η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με την οποία το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, όριο το οποίο δεν υπολογίζεται και στην ουσιωδώς όμοια περίπτωση των εξετάσεων του Κ.Π.Γ., σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Επί του άρθρου 60

Με την εν λόγω ρύθμιση επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του τέταρτου άρθρου της υπ’ αρ. 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 649), η οποία κυρώθηκε με την περ. Ι` της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 με ορθή αρίθμηση των επιμέρους περιπτώσεων, τις οποίες περιλαμβάνει. Προβλέπεται, επίσης, ότι με υπουργική απόφαση ορίζεται ο γραμματέας των Επιστημονικών Επιτροπών Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
Επί του άρθρου 61

Η διάταξη της παραγράφου 1 ορίζει ότι τα αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητή που φοίτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από το σχολικό έτος 2020-2021, θα εκδίδονται, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 5 του παρόντος, με την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής, εφόσον τα σχετικά δεδομένα είχαν καταγραφεί αρμοδίως στα σχετικά βιβλία της εκπαιδευτικής μονάδας κατά τα προβλεπόμενα στις ήδη ισχύουσες διατάξεις.

Περαιτέρω, η διάταξη της παραγράφου 2 ορίζει ότι η περίπτωση δ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του παρόντος, εφαρμόζεται στους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ′ τάξη του Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2020 – 2021 και εφεξής. Ορίζεται, επιπλέον, ότι οι μαθητές που φοίτησαν στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου μέχρι και το σχολικό έτος 2019 – 2020 και δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν πριν την έναρξη του διδακτικού έτους 2020 – 2021, δύνανται να προσέλθουν σε εξετάσεις επόμενου σχολικού έτους ή επόμενων σχολικών ετών, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) και στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το σχολικό έτος της εξέτασης οι μαθητές της Γ’ τάξης.

Τέλος, με τη διάταξη της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται και πάλι στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής.

Επί του άρθρου 62

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι, έως τη συγκρότηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14, τις αρμοδιότητές της ασκεί η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα ΕΠ.Ε.Σ., τα οποία συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019 (Α ́167) ασκούν τις αρμοδιότητες των ΕΠ.Ε.Σ., μέχρι τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι διευθυντές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και οι εκπαιδευτικοί, που θα αποτελέσουν μέλη των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 και την παράγραφο 1 του άρθρου 17, αντίστοιχα, επιλέγονται με μόνο κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Κατά τις πάγιες ρυθμίσεις η επιλογή των διευθυντών και εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα ΕΠ.Ε.Σ. γίνεται με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και

40

κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4547/2018 και την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος, κατά περίπτωση. Η ρύθμιση κρίνεται, αναγκαία, δεδομένου ότι κατά την πρώτη υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή σε θέση μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή των ΕΠ.Ε.Σ. οι υποψήφιοι δεν θα έχουν αξιολογηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η απόκτηση οργανικών θέσεων από τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν με θητεία στα σχολεία αυτά. Όπως αναφέρθηκε ήδη, στόχος του σχεδίου νόμου είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., να έχουν οργανική θέση σε άλλη σχολική μονάδα. Η παράγραφος 4 διακρίνει τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ, στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αιτήσεώς τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται πριν από τους υπεράριθμούς της ίδιας περιοχής μετάθεσης, καθώς διέθεταν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα, την οποία έχασαν με την τοποθέτησή τους με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και παρέμειναν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. έως σήμερα ενισχύοντας το έργο τους.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται οριστικά σε σχολείο της βαθμίδας τους κατά απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης, καθώς όσο ήταν τοποθετημένοι με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν την απόκτηση οργανικής θέσης σε άλλη σχολική μονάδα.

γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, όπου υπηρετούν τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αιτήσεώς τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους πριν τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν οι ανωτέρω δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Για τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς ισχύει ό,τι αναφέρθηκε στην περίπτωση α ́ ως προς την απόκτηση οργανικής θέσης στην περιοχή μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Εάν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παραμείνουν στην περιοχή μετάθεσης, στην οποία βρίσκεται το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ,, στο οποίο υπηρέτησαν, δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της ίδιας περιοχής μετάθεσης, ήτοι δικαιούνται να διεκδικήσουν οργανική θέση μετά τους υπεράριθμους της ανωτέρω περιοχής μετάθεσης.

 

δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν οι ανωτέρω δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Για τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς ισχύει ό,τι αναφέρθηκε στην περίπτωση β ́ ως προς την απόκτηση οργανικής θέσης στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παραμείνουν στην περιοχή μετάθεσης, στην οποία βρίσκεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ,, στο οποίο υπηρέτησαν, δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της ίδιας περιοχής μετάθεσης, ήτοι δικαιούνται να διεκδικήσουν οργανική θέση μετά τους υπεράριθμους της ανωτέρω περιοχής μετάθεσης.

ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. υπάγονται κατά περίπτωση στις ανωτέρω περιπτώσεις α’ έως δ ́.

Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παραμείνουν επί θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ σε περίπτωση εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α ́134). Διευκρινίζεται, συγκεκριμένα, ότι οι εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συμμετέχουν στη διαδικασία απόκτησης οργανικών θέσεων ανεξάρτητα από το εάν θα παραμείνουν με θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε άλλη δημόσια σχολική μονάδα.

Στην παράγραφο 6 προβλέπεται, ότι σε περίπτωση παράτασης της θητείας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, οι εκπαιδευτικοί θα υποβληθούν σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής, καθώς και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021. Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι να συγχρονίσει την αξιολόγηση των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021, με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των οποίων η θητεία θα παραταθεί μέχρι τις 31.8.2021. Με τον τρόπο αυτό το σύνολο των εκπαιδευτικών, που θα υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα αξιολογηθεί στη διάρκεια του οικείου διδακτικού έτους.

Στην παράγραφο 7 προβλέπεται η συγκρότηση ειδικών Π.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες θα αναλάβουν να καταρτίσουν τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικότερα, προβλέπεται, ότι οι ανωτέρω Π.Ε.Π.Π.Σ. συγκροτούνται από ένα (1) ένα μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, έναν Οργανωτικό Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπάγεται σε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. και προέρχεται από

42

την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανάλογα με τη βαθμίδα σχολείου την οποία αφορά η επιλογή. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ενόψει της εκτιμώμενης ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου και της ανάγκης ταχείας συγκρότησης των Επιτροπών, οι οποίες θα αναλάβουν την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικά για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και ενόψει του μεγάλου αριθμού των αναμενόμενων υποψηφιοτήτων προβλέπεται ότι θα συγκροτηθούν διαφορετικές Π.Ε.Π.Π.Σ. για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην παράγραφο 8 προβλέπεται η διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2020-2021. Η ειδική ρύθμιση της διαδικασίας κατάρτισης των ανωτέρω πινάκων κρίνεται αναγκαία ενόψει του ότι η διαδικασία, η οποία κατά την πάγια ρύθμιση θα ολοκληρώνεται από μία Π.Ε.Π.Π.Σ., κατά τη μεταβατική περίοδο θα ολοκληρωθεί από περισσότερες Π.Ε.Π.Π.Σ.. Ενόψει τούτου, κρίνεται αναγκαία τόσο η κατανομή των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας στις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ., όσο και η πρόβλεψη διαδικασίας ενοποίησης των πινάκων, που θα συντάξουν οι επί μέρους Π.Ε.Π.Π.Σ. σε ενιαίο αξιολογικό πίνακα κατάταξης των προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των ανωτέρω Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στην παράγραφο 9 προβλέπεται ότι ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης των Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 15 και τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος, οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. δύναται να καλύπτονται με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Στην ίδια παράγραφο εξειδικεύεται η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες ενόψει της έκτακτης συγκυρίας που προκλήθηκε από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία συγκρότησης των Π.Ε.Π.Π.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Στην παράγραφο 10 προβλέπεται ότι αποκλειστικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021:

α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο, το οποίο έως την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι Πειραματικό και το οποίο χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019, ήτοι μαθητών οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2018-2019 φοίτησαν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο, γίνεται απευθείας χωρίς να υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Οι κενές θέσεις στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου καλύπτονται με εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και

β) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια της παρ. 2 του άρθρου 13, με την επιφύλαξη της περ. α ́ της παρούσας, καθώς και η κάλυψη κενών θέσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια της ίδιας παραγράφου, δεν

 

υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και κάλυψης κενών θέσεων και ρυθμίζονται άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, ζητήματα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις αφορούν την εισαγωγή, καθώς και την κάλυψη κενών θέσεων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Η μεταβατική διάταξη της περίπτωσης α ́ κρίνεται απαραίτητη ενόψει του ότι η διασύνδεση που προβλέφθηκε από προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς μεταξύ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου και Πειραματικού Γυμνασίου κρίνεται ως άξια προστασίας για ένα ακόμη σχολικό έτος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι Πειραματικό Γυμνάσιο που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Η κάλυψη των κενών θέσεων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου θα γίνει με εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, όπως προβλέπεται για τα σχολεία, τα οποία έως την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι Πειραματικά και τα οποία χαρακτηρίζονται ως Πρότυπα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13.

Η μεταβατική διάταξη της περίπτωσης β ́ κρίνεται απαραίτητη ενόψει της έκτακτης συγκυρίας που προκλήθηκε από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία συγκέντρωσης των μαθητών για τη διενέργεια των εξετάσεων εισαγωγής σε Πρότυπα Γυμνάσια, καθώς και για τη διενέργεια των εξετάσεων κάλυψης κενών θέσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13.

Στην παράγραφο 11 διευκρινίζεται ότι τα σχολεία, τα οποία έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν λειτουργούν ως Π.Σ. και τα οποία χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. σύμφωνα με την. 2 του άρθρου 13 αποδίδουν απολυτήριο τίτλο Π.Σ. από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.

Επί του άρθρου 63

Με την πρώτη παράγραφο ρυθμίζεται το ζήτημα των επιμισθίων που έχουν καταβληθεί σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους από τη δημοσίευση του ν. 4415/2016 (Α’ 159/6.9.2016) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου βάσει των διατάξεων του ν. 4415/2016 (Α ́ 159) και του ν. 817/1978 (Α ́ 170) και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ 1019-206 ΑΛΕ 2120189001 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία θεωρούνται νομίμως καταβεβλημένα.

Τέλος, με τη δεύτερη παράγραφο, εν όψει της καθυστέρησης που προκλήθηκε από τη διεθνή υγειονομική κρίση του κορωνοϊού COVID-19 στην υποβολή από μέρους των ενδιαφερομένων των αιτήσεων παράτασης απόσπασης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αυτών έως και δεκαπέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Επί του άρθρου 64

Μεταξύ των διατάξεων που καταργούνται περιλαμβάνεται η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, έτσι ώστε η πάγια ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν.

 

4589/2019 να ισχύσει και για τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, που θα καταρτιστούν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4589/2019. Καταργείται, με τον τρόπο αυτό, η κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη τριετούς ισχύος των πρώτων πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα συνταχθούν βάσει του ν. 4589/2019 και προβλέπεται η εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης περί διετούς ισχύος των πινάκων και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύτερη συμπερίληψη νέων εκπαιδευτικών στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και η ταχύτερη προσμέτρηση των νέων ακαδημαϊκών προσόντων, προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της ρύθμισης του άρθρου 5 του παρόντος περί επαναφοράς της αναγραφής του χαρακτηρισμού της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους τίτλους σπουδών, καταργούνται η παράγραφος 15 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 και η παράγραφος 7 του άρθρου 32 της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β′ 2005).

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

Επί της αρχής (άρθρα 66-71)

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ορίζεται εκ νέου η διαδικασία εκλογής, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής των υποψηφίων για την ανάδειξη στα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., καθώς η ισχύουσα διαδικασία εκλογής των Πρυτανικών αρχών των Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, απεδείχθη ιδιαίτερα δυσχερής στην εφαρμογή της, ιδίως λόγω των δύο διακριτών ψηφοδελτίων για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων αντίστοιχα. Επιπλέον, για την υλοποίηση του τετραετούς αναπτυξιακού προγράμματος και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4653/2020, κρίνεται απαραίτητη η επαναφορά της θητείας των πρυτανικών αρχών από τα τρία στα τέσσερα έτη.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις επανέρχεται αφενός η εκλογή των πρυτανικών αρχών μέσω ενός ενιαίου ψηφοδελτίου και αφετέρου η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω της οποίας διασφαλίζεται με τον μέγιστο δυνατό τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η συμμετοχή εκλεκτόρων οι οποίοι αδυνατούν να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, λόγω απουσίας ή άλλου κωλύματος. Επίσης, ρυθμίζεται εκ νέου η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές (επί θητεία και μόνιμους) και τους υπηρετούντες λέκτορες του οικείου Α.Ε.Ι..

45

Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου αποσκοπούν, ευρύτερα, στην ενίσχυση της θεσμικής θωράκισης των Α.Ε.Ι., κυρίως μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων εκείνων συνθηκών και κινήτρων για τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων κανόνων εσωτερικής διοίκησης με όρους μακρόπνοου σχεδιασμού και διοικητικής συνέχειας.

Επί του άρθρου 65

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις Αντιπρυτάνεις με θητεία τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών. Η επαναφορά της θητείας των ανώτατων μονομελών οργάνων του Α.Ε.Ι. στα τέσσερα ακαδημαϊκά έτη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στα εν λόγω όργανα για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού του οικείου Α.Ε.Ι. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι με απόφαση του Πρύτανη κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ορίζονται οι τομείς ευθύνης και οι επί μέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων σε θέματα του οικείου Α.Ε.Ι., τα οποία αφορούν κατ’ ελάχιστον ζητήματα ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Κάθε Αντιπρύτανης έχει τουλάχιστον μια εκ των ως άνω αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε Α.Ε.Ι.. Συναφώς, παρέχεται η δυνατότητα, οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη να διαμορφωθούν βάσει των ιδιαίτερων αναγκών κάθε Α.Ε.Ι. (μέγεθος του Α.Ε.Ι., γεωγραφική διασπορά των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. κ.λπ.).

Επί του άρθρου 66

Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα εκλογιμότητας των υποψηφίων για τα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων. Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη δύνανται να είναι οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ στο αξίωμα του Αντιπρύτανη δύνανται να εκλεγούν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι επίσης τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι κώλυμα εκλογιμότητας στα δύο αξιώματα έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Και τούτο, για λόγους οργανωτικούς και διοικητικής αποτελεσματικότητας, σταθμίζοντας πρωτίστως την ανάγκη αποφυγής συνθηκών ανασφάλειας που ενδέχεται να είχαν δυσμενείς συνέπειες σε θέματα υλοποίησης του προγραμματισμού και σχεδιασμού κάθε Ιδρύματος. Με την παρ. 3 ορίζεται ότι για το μεν αξίωμα του Πρύτανη κώλυμα εκλογιμότητας έχει όποιος έχει επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα ή έχει εκλεγεί για δύο θητείες ως Αντιπρύτανης στο οικείο Α.Ε.Ι. ενώ ια το αξίωμα του Αντιπρύτανη κώλυμα εκλογιμότητας έχει όποιος έχει εκλεγεί στο ίδιο αξίωμα για δύο θητείες, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις. Και τούτο, πρωτίστως για λόγους ενίσχυσης της θεσμικής θωράκισης των Ιδρυμάτων κατά τα προαναφερθέντα46

Επί του άρθρου 67

Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζονται τα ασυμβίβαστα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων με αξιώματα άλλων μονομελών οργάνων του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Από τον εν λόγω περιορισμό εξαιρούνται τα μονομελή όργανα διοίκησης του Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου του Α.Ε.Ι.. Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι οι ιδιότητες του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστες με κάθε άλλη επαγγελματική ενασχόληση εκτός του οικείου Α.Ε.Ι.. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως επαγγελματική ενασχόληση νοείται η κατοχή κάθε είδους έμμισθης σχέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περ. θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 του ν. 4310/2014, αλλά και η παροχή διδακτικού έργου προς άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι ο έλεγχος περί ύπαρξης ασυμβίβαστου πραγματοποιείται τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι., όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιοδήποτε από τα περιγραφόμενα ασυμβίβαστα της παρ. 1, ο Πρύτανης ή ο Αντιπρύτανης αντίστοιχα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επί του άρθρου 68

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το εκλεκτορικό σώμα που αναδεικνύει τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι.. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., ήτοι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επί θητεία και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, καθώς και υπηρετούντες λέκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ακόμη και αν τελούν σε επιστημονική άδεια ή απέχουν νομίμως από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία όσοι τελούν σε καθεστώς αναστολής των καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 και σε όσοι έχουν στερηθεί του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής κατά το άρθρο 24 του π.δ. 160/2008. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Α.Ε.Ι., όπως προβλεπόταν με διαβάθμιση ισχύος ψήφου στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ιδίως (α) ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία, και (β) η συμμετοχή ενός εκλέκτορα με διαφορετική ισχύ ψήφου έναντι άλλων εκλεκτόρων όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν κρίνεται ορθή. Επισημαίνεται σχετικώς ότι όλες οι κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στα συλλογικά διοικητικά όργανα του Α.Ε.Ι..

Επί του άρθρου 69

47

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ορίζουν τη διαδικασία και τις προθεσμίες δημοσίευσης της προκήρυξης για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών, αλλά και τα στοιχεία που υποχρεωτικά πρέπει να εμπεριέχονται σε αυτή. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της προκήρυξης είναι η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση που αυτή αδρανεί ή για οιονδήποτε λόγο δεν έχει εκδώσει τη σχετική προκήρυξη τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών, η αρμοδιότητα έκδοσής περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επί του άρθρου 70

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από τη Σύγκλητο, τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66, την κατάρτιση ενιαίων ψηφοδελτίων για κάθε έναν συνδυασμό, την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών, καθώς και τη διαδικασία επανάληψης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών του οικείου Α.Ε.Ι. από την πρώτη φορά. Η ρύθμιση για το ενιαίο ψηφοδέλτιο διασφαλίζει ελάχιστους όρους συναντίληψης, συνεργασίας και συνεκτικής άσκησης διοίκησης στις Πρυτανικές Αρχές, προάγοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε Ιδρύματος. Εξάλλου, η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συμμετοχή εκλεκτόρων στη διαδικασία.

Επί του άρθρου 71

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του πραγματοποιείται διαδικασία εκ νέου εκλογής για το αξίωμα του Πρύτανη έως τη λήξη της θητείας, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει παραίτηση ή έκλειψη από το ίδιο αξίωμα κατά το τελευταίο έτος της θητείας, με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις έως τη λήξη της θητείας τους.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης ενός ή περισσοτέρων εκ των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη αυτού ή αυτών έως τη λήξη της θητείας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. Ο προτεινόμενος ως αντικαταστάτης για το αξίωμα Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιονδήποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Επί της αρχής (άρθρα 72-81)

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του συστήματος μετεγγραφών φοιτητών, αναθεωρώντας προς περισσότερο αντικειμενική κατεύθυνση τη μοριοδότηση48

των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και λαμβάνοντας για πρώτη φορά υπόψη και ακαδημαϊκά κριτήρια. Βασικοί άξονές του είναι η δίκαιη αντιμετώπιση των φοιτητών, οι οποίοι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και συγχρόνως η διασφάλιση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών χωρίς να προκαλείται υπερκορεσμός στα Α.Ε.Ι. των μεγάλων αστικών κέντρων και συγχρόνως να αποψιλώνονται τα περιφερειακά ιδρύματα. Είναι γνωστό, όπως επισημαίνεται διαρκώς από τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι., ότι τα κεντρικά ιδρύματα της χώρας είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένα, με επιπτώσεις στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Περαιτέρω, η έλλειψη ακαδημαϊκών κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα φοιτητές οι οποίοι εισάγονται με χαμηλή βαθμολογική επίδοση σε ένα Τμήμα να μετεγγράφονται σε αντίστοιχα Τμήματα κεντρικών Α.Ε.Ι. με πολύ υψηλότερη βάση εισαγωγής, δημιουργώντας φοιτητές πολλών ταχυτήτων.

Οι παρούσες διατάξεις λαμβάνουν υπόψη τις προαναφερόμενες παραμέτρους και προβαίνουν σε στάθμισή τους με στόχο τη οικοδόμηση ενός πιο ορθολογικού, αποτελεσματικού και αξιοκρατικού συστήματος μετεγγραφών που θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το νέο σύστημα μετεγγραφών θα διασφαλίζει κατά το δυνατό, πιο ομοιόμορφη κατανομή των φοιτητών στα κεντρικά Ιδρύματα και πιο ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν γένει.

Η καθιέρωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου της «βάσης μετεγγραφής» συνιστά ένα βαθμολογικό κατώφλι για τις μετεγγραφές των δύο βασικών κατηγοριών που ισχύουν σήμερα (δηλ. μετεγγραφές για κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και μετεγγραφές αδελφών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη) και αποσκοπεί ευθέως στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προαναφέρθηκαν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ύπαρξη φοιτητών πολλών ταχυτήτων στο ίδιο Τμήμα δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος, την οργάνωση των σπουδών του και τους ρυθμούς αποφοίτησης.

Διατηρείται σε ισχύ το όριο του 15% επί του αριθμού των εισακτέων για τις περιπτώσεις μετεγγραφών βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, προβλέπονται ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών που πραγματοποιούνται για κοινωνικούς λόγους, ενώ εξακολουθεί με μεγαλύτερη εξειδίκευση η δυνατότητα κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφών για σοβαρές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Επίσης, για όσους ζητούν μετεγγραφή, πλέον θα αναζητούνται τα εισοδήματα σε βάθος τριετίας, προκειμένου να υπάρξει δικαιότερη και πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση της οικονομικής τους κατάστασης ενώ με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται σημαντικά και οι όποιες πιθανές απόπειρες αλλοίωσης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης, οι οποίες είχαν παρατηρηθεί μεμονωμένα όταν λαμβανόταν υπόψη μόνο το τελευταίο φορολογικό έτος.

Καινοτομία του νέου συστήματος μετεγγραφών αποτελεί ακόμη η καθιέρωση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, στο πλαίσιο ενός «β ́ κύκλου μετεγγραφών», δυνατότητα που αποτελεί στην ουσία μία «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους δεν καταφέρουν να πετύχουν το βαθμολογικό όριο της βάσης μετεγγραφής ή έχουν πετύχει τη βάση μετεγγραφής, αλλά υπάρχουν αιτούντες με υψηλότερη μοριοδότηση λόγω κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων οπότε έχει συμπληρωθεί/εξαντληθεί το ποσοστό του 15%. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που πράγματι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και, βεβαίως, πληρούν τα οικεία κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, να φοιτήσουν σε ένα παρεμφερές Τμήμα επόμενης επιλογής τους.

 

Επί του άρθρου 72

Με το παρόν άρθρο δίνονται οι αναγκαίοι ορισμοί για την εφαρμογή του νόμου. Ιδίως δε, δίνεται η αναγκαία περιγραφή του όρου «βάση μετεγγραφής», που αποτελεί και το καινοτόμο ακαδημαϊκό κριτήριο που καθιερώνεται για τις μετεγγραφές, και συνιστά τον αριθμό της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, αφού αφαιρεθεί ο αριθμός των 2.750 μορίων. Νέα έννοια στο νομοθετικό πλαίσιο συνιστά και η έννοια της «μετακίνησης» σε Τμήμα εντός του ιδίου επιστημονικού πεδίου, δυνατότητα που παρέχεται σε ένα δεύτερο στάδιο και υπό προϋποθέσεις.

Επί του άρθρου 73

Στην προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων μετεγγραφής. Μαζί με τις γενικές προϋποθέσεις ύπαρξης αντιστοιχίας μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και μετεγγραφής και αντιστοιχίας έτους σπουδών ανάμεσα στα εν λόγω Τμήματα, εισάγεται και η νέα προϋπόθεση του βαθμολογικού ορίου για τις μετεγγραφές με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και τις μετεγγραφές αδελφών φοιτητών. Επεκτείνεται δε η προθεσμία εντός της οποίας περιέρχεται το ερώτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Ε.Ε.) για τη γνωμοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τον καθορισμό της αντιστοιχίας των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α. από δέκα σε τριάντα ημέρες.

Επί του άρθρου 74

Στο παρόν άρθρο προσδιορίζονται οι κατηγορίες φοιτητών που αποκλείονται της μετεγγραφής. Πρόκειται για τις ίδιες περιπτώσεις φοιτητών που ισχύουν και σήμερα, και αφορούν κατά κύριο λόγο αυτούς, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου ή όσους έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α. κάνοντας χρήση κάποιου άλλου είδους ευεργετήματος με βάση άλλες νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές προστίθεται και μία νέα κατηγορία αποκλειομένων, των φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Επίσης προβλέπεται ρητά ο αποκλεισμός μετεγγραφής από Τμήμα σε Τμήμα της ιδίας Περιφερειακής Ενότητας και διευκρινίζεται ότι η η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα.

Επί του άρθρου 75

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων. Ως προς την κατηγορία αυτή ισχύει ότι ο αριθμός των μετεγγραφόμενων φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα, όπως αυτός ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος, η δε σχετική εισήγηση στον Υπουργό

50

Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα Ιδρύματα αποστέλλεται έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Ο δικαιούχος δύναται να δηλώσει αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α..

Επιπλέον εξορθολογίζονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια με βάση τα οποία δίνεται η μετεγγραφή, τα οποία λαμβάνονται υπόψη διαζευκτικά ή σωρευτικά.

Συγκεκριμένα:

α) ως προς τα οικονομικά κριτήρια:

μειώνονται τα ελάχιστα οικονομικά όρια και το εύρος των οικονομικών κλιμάκων και γίνεται αναλογικότερη μοριοδότηση: Γίνεται εφαρμογή ενός αναλογικότερου συστήματος που εκκινεί από μηδενικό εισόδημα και φθάνει ανά 3.000 ευρώ, στο μέγιστο ποσό των 12.000 ευρώ (από 9.000 που είναι σήμερα το τελικό όριο) αποδίδοντας κλιμακωτά έξι, τέσσερα, τρία και δύο μόρια αντίστοιχα. Επίσης λαμβάνεται υπόψη πλέον ο μέσος όρος εισοδημάτων της τελευταίας τριετίας με σκοπό να αποτυπωθεί πιο αντιπροσωπευτικά η οικονομική κατάσταση των αιτούντων.

β) ως προς τα κοινωνικά κριτήρια:

δίνεται μεγαλύτερη μοριοδότηση στην ιδιότητα μέλους τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας, ενώ συνυπολογίζονται και τα λοιπά μέλη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας εφόσον είναι κάτω των 25 ετών, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Ενισχύεται η μοριοδότηση στην ιδιότητα ορφανού από 1 και από 2 γονείς καθώς δίνονται 2 και 5 μόρια αντίστοιχα σε σχέση με το 1 και 3 μόρια που ισχύει σήμερα, ενώ και στην περίπτωση τέκνου άγαμου γονέα δίνονται 2 μόρια αντί για 1 που ισχύει σήμερα.

Διευκρινίζεται και διατυπώνεται καλύτερα σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη, ότι σε περίπτωση τυχόν υπέρβασης του ποσοστού 15% που ορίζεται στο άρθρο, η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά ως προς το σύνολο των μορίων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, τότε λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στο Τμήμα, ώστε οι τελικώς μετεγγραφόμενοι φοιτητές να μην υπερβαίνουν το εν λόγω ποσοστό.

Επί του άρθρου 76

Με το παρόν άρθρο καθορίζονται και εξειδικεύονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές αδελφών που αποτελούν και τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία μετεγγραφών. Ως προς την κατηγορία αυτή δεν ισχύει ο περιορισμός του 15% επί του αριθμού των εισακτέων, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η προτεραιοποίηση των μετεγγραφών, καθώς και οι ίδιες προϋποθέσεις που ορίζει το ισχύον πλαίσιο. Οι βασικές αλλαγές στο άρθρο αφορούν στην προσθήκη της δυνατότητας μετεγγραφής στην Περιφερειακή Ενότητα όπου ο αιτών ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Επιπλέον δε, τα οικονομικά κριτήρια (12.500 και 5.000 ευρώ για πλήρη οικονομική δυσχέρεια) αναφέρονται για πρώτη φορά ρητά στον νόμο και λαμβάνεται και εδώ υπόψη ο μέσος όρος της τελευταίας τριετίας του ατομικού η οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντος αδελφού. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της «πλήρους οικονομικής δυσχέρειας», προβλέπεται η δυνατότητα μετεγγραφής αδελφών φοιτητών μόνο στην

51

Περιφερειακή Ενότητα όπου διαμένουν οι γονείς τους ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και όχι σε κάποια τρίτη Περιφερειακή Ενότητα.

Επί του άρθρου 77

Το εν λόγω άρθρο αφορά στη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Πρόκειται για έναν «β ́ κύκλο μετεγγραφών», που δίνει τη δυνατότητα καταρχάς σε φοιτητές οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης μετεγγραφής για να μετεγγραφούν σε κάποιο αντίστοιχο Τμήμα, εφόσον βεβαίως πληρούν τα οικεία κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια, να μετακινηθούν σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, εφόσον είναι στο πρώτο έτος φοίτησής τους. Ταυτόχρονα η δυνατότητα αυτή δίνεται και σε φοιτητές οι οποίοι συγκεντρώνουν μεν τα μόρια της βάσης εισαγωγής, αλλά δεν λαμβάνουν τη μετεγγραφή, διότι υπάρχουν άλλοι αιτούντες οι οποίοι συγκεντρώνουν υψηλότερη μοριοδότηση στα οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια και έχει συμπληρωθεί το ποσοστό του 15% του αριθμού των μετεγγραφομένων με τα εν λόγω κριτήρια. Δηλαδή δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιες κατηγορίες φοιτητών να σπουδάσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες που θα επέβαλαν τη μετεγγραφή. Βασικές προϋποθέσεις ωστόσο για τη μετακίνηση εντός του ιδίου επιστημονικού πεδίου, αποτελούν η συγκέντρωση των μορίων της βάσης εισαγωγής του Τμήματος, όπου ο φοιτητής αιτείται μετακίνηση όπως επίσης η δήλωση του Τμήματος αυτού κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Στην περίπτωση της μετακίνησης δίνεται η δυνατότητα διευρυμένης επιλογής έως πέντε Τμημάτων του ιδίου επιστημονικού πεδίου εντός δύο το πολύ Περιφερειακών Ενοτήτων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι αιτήσεις μετακίνησης των δύο ως άνω περιπτώσεων πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις από τον α ́ κύκλο μετεγγραφών και μέχρι κάλυψης του ποσοστού του 15%.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις αδελφών φοιτητών σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού 15% επί του αριθμού των μετεγγραφομένων και παρέχεται μόνο η δυνατότητα μετεγγραφής σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου στην Περιφερειακή Ενότητα όπου σπουδάζει ο αδελφός ή στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων (και όχι από κοινού σε τρίτη Περιφερειακή Ενότητα).

Επί του άρθρου 78

Το εν λόγω άρθρο αφορά στις ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών που διατηρούνται σε ισχύ οι οποίες πραγματοποιούνται καθ ́ υπέρβαση του ποσοστού 15% επί του αριθμού των μετεγγραφόμενων με κοινωνικά ή/και οικονομικά κριτήρια. Ως δικαιούχοι μετεγγραφής της προτεινόμενης διάταξης είναι οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών: α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990, β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή

52

πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως ισχύει, δ) κρατούμενοι σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας στους οποίους δίνεται εναλλακτική δυνατότητα μετεγγραφής αν δεν υπάρχει έστω συναφές τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι, στην Περιφερειακή Ενότητα του Καταστήματος Κράτησής τους, ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Επί του άρθρου 79

Στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής μπορούν να υποβάλλονται καθ ́ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Εν συνεχεία εξειδικεύονται οι εν λόγω περιπτώσεις, όπως σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειάς τους, πρόσφατος θάνατος συγγενούς α ́ βαθμού ή β ́ βαθμού, φοιτήτριες οι οποίες κυοφορούν και φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής τους ελευθερίας. Σύμφωνα με την παρ. 2 εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησης του αιτούντα, δίνεται η δυνατότητα για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο όμως συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής. Επίσης καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις η παρ. 3 επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση φοιτητή κατά παρέκκλιση των λόγων αποκλεισμού του πλαισίου των μετεγγραφών, εφόσον υπάρξει ομόφωνη εισήγηση από την αρμόδια Επιτροπή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ο οποίος και κρίνει την έκδοση ή μη σχετικής απόφασης. Τονίζεται προς αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, ότι η μη χορήγηση μετεγγραφής ή μετακίνησης με βάση τις προηγούμενες διατάξεις του νόμου, δεν συνιστά λόγο κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής. Όπως αναφέρεται στην παρ. 5 η αξιολόγηση των αιτήσεων για κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται από Πενταμελή Επιτροπή στην οποία πλέον αναφέρεται ρητά ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να είναι κλάδου ή ειδικότητας Ιατρών.

Επί του άρθρου 80

Στο άρθρο προβλέπεται ρητά η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας ενώπιον τριμελούς Επιτροπής κατά των αποτελεσμάτων επί των αιτήσεων μετεγγραφής, η οποία κρίνει περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

Επί του άρθρου 81

53

Παρέχεται η αναγκαία εξουσιοδότηση για την έκδοση των απαραίτητων για την λεπτομερή εφαρμογή των ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων. Ειδικότερα ο ορισμός της «βάσης μετεγγραφής» και η μέθοδος υπολογισμού δεν μπορεί να είναι κάτι στατικό, αλλά θα πρέπει να δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Το ίδιο ισχύει και για τα αναφερόμενα στα οικονομικά κριτήρια χρηματικά ποσά, τα οποία πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

Επί της αρχής (άρθρα 82-95)

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου σε άλλες γλώσσες (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.) πλην της ελληνικής, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), όπως ίσχυε περιοριστικά μέχρι σήμερα. Βασικός στόχος του νέων αυτών ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κρίνεται ότι θα συμβάλλει και στην ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, οι σχετικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των Α.Ε.Ι., της αυτονομίας και της εξωστρέφειάς τους και την ανάδειξη της χώρας μας σε διεθνή πόλο έλξης για αλλοδαπούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη απλοποιημένων προς τούτο διαδικασιών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενισχύει το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, τηρουμένων βεβαίως των ασφαλιστικών δικλείδων διασφάλισης της ποιότητας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων που εδρεύουν στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Επί του άρθρου 82

Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται η διαδικασία ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. με την έκδοση σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν σχετικής εισήγησης του επισπεύδοντος Τμήματός του. Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ίδρυση του Ξ.Π.Σ., όπως τον σκοπό, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα σπουδών, τα κριτήρια εισαγωγής ανά κατηγορία φοιτητών, το ύψος των τελών φοίτησης, εφόσον υπάρχουν, τους λοιπούς πόρους του προγράμματος, τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών και άλλα σχετικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ίδρυση ενός προγράμματος σπουδών. Επίσης, με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι δύναται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ περισσότερων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. για την ίδρυση ενός Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και έγκρισης της Συγκλήτου, το οποίο θα ορίζει τα βασικά στοιχεία σχετικά με την ίδρυση του Ξ.Π.Σ. και τη συμμετοχή στα

54

όργανα διοίκησής του. Με την απόφαση ίδρυσης Ξ.Π.Σ. παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράμματος σπουδών, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό.

Επιπλέον με το παρόν άρθρο απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία ίδρυσης των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών, καθώς δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά απαιτείται μόνο η λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι. Επισημαίνεται ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίησή του από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά τις κείμενες διατάξεις, ενώ ακολούθως απαιτείται με επιμέλεια του οικείου Α.Ε.Ι. η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επί του άρθρου 83

Με το παρόν άρθρο ορίζονται τα όργανα διοίκησης των Ξ.Π.Σ. και οι αρμοδιότητές τους. Ως όργανα διοίκησης ενός Ξ.Π.Σ. ορίζονται: α) η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος. Ειδικότερα, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. είναι αρμόδια για την ίδρυση και την κατάργηση του Ξ.Π.Σ. καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ. Αντίστοιχα, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η σύνθεση της οποίας ορίζεται με απόφαση Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση του Ξ.Π.Σ. όπως τον ορισμό του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ, και τον αναπληρωτή του, την κατανομή του διδακτικού έργου, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ξ.Π.Σ., την έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ. και λοιπά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος. Τέλος, ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, ενώ ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή νομίμως εξουσιοδοτείται από την Επιτροπή να ασκεί.

Επί του άρθρου 84

Με την παρ. 1 ορίζονται οι κατηγορίες του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ., στις οποίες δύναται να ανατεθεί διδασκαλία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του. Το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., δύναται να απασχοληθεί για τις διδακτικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών ενός ή περισσοτέρων Ξ.Π.Σ. μόνο πέραν των νόμιμων υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και του ανατίθενται ανά ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από το οποίο προέρχονται. Με την παρ. 2 ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. και προβλέπεται ότι η αμοιβή όλων των κατηγοριών διδασκόντων του Ξ.Π.Σ. βαρύνει αποκλειστικά πόρους του Ξ.Π.Σ. και σε καμία περίπτωση τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης ορίζεται ότι η αμοιβή όλων των κατηγοριών του διδακτικού προσωπικού είναι

55

ανάλογη με αυτή των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, βάσει των υποχρεώσεων που τους ανατίθενται ανά περίπτωση.

Επί του άρθρου 85

Με την παρ. 1 ορίζονται οι κατηγορίες του λοιπού προσωπικού του Ξ.Π.Σ. για θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική και τεχνική υποστήριξή του. Ειδικότερα, σε ένα Ξ.Π.Σ. δύναται να απασχοληθεί είτε τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., και ειδικότερα δημόσιοι υπάλληλοι του Α.Ε.Ι. με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, είτε πρόσθετο προσωπικό με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), το οποίο επιλέγεται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. Για την περίπτωση του τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. πρέπει να ελέγχεται ανά περίπτωση ότι το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου ασκείται πέραν των νόμιμων υποχρεώσεων κάθε υπαλλήλου και ότι η εκτέλεση αυτού δεν παρακωλύει την εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεων του κάθε υπαλλήλου. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Ερευνών, ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση της εκτέλεσης του πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, δύναται είτε να ζητά σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου του υπαλλήλου, είτε να αναζητά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, από το οποίο να προκύπτουν τα καθήκοντα της οργανικής του θέσης, το ωράριο εργασίας του, καθώς και στοιχεία ότι η τυχόν απασχόλησή του στο Ξ.Π.Σ. είναι συμβατή με το αντικείμενο της κύριας απασχόλησής του και δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να παρακωλύει την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η αμοιβή του λοιπού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Ξ.Π.Σ. και σε καμία περίπτωση δε δύναται να βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Επί του άρθρου 86

Με την παρ. 1 ορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης και οι πόροι που δύναται να έχει ένα Ξ.Π.Σ., ενώ με την παρ. 2 ορίζεται ότι η διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι. Επίσης προβλέπεται ότι η Σύγκλητος κάθε Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζει το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων των Ξ.Π.Σ. κάθε Α.Ε.Ι., το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα Ξ.Π.Σ. του οικείου Α.Ε.Ι. Με την παρ. 3 ορίζεται ότι με τους πόρους του Ξ.Π.Σ. καλύπτονται κατά προτεραιότητα οι ανάγκες του Ξ.Π.Σ, όπως οι δαπάνες για την αμοιβή του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, δαπάνες μετακινήσεων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ενώ εάν προκύπτουν ταμειακά διαθέσιμα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μετά την κάλυψη των αναγκών του Ξ.Π.Σ., δύνανται οι πόροι να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Ξ.Π.Σ.

Επί του άρθρου 87

56

Με το παρόν άρθρο ορίζεται ότι οι μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ ́ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και αρμόδιο όργανο για την έγκριση κάθε μετακίνησης είναι η Επιτροπή Σπουδών του Ξ.Π.Σ.. Οι δαπάνες μετακινήσεων βαρύνουν αποκλειστικά τους πόρους του Ξ.Π.Σ.

Επί του άρθρου 88

Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών διπλής ειδίκευσης (joint degrees) μέσω της συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών α ́ κύκλου με ειδίκευση σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Επί του άρθρου 89

Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης διπλών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (dual degrees) μέσω της συνεργασίας δύο ή περισσότερων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο ισότιμων τίτλων σπουδών α ́ κύκλου του ιδίου ή διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων είναι προσαυξημένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών α ́ κύκλου, καθώς οδηγούν στην απονομή δύο τίτλων σπουδών, ενώ το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιπροσωπεύει τα προγράμματα σπουδών τα οποία αντιστοιχούν στην απονομή κάθε τίτλου σπουδών χωριστά.

Επί του άρθρου 90

Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης θερινών προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας (summer schools) κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή/και Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών δύναται να έχουν τέλη φοίτησης. Στην απόφαση ίδρυσης του θερινού προγράμματος σπουδών ορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του θερινού προγράμματος σπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες τις οποίες δύνανται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της ελληνικής, το ύψος των τελών φοίτησης, καθώς και άλλες λεπτομέρειες. Τέλος, προβλέπεται ότι τη διαχείριση των πόρων των εν λόγω προγραμμάτων, εφόσον υφίστανται, αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

Επί του άρθρου 91

57

Με τις διατάξεις αυτές θεσμοθετείται η δυνατότητα από κοινού διοργάνωσης όλων των προαναφερόμενων τύπων Ξ.Π.Σ. σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών Α.Ε.Ι. και την ουσιαστική μεταξύ τους συνεργασία. Η διαφορετική οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ χωρών, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει τον μέγιστο βαθμό ευελιξίας επί οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων, ανάγκη που εξυπηρετείται με την πρόβλεψη της δυνατότητας των Α.Ε.Ι να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας (MoU) με τα Ιδρύματα της αλλοδαπής, προκειμένου για την εξειδίκευση των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων και λοιπών κανόνων της μεταξύ τους συνεργασίας – τηρουμένων βεβαίως των ελάχιστων διατυπώσεων και εγγυήσεων διασφάλισης ποιότητας κατά τις κείμενες γενικές διατάξεις.

Επί του άρθρου 92

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών των Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφαλιστική κάλυψη (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου), δαπάνη η οποία βαρύνει τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελών φοίτησης.

Επί του άρθρου 93

Με τις παρ. 1 και 2 προβλέπεται η ίδρυση υπηρεσίας εντός του Α.Ε.Ι. με τίτλο «Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών», της οποίας το επίπεδο, η δομή και η οργανωτική διάρθρωση ορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Αντικείμενο της Μονάδας είναι η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου του οικείου Α.Ε.Ι. σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και κυρίως η διευκόλυνση της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης αυτών σε ζητήματα που σχετίζονται με άλλους φορείς του Δημοσίου, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η στελέχωση της Μονάδας δύναται να πραγματοποιηθεί είτε από τακτικό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., είτε από πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. Ενώ με την παρ. 4 ορίζεται ότι με απόφαση Συγκλήτου μπορεί να δημιουργείται έργο από τους ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. κατά την περ. β ́ της παρ. 6 του ν. 4485/2017για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δαπανών για την απασχόληση του πρόσθετου προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.

Επί του άρθρου 94

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 και ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί σε

58

προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και εισέρχονται στη χώρα μας έχοντας εθνική θεώρηση εισόδου για λόγους σπουδών. Ειδικότερα, τα Α.Ε.Ι. μπορούν να συνάπτουν τριμερείς συμβάσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εδρεύει το A.E.I., για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής προς τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εγγράφονται σε προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. Ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων ορίζονται οι εξής: α) η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον αα) τριετής για προγράμματα πρώτου κύκλου, αβ) ετήσια για προγράμματα δεύτερου κύκλου και αγ) τριετής για προγράμματα τρίτου κύκλου, και β) πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών διανομής των άρθρων 32 και 33 του ν. 4251/2014.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι το περιεχόμενο των συμβάσεων ταχείας διαδικασίας χορήγησης της παρ. 1. Ειδικότερα κάθε σύμβαση περιλαμβάνει: α) τον αριθμό των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο Α.Ε.Ι. και στα οποία δύναται να εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών, β) τον τίτλο και την απόφαση ίδρυσης κάθε προγράμματος σπουδών, γ) τον ανώτατο αριθμό εισακτέων ανά πρόγραμμα σπουδών και ακαδημαϊκό έτος, δ) την οργανική μονάδα του Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρμοδιότητα την προετοιμασία πλήρους φακέλου για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί σε προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. και ε) τους ειδικούς λόγους που συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τη δυνατότητα ανανέωσης της, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου και τη λήψη βιομετρικών από τον πολίτη τρίτης χώρας.

Με την παρ. 6 προβλέπεται ότι η άδεια διαμονής έχει διάρκεια ίση με τα έτη του προγράμματος σπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση των αρμοδίων φορέων με την κατ’ έτος ανανέωση της άδειας διαμονής αυτού. Αντίστοιχα, η άδεια διαμονής δύναται να παραταθεί έως την αποφοίτηση του πολίτη τρίτης χώρας από το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, ενώ το Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της φοίτησης του πολίτη τρίτης χώρας οφείλει να αποστέλλει προς την αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών όλα τα δικαιολογητικά της περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 34 (βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών κ.λπ.), προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο φοιτητής συνεχίζει τις σπουδές του και η άδεια διαμονής να διατηρείται σε ισχύ.

Με την παρ. 7 ορίζεται ότι μετά τη σύναψη της σύμβασης για την ταχεία χορήγησης άδειας διαμονής, το Α.Ε.Ι. οφείλει να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο, τις ελληνικές προξενικές αρχές τρίτων χωρών από τις οποίες επιθυμούν να εισέλθουν πολίτες για να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι. σχετικά με την ισχύουσα σύμβαση και τους όρους που προβλέπονται σε αυτή για την ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής προς τους πολίτες των τρίτων χωρών.

Με την παρ. 8 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη

59

διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής, το περιεχόμενο της σύμβασης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ορθή εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Επί του άρθρου 95

Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράμματος όπου φοιτούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́

Επί του άρθρου 96

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίστανται οι παρ. 2, 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 προκειμένου αφενός να ορισθεί εκ νέου το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο θα συμμετέχει στη διαδικασία εκλογής των Κοσμητόρων των Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). και αφετέρου να θεσπισθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διαδικασία διεξαγωγής εκλογής των εν λόγω μονομελών οργάνων. Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία του Κοσμήτορα έχει το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής, ενώ διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν και όσοι τυχόν απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας τους, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής, όπως προβλεπόταν με διαβάθμιση ισχύος ψήφου στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ιδίως (α) ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία, και (β) η συμμετοχή ενός εκλέκτορα με διαφορετική ισχύ ψήφου έναντι άλλων εκλεκτόρων όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν κρίνεται ορθή. Επισημαίνεται σχετικώς ότι οι εν λόγω κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στα Όργανα της Σχολής. Με την παρ. 2 θεσπίζεται ότι η εκλογική διαδικασία διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με την παρ. 4 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Κοσμητόρων.

Επί του άρθρου 97

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αντικαθίστανται οι παρ. 3, 7 και 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 προκειμένου αφενός να ορισθεί εκ νέου το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο θα συμμετέχει στη διαδικασία εκλογής των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και αφετέρου να θεσπισθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής αυτών. Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του

60

Τμήματος εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ με την παρ. 2. ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. έχει το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του κάθε Τμήματος, ενώ διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν και όσοι τυχόν απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας τους, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, όπως προβλεπόταν με διαβάθμιση ισχύος ψήφου στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ιδίως (α) ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία, και (β) η συμμετοχή ενός εκλέκτορα με διαφορετική ισχύ ψήφου έναντι άλλων εκλεκτόρων όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν κρίνεται ορθή. Επισημαίνεται σχετικώς ότι οι εν λόγω κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στα Όργανα του Τμήματος. Με την παρ. 3 θεσπίζεται ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εν λόγω οργάνων διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με την παρ. 4 ορίζεται ο τρόπος εκλογής των οργάνων και η επαναληπτική διαδικασία σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εκλογή κατά την πρώτη ημέρα, ενώ με την παρ. 5 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων.

Επί του άρθρου 98

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 ως προς το εκλεκτορικό σώμα που συμμετέχει στη διαδικασία ανάδειξης του Διευθυντή Τομέα. Ειδικότερα, ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχει το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα, ενώ διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν και όσοι τυχόν απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας τους, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα, όπως προβλεπόταν, δεδομένου ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία. Επισημαίνεται σχετικώς ότι οι εν λόγω κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση Τομέα.

Επί του άρθρου 99

Με την παρ. 1 αποσαφηνίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία βρίσκονται σε επιστημονική άδεια ή τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, δύνανται να ορισθούν ως επιβλέποντες διδακτορικών διατριβών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρο 39 του ν. 4485/2017.

61

Αντίστοιχα με την παρ. 2 αποσαφηνίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία βρίσκονται σε επιστημονική άδεια δύνανται να έχουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4485/2017.

Με την παρ. 3 παρατείνεται η προθεσμία κατάρτισης και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 έως τις 31.12.2020. Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία δεδομένων των κρατουσών συνθηκών λόγω της εξάπλωσης της κορωναϊού και των δυσκολιών που έχει επιφέρει στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και των οργάνων διοίκησής τους, αλλά και των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

Επί του άρθρου 100

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ρητή εξαίρεση των παρεμβατικών και μη παρεμβατικών κλινικών μελετών από το ρυθμιστικό πεδίο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. του άρθρου 21 του ν. 4521/2018. Ειδικότερα, οι παρεμβατικές κλινικές μελέτες υποβάλλονται σε έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) κατόπιν σχετικής θετικής γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας ως προς τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που ανακύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται κατά τη διεξαγωγή αυτών. Επιπλέον, με την παρούσα ρύθμιση αφενός αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Φ. και της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και των Ε.Η.Δ.Ε. των Α.Ε.Ι., αφετέρου επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή κανόνων σχετικά με θέματα ηθικής και δεοντολογίας που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση παρεμβατικών κλινικών μελετών σε όλους τους φορείς που διεξαγάγουν τέτοιες μελέτες σε όλη την ελληνική Επικράτεια και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες δεοντολογίας (αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι / WMA).

Επί του άρθρου 101

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 προβλέπεται η κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ούτως ώστε να καταστεί ενιαία και ομοιόμορφη η διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία καθίσταται πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 απαλείφεται από τη σύνθεση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π. ο Πρόεδρος του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. καθώς πλέον καταργείται.

Επί του άρθρου 102

Με την παρούσα ρύθμιση οι υφιστάμενοι φοιτητές του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το

62

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, εντασσόμενοι στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αναλαμβάνει την υποχρέωση για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των παραπάνω φοιτητών. Τα όργανα του ίδιου Τμήματος είναι πλέον αρμόδια για την παροχή των τίτλων σπουδών, την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Μάλιστα δίνεται η δυνατότητα επανέκδοσης των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, σε όσους φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυμούν να αντικαταστήσουν εκείνα τα οποία είχαν εκδοθεί από το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.

αναγκαιότητα της εν λόγω ρύθμισης προκύπτει από το γεγονός ότι η ίδρυση του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας έγινε χωρίς αυτό να υπάρχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δίχως έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Για την εισαγωγή της εν λόγω ρύθμισης, πέραν της εκπεφρασμένης επιθυμίας του ίδιου του Ιδρύματος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απευθύνθηκε προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία και εξέτασε το ιστορικό λειτουργίας του καταργηθέντος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και αποφάνθηκε ότι το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω Τμήματος είναι πιο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρά προς το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο έχουν ενταχθεί. Περαιτέρω, η μεταφορά φοιτητών από ένα πρόγραμμα σπουδών σε άλλο, είναι μια κατ’ εξαίρεση συγκεκριμένη ενέργεια η οποία δεν επιφέρει αλλαγή στον Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκρίνεται το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως το πιο συναφές εξ αυτών του οικείου Α.Ε.Ι. καθώς είναι η καλύτερη δυνατή λύση για τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και για το ίδιο το Ίδρυμα, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Επί του άρθρου 103

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 καθίσταται σαφές ότι το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνεχίζει να προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών είτε αφορούν ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές είτε αφορούν την εισαγωγή νέων φοιτητών στα εν λόγω προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.

Επί του άρθρου 104

63

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4653/2020 δυνάμει της οποίας ορίζεται το ύψος των αποδοχών του Προέδρου, η αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. έχει αναδρομική ισχύ και συγκεκριμένα η ισχύς αυτής άρχεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4653/2020, προκειμένου να μην υπάρχει νομικό κενό στο πεδίο εφαρμογής της, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία ορισμού του Προέδρου και των λοιπών μελών της ΕΘ.Α.Α.Ε. έως την έκδοση της απόφασης.

Με τη διάταξη της παρ. 2 προστίθενται στις κατηγορίες προέλευσης των φοιτητών που μπορούν να στελεχώσουν το Μητρώο Φοιτητών, η τήρηση του οποίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α ́12), ανήκει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), και οι φοιτητές που συμμετέχουν στις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. καθώς και φοιτητές οι οποίοι συγκεντρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις/προσόντα σύμφωνα με σχετική δημόσια πρόσκληση εγγραφής που εκδίδεται από το Σ.Α.Π.. Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των οριζόμενων στο άρθρο 9 του ν. 4653/2020.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 ορίζεται ότι η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και είναι αφορολόγητη, αφού χορηγείται ειδικά για την αντιμετώπιση των εξόδων μετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων και όχι για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του δικαιούχου και για τον λόγο αυτό δεν προσμετράται στο ετήσιο συνολικό εισόδημά του. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι εξαιρείται από το όριο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

Επί του άρθρου 105

Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο λειτουργούν σύμφωνα με τον οργανισμό τους όπως ισχύει στο π.δ. 423/1991 και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από την έναρξη λειτουργίας τους τα εν λόγω Νοσοκομεία συνεργάζονται μεταξύ τους ατύπως και σε εθελοντικό πνεύμα συνεργασίας για την αλληλοκάλυψη των αναγκών τους καθώς διαθέτουν διαφορετικές κλινικές και εργαστήρια που απαιτείται συνεργασία (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ακτινολογικό εργαστήριο του Αρεταίειου Νοσοκομείου το οποίο διαθέτει αξονικό τομογράφο εξυπηρετεί τη Νευρολογική Κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκομείου το οποίο δεν διαθέτει ανάλογο εξοπλισμό). Επιπροσθέτως συνεργάζονται και με Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. όπως για παράδειγμα για την νευρολογική ή ψυχιατρική κάλυψη Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που δεν διαθέτουν νευρολόγους ή ψυχίατρους. Η προτεινόμενη ρύθμιση καθιστά δυνατή τη συνεργασία μεταξύ των δύο Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο, καθώς και Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., στον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τομέα και στους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας και υποστηρικτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η παρούσα ρύθμιση για συνεργασία θα αφορά Κλινικές, Εργαστήρια, Τμήματα, Μονάδες και το προσωπικό τους, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στον οργανισμό των Νοσοκομείων και θα πραγματοποιείται μετά από κοινές αποφάσεις των Διοικήσεων των Νοσοκομείων. Η συνεργασία αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εν

64

λόγω Νοσοκομείων, ενώ παράληλλα αξιοποιούνται ορθολογικότερα οι υποδομές και το προσωπικό τους και καθιερώνεται η μεταξύ τους επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία προς όφελος των ασθενών, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η παρούσα ρύθμιση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και ισχύει κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

Επί του άρθρου 106

Σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 387/1983 ορίζεται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου. Βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση μετέχουν τα 3/5 των μελών αυτού οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών. Ειδικά για θέματα προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού ή συγκρότησης υποεπιτροπών υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 4/5 των μελών αυτού, η δε απόφαση λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία του ημίσεως των μελών αυτού συν ενός. Αντίστοιχα αυξημένη απαρτία 4/5 ορίζεται για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών της Φοιτητικής Λέσχης στην περίπτωση β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου.

Επειδή η λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης είναι καίριας σημασίας για το Πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα ως προς την χορήγηση κοινωνικών παροχών στους φοιτητές (ιδίως για τη σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη) και η αδυναμία νόμιμης συγκρότησης του Διοικητικού της Συμβουλίου λόγω της άρνησης ή αδυναμίας του Φοιτητικού Συλλόγου να υποδείξει εκπροσώπους δημιουργεί ανυπέρβλητο διοικητικό πρόβλημα, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 387/1983, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης νόμιμης συγκρότησης και λειτουργίας των ως άνω συλλογικών οργάνων της Φοιτητικής Λέσχης του ΑΕΙ, στην περίπτωση που οι φοιτητές είτε δεν ορίσουν εκπροσώπους τους, είτε δεν προσέρχονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του άρθρου 107

Με την παρούσα διάταξη τροποποιείται το άρθρο 46 του ν. 4559/2018, προκειμένου να ορίζεται με σαφήνεια ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των χορηγούμενων τίτλων, από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, (Μ.Α.Ι.Χ.) το οποίο αποτελεί παράρτημα του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediteraneennes, CIHEAM είναι ισότιμοι με τα μεταπτυχιακά διπλώματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίον αυτοί απονεμήθηκαν.

Η εν λόγω ρύθμιση είναι αναγκαία για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των δικαιούχων, καθώς υφίστανται αιτήσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας των χορηγούμενων από το Μ.Α.Ι.Χ. τίτλων σπουδών, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα ενώπιον του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τίτλους που είχαν χορηγηθεί και πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου . Με την εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζεται ενιαία το ζήτημα, προκειμένου όλα τα χορηγούμενα από τον Οργανισμό μεταπτυχιακά διπλώματα, ανεξαρτήτως του χρόνου χορήγησής τους από το Μ.ΑΙ.Χ. Σημειώνεται ότι τα έννομα αποτελέσματα της σχετικής ισοτιμίας

65

θα επέρχονται αποκλειστικά από το χρόνο εξέτασης και έκδοσης απόφασης των αρμόδιων φορέων επί των υπό κρίση αιτημάτων αναγνώρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον πληρούνται τις οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 3328/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́

Επί του άρθρου 108

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι το κώλυμα εκλογιμότητας της παρ. 3 του άρθρου 66, δεν ισχύει για όσους εξελέγησαν στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου η διάταξη να δύναται να εφαρμοστεί ορθά και ενιαία σε όλα τα Α.Ε.Ι..

Επί του άρθρου 109

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών., τα οποία έχουν ιδρυθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ίδρυσής τους. Αντίστοιχα, με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα σε ένα Ξ.Π.Σ., το οποίο έχει ιδρυθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., να τροποποιήσει την απόφαση ίδρυσής του προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του παρόντος.

Επί του άρθρου 110

Με το εν λόγω άρθρο η προθεσμία για την προκήρυξη των εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος και Διευθυντή Τομέα, η οποία σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, ορίζεται στους τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αντίστοιχων υπηρετούντων, δεν ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Επί του άρθρου 111

Με το εν λόγω άρθρο καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 1 έως 14 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 σχετικά με την ανάδειξη των Πρυτανικών αρχών των Α.Ε.Ι., καθώς με το Κεφάλαιο Α ́ ρυθμίζεται εκ νέου η σχετική διαδικασία ανάδειξης των αξιωμάτων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων.

Επί του άρθρου 112

Ορίζεται η ρητή κατάργηση των ισχυόντων άρθρων των υφιστάμενων νόμων σχετικά με τις μετεγγραφές, ενώ για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου προβλέπεται ρητά και η κατάργηση όλων των κανονιστικών πράξεων (υπουργικές αποφάσεις) που εκδόθηκαν κατ ́ εξουσιοδότηση των παραπάνω.

66

Επί του άρθρου 113

Το άρθρο 44 του ν. 4009/2011 καταργείται.

Επί του άρθρου 114

Η παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α ́114) καταργείται καθώς πλέον η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Επί του άρθρου 115

Με τις διατάξεις του άρθρου 115 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

67

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 68

Αθήνα, 28 Μαΐου 2020 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

69

Διαβάστε επίσης...

Kορωνοϊος: Απειλή για όλο το νευρικό σύστημα- Συμπτώματα και επιπτώσεις στον οργανισμό

TweetΈνας επιπλέον μηχανισμός προσβολής του νευρικού συστήματος αποτελεί η ανοσολογικής αρχής εμφάνιση μετά-λοιμωδών συνδρόμων μετά …

Σοκάρουν οι νεκροψίες των ασθενών κοροναϊού – Ποια ευρήματα ξάφνιασαν τους επιστήμονες

TweetΔεν είναι πρώτη φορά που οι νεκροψίες γίνονται πηγή πολύτιμων πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση …

Είναι κι εκείνοι οι δάσκαλοι που τίμησαν τον τίτλο που τους δόθηκε

TweetΕίναι κι εκείνοι οι δάσκαλοι που τίμησαν τον τίτλο που τους δόθηκε Γράφει η Νεφέλη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *