Έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστών-τριών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : «Έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστών-τριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε με

  την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (Α’ 130) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του

  ν. 3699/2008 (Α’ 199).

 2. Τις παρ. 1 και 7 του άρθ. 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Την περιπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 τουν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με

  την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 (Α’ 134).

 4. Το άρθρο 36 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως

  κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).

 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α’ 194/Διορθ. Σφαλμ.Α’ 209) «Ανάληψη υποχρεώσεων από

  τους διατάκτες» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145)«Ανάληψη

  υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

 7. Το Π.Δ. 141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
 8. Το Π.Δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
 9. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 10. Το Π.Δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και

  κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και

  αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

 11. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 12. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και

  Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

 13. Την αριθμ. 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

  (ΦΕΚ 513/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, 26-05-2020 Αρ. πρωτ. : Κ1/63267

 1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019)«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 2. Την αριθμ. 340/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β’/2019)απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
 3. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α’ 125),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 τουν. 3748/2009 (Α’ 29), ιδίως την περ. γ ́.
 4. Την αριθμ. 64447/91/21.2.1991 (Β’ 136) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:
  «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων των σχολικών επιτροπών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την αριθμ Φ.1/Γ/228/63138/Β1/26-05-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Την αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 (ΦΕΚ Β ́ 1873) απόφαση «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την αριθμ. Κ1/189291 (ΦΕΚ 4406/02.12.2019 ΤΕΥΧΟΣ Β ́ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργού Εσωτερικών.
 8. ΤηνΠράξηΝομοθετικούΠεριεχομένου(Α ́90/01-05-2020).
 9. Το γεγονός ότι η επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών

  αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιβάλλει αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος.

 10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στη με αριθμό Κ1/1892914406/02.12’2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση, δηλαδή 2.000.000,00 € για το διάστημα από 25/5/2020 έως 30/06/2020 και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2310802055 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Άρθρο μόνο

Α. Την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και συγκεκριμένα από 28/05/2020 έως 12/06/2020 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και από 28/05 /2020 έως 26/06/2020 για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας.

Β. Η παρούσα να διαβιβαστεί στις Σχολικές Επιτροπές των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

2

Διαβάστε επίσης...

Kορωνοϊος: Απειλή για όλο το νευρικό σύστημα- Συμπτώματα και επιπτώσεις στον οργανισμό

TweetΈνας επιπλέον μηχανισμός προσβολής του νευρικού συστήματος αποτελεί η ανοσολογικής αρχής εμφάνιση μετά-λοιμωδών συνδρόμων μετά …

Σοκάρουν οι νεκροψίες των ασθενών κοροναϊού – Ποια ευρήματα ξάφνιασαν τους επιστήμονες

TweetΔεν είναι πρώτη φορά που οι νεκροψίες γίνονται πηγή πολύτιμων πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση …

Είναι κι εκείνοι οι δάσκαλοι που τίμησαν τον τίτλο που τους δόθηκε

TweetΕίναι κι εκείνοι οι δάσκαλοι που τίμησαν τον τίτλο που τους δόθηκε Γράφει η Νεφέλη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *